EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Регулиране на генетично модифицираните култури: права на държавите от ЕС

Регулиране на генетично модифицираните култури: права на държавите от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

  • Директивата има за цел да направи процедурата за даване на съгласие за съзнателно освобождаване* и пускане на пазара на генетично модифицирани организми (ГМО)* по-ефективна и по-прозрачна.
  • Също така тя ограничава това съгласие за период от 10 години (подлежащ на подновяване) и въвежда задължително наблюдение на ГМО след пускането им на пазара.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Настоящата директива предвижда:

  • система за оценка на всеки отделен случай за риска за околната среда, свързан с освобождаване на ГМО;
  • общи цели за наблюдение на ГМО след тяхното съзнателно освобождаване и пускане на пазара; и
  • механизъм, който да променя, временно да прекратява или да преустановява съзнателното освобождаване на ГМО, след като се получи информация за свързаните с това рискове.

Етикетирането на ГМО и обществената консултация стават задължителни. Европейската комисия се задължава да провежда консултации с компетентните научни комитети по всички въпроси, свързани с човешкото здраве или околната среда.

Създават се регистри, в които се вписва информацията за генетичните модификации на ГМО заедно с местоположението на ГМО. Правилата за функциониране на тези регистри са изложени в Решение 2004/204/ЕО.

На всеки три години Комисията трябва да публикува доклад за опита с ГМО, пуснати на пазара, както и резюме на мерките, взети от държавите от ЕС за прилагането на настоящата директива.

Въпреки че настоящата директива позволява на държавите от ЕС да ограничат или да забранят пускането на ГМО, които представляват риск за човешкото здраве и околната среда, Директива (ЕС) 2015/412 я изменя, като предоставя възможност на държавите от ЕС да забранят или да ограничат ГМО, за които вече е издадено разрешение или които са в процес на получаване на разрешение на равнище ЕС на по-широко основание. Основанието, което могат да използват държавите от ЕС, включва градоустройството и териториалното планиране, земеползването, социално-икономическите въздействия, съвместното съществуване* и обществен ред.

В изменящата директива се определя и набор от срокове и отговорности относно взетите решения за коригиране на географския обхват на разрешението, включително право на отказ въз основа на нови обективни обстоятелства.

Считано от 3 април 2017 г., държавите от ЕС, в които се отглеждат ГМО, трябва да въведат мерки в граничните области на своите територии с цел избягване на възможно трансгранично замърсяване в съседни държави от ЕС, в които отглеждането на ГМО е забранено, освен ако тези мерки са ненужни в светлината на специфични географски условия.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 17 април 2001 г. Държавите от ЕС трябваше да въведат директивата в националното си законодателство до 17 октомври 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата директива е само един от няколкото основни елемента на правната рамка на ЕС за ГМО. Другите основни елементи са директиви и регламенти (разглеждащи въпроси относно генетично модифицираните храни или трансграничното придвижване на ГМО), чиято цел е да опазят здравето на хората и на животните, както и околната среда, да създадат хармонизирани процедури и да осигурят проследяването на ГМО, пуснати на пазара.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Съзнателно освобождаване на ГМО: в контекста на тази директива, всяко съзнателно въвеждане в околната среда на ГМО, за които не се използват специфични мерки за ограничаване на контакта им с околната среда.
Генетично модифицирани организми: генетичната структура на живи клетки е била променена с помощта на техники от съвременната биотехнология, наречена генна технология. Това позволява на хората да отглеждат растения и животни, които могат, например, да дават по-висок добив или да са устойчиви на болести.
Съвместно съществуване: за съществуването на генетично модифицирани, традиционни и биологични култури са необходими правила, така че да се гарантира, че тези култури са отделени едни от други по време на отглеждането, прибирането на реколтата, транспортирането, съхранението и преработването.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета — Декларация на Комисията (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1—39)

Последващите изменения на Директива 2001/18/EО са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2004/204/ЕО на Комисията от 23 февруари 2004 г. за определяне на подробни правила за действието на регистрите за вписване на информация относно генетични модификации в ГМО, предвидени в Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 65, 3.3.2004 г., стр. 20—22)

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1—23)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24—28) Вж. консолидирания текст.

Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1—10)

последно актуализация 11.12.2017

Top