EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Програма LIFE+

This summary has been archived and will not be updated. See 'Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (2014-2020 г.)' for an updated information about the subject.

Програма LIFE+

Програмата LIFE+ финансира проекти, които допринасят за развитието и прилагането на политиката и законодателството в областта на околната среда. Тази програма улеснява интеграцията на конкретни проблеми на околната среда в други политики и по-общо, допринася за устойчивото развитие. Програмата LIFE+ замества редица финансови инструменти за околната среда, сред които програмата LIFE, която е неин предшественик.

АКТ

Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+).

ОБОБЩЕНИЕ

Както подсказва името ѝ, програмата LIFE+ е наследник на програмата LIFE, която стартира през 1992 г. Подобно на своя предшественик LIFE+ съфинансира проекти за околната среда в Европейския съюз (ЕС) и в някои трети страни (страни-кандидатки за присъединяване към ЕС, страни от ЕАСТ, членки на Европейската агенция за околна среда, страни от Западните Балкани, включени в Споразумението за стабилизиране и асоцииране). Финансираните проекти могат да дойдат от страни, организации, обществени или частни институции.

Трите тематични компонента

Програмата LIFE+ се разделя на три компонента:

  • LIFE+ „Природа и биоразнообразие“;
  • LIFE+ „Политика и управление на околната среда“;
  • LIFE+ „Информация и комуникация“.

Многогодишната стратегическа програма, посочена в приложение II към настоящия регламент, излага подробно приоритетните области.

Продължителност и бюджетни ресурси

Бюджетът на LIFE+ е 2 143,409 милиона евро за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

Подбор на проекти

Всяка година Комисията публикува покана за представяне на предложения като се взема предвид многогодишната стратегическа програма, посочена в приложение II, и националните приоритети, които са били представени. Комисията решава кои проекти от представените могат да получат финансова подкрепа от LIFE+ и редовно публикува списък с тези проекти.

Критерии за допустимост

Финансираните проекти трябва да отговарят на следните критерии:

  • да са от интерес за Общостта, като допринасят за развитието, приложението и актуализирането на политиката и законодателството на Общността в областта на околната среда;
  • да бъдат технически и финансово съвместими и изпълними, и да се осигури ефективност на разходите;
  • да отговарят на поне един от следните критерии:

Видове интервенция

Финансирането от Общността може да има няколко форми:

  • било чрез безвъзмездни средства (pамкови споразумения за партньорство, участие във финансови механизми или фондове, съвместни оперативни безвъзмездни средства или действия);
  • било чрез обществени поръчки (закупуване на стоки и услуги).

Програмиране

Най-малко 78 % от ресурсите на LIFE+ са използвани за субсидии на дейности по проекти. Съфинансирането с безвъзмездни средства е в размер на максимум 50 % от допустимите разходи. Въпреки това за проекти за защита на местообитанията или приоритетните видове LIFE+ може да финансира до 75 % от тези разходи. Най-малко 50 % от средствата, предназначени за субсидии на дейности по проекти, са запазени за опазване на природата и биоразнообразието. От друга страна, поне 15 % от средствата, предназначени за субсидии на дейности по проекти, са запазени за транснационални проекти.

Съфинансираните проекти трябва да бъдат разпределени пропорционално от Комисията. Последната установява например годишните разпределения на средствата за периодите 2007—2010 г. и 2010—2013 г., основаващи се на общия брой и гъстота на населението на всяка държава-членка, както и на площта на областите от значение за Общността за всяка държава-членка и онази част от територията на всяка държава-членка, заета с области от значение за Общността. На държави-членки без излаз на море могат да бъдат отпуснати допълнителни средства.

Допълняемост между финансовите инструменти

LIFE+ не финасира мерки, които отговарят на критериите на други финансови инструменти на Общността или които получават помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Рамковата програма за иновации и конкурентноспособност на Европейския фонд за риболова или от Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Мониторинг и контрол

Комисията финансира дейности за контрол, мониторинг на изпълнението на проекти, и евентуално, възстановяване на неправомерно получени суми, както и изпълнение на финансираните действия.

Най-късно на 30 септември 2010 г. Комисията ще извърши междинен преглед на програмата LIFE+.

Контекст

LIFE+ замества редица съществуващи финасови програми (програмата LIFE, програмата за сътрудничество за насърчаване на устойчивото развитие в градска среда, програмата за насърчаване на неправителствени организации и Forest Focus) с цел същите да се обединят в единен набор от правила и процедури за вземане на решения и да се даде възможност за последователен фокус и следователно повишаване на ефективността на действията на Общността. Финансирането, извършено по тези програми преди влизането в сила на LIFE+, ще продължи да бъде предмет на същите правила, до самия край.

Препратки

Акт

Влизане в сила – валидност

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 614/2007

12.6.2007—31.12.2013 г.

ОВ L 149 от 9.6.2007 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 30 септември 2010 г., озаглавено „Междинен преглед на регламент LIFE+“ [COM(2010) 516 окончателен – непубликуван в Официален вестник].

See also

  • Програма LIFE (EN), Генерална дирекция „Околна среда“

Последна актуализация: 07.12.2010

Top