EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Качество на бензиновите и дизеловите горива: сяра и олово

Качество на бензиновите и дизеловите горива: сяра и олово

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя определя стандарти за целия ЕС за бензиновите и дизеловите горива, използвани в колите, камионите и другите превозни средства с висока проходимост, за да защити здравето на хората и околната среда, включително забрана за оловно съдържание в бензина и ограничаване на съдържанието на сяра в дизеловото гориво.
 • Тя изисква от доставчиците на гориво да намалят постепенно жизнения цикъл на емисиите на парникови газове от горивата или доставяната енергия с 6% до 2020 г. в сравнение с базовата стойност на изкопаемите горива за 2010 г.
 • Тя касае смесването на алтернативни горива от неизкопаеми източници в бензиновите и дизеловите горивни смеси, използвани в автомобилния транспорт, както и газовите масла, използвани в извънпътната подвижна техника*, селскостопански и горски трактори, наземни водни и развлекателни машини, когато не са по море.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Бензиново гориво

 • Държавите от ЕС могат да пускат на пазара само бензиново гориво, което е в съответствие със спецификациите на приложение I от директивата. Тези спецификации се използват, когато бензиново гориво се пуска за продажба на пазара на ЕС.
 • Държавите от ЕС могат да предлагат на пазара само бензин с много ниско съдържание на олово за употреба само от стари превозни средства. Съдържанието на олово не може да надхвърля 0,15g/l и може да представлява максимум 0,03% от общите продажби.
 • Някои държави от ЕС имат възможност за пускане на пазара на бензин с по-високо налягане на парите през лятото, ако температурата на околната среда е ниска или ако има по-високи концентрации на етанол в бензина (което води до по-ниско налягане на парите). Европейската комисия трябва да оцени продължителността и доколко са желателни тези изключения.

Дизелово гориво

 • Държавите от ЕС могат да пускат на пазара само дизелово гориво, което е в съответствие с приложение II. Тези спецификации се използват, когато дизелово гориво се пуска за продажба на пазара на ЕС.
 • Ако всички други изисквания, посочени в приложение II, са изпълнени, държавите от ЕС могат да въведат дизелово гориво с по-високи метилови естери на мастни киселини (FAME), които са основните молекули в биодизеловото гориво.
 • Съдържанието на сяра в дизеловите горива не трябва да надвишава 10 mg/kg.
 • Възможни са изключения от това правило за отдалечените региони и за държавите от ЕС със сурови зимни условия.

Намаляване на емисиите на парникови газове

 • Държавите от ЕС определят доставчиците на горива да отговарят за годишния мониторинг и отчитането на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл* на горивото.
 • Доставчиците на гориво трябва постепенно да намалят жизнения цикъл на емисиите от парникови газове с до 10% до 31 декември 2020 г. в сравнение с основните стандарти за горивата (определени в Приложение II на Директива (EC) 2015/652 на Съвета). Това намаление се състои от задължително целево намаление от 6% до 31 декември 2020 г., индикативна допълнителна цел от 2% до 31 декември 2020 г., която да бъде постигната посредством вида енергия, доставяна за транспорта и/или използването на някакви технологии (включително с улавяне и съхранение на въглерод), която е в състояние да намали жизнения цикъл на парниковите емисии на единица енергия от доставяното гориво или енергия; и индикативна допълнителна цел от 2% до същата дата, която да бъде постигната посредством използването на кредити, закупени чрез механизма за чисто развитие от Протокола от Киото.

Докладване

 • Всяка година до 31 август държавите от ЕС трябва да подават информация относно качеството на националното им гориво и относно намалението на интензитета на парниковите газове от бензиновите и дизеловите горива, доставяни за автомобилния транспорт, извънпътната подвижна техника, в доклад, който събира всички необходими данни от предишната календарна година. Данните трябва да бъдат събрани от система за мониторинг на качеството на горивата съгласно съответните стандарти на ЕС. До 31 август всяка година, всяка държава от ЕС трябва да подава информация съгласно член 8, параграф 1 и член 7а от Директива 98/70/ЕО (както е изменен). Член 8, параграф 1 изисква обобщение на данните за мониторинг на качеството на горивата, събрани по време на периода от януари до декември на предишната календарна година.Член 7а налага изисквания към доставчиците на горива да намалят интензитета на парниковите газове от енергията, доставяна за автомобилния транспорт.
 • До 31 декември всяка година държавите от ЕС трябва да подават информация относно своя напредък.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 1 юли 1999 г. Държавите от ЕС трябва да прилагат правилата, считано от 1 януари 2000 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Извънпътна подвижна техника: голям брой инсталации за двигатели в машини, използвани за цели, различни от превоза на товари или пътници, като булдозери, компресори, задни товарачи или челни товарачи.
Отчитане на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл: отчитане на емисиите от CO2, CH4 и N2O от екстракция, обработка и разпространение на горивата.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58—68)

Последващите изменения на Директива 98/70/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1—77)

Директива (EC) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82—209)

Вж. консолидираната версия.

Директива (EC) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (ОВ L 107, 25.4.2015 г., стр. 26—67)

Регламент (ЕС) № 1307/2014 на Комисията от 8 декември 2014 година за определяне на критериите и географските райони на пасищата с висока степен на биоразнообразие за целите по член 7б, параграф 3, буква в) от Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за целите по член 17, параграф 3, буква в) от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 351, 9.12.2014 г., стр. 3—5)

Вж. консолидираната версия.

Препоръка 2005/27/ЕО на Комисията от 12 януари 2005 година относно това, което за целите на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно бензиновите и дизеловите горива представлява наличие на безоловен бензин и дизелово гориво с максимално съдържание на сяра на подходящо балансирана географска основа (ОВ L 15, 19.1.2005 г., стр. 26—29)

последно актуализация 19.09.2019

Top