EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Договор и Протокол за Енергийната харта

Договор и Протокол за Енергийната харта

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 98/181/ЕО, ЕОВС, Евратом — сключване от Европейските общности на Договора за Енергийната харта и на Протокола за Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти

Заключителен акт на международната конференция и Решение на Конференцията за Енергийната харта относно изменение на разпоредбите, свързани с търговията от Договора за Енергийната харта — Съвместни декларации — Приложение I: Изменение на разпоредбите, свързани с търговията, на Договора за Енергийната харта — Приложение II: Решения във връзка с приемането на изменението на разпоредбите, свързани с търговията, на Договора за Енергийна харта

Заключителен акт на конференцията за Европейската енергийна харта — Приложение 1: Договор за Енергийната харта — Приложение 2: Решения по отношение на Договора за Енергийната харта

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО И ДОГОВОРА?

 • Договорът за Енергийната харта е многостранна рамка за сътрудничество в областта на енергетиката, предназначен да насърчава енергийната сигурност чрез по-отворени и конкурентни енергийни пазари, като се спазват принципите на устойчивото развитие и суверенитета върху енергийните ресурси, основан на принципите в Енергийната харта.
 • С решението на Съвета на ЕС и Европейската комисия Договорът за Енергийната харта и Протоколът за Енергийната харта се одобряват от името на Европейските общности (ЕС) и Евратом.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основните клаузи на Договора за Енергийната харта се отнасят до защитата на инвестициите, търговията с енергийни материали и продукти, транзита и разрешаването на спорове.

Търговия, инвестиции, сделки и защита

Разпоредбите на договора включват:

 • насърчаване на достъпа до международни пазари при търговски условия и като цяло, развиването на отворен и конкурентен пазар на енергийни материали и продукти;
 • защита на чуждестранните инвестиции, основаваща се на третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено от най-добрите условия за национални инвестиции, както и срещу ключови нетърговски рискове;
 • работа за облекчаване на нарушенията на пазара и пречките пред конкуренцията в икономическата дейност в енергийния сектор;
 • осигуряване на надеждни трансгранични енергийни транзитни потоци през тръбопроводи, мрежи и други форми на транспорт;
 • признаване на значението на отворените капиталови пазари за насърчаване на потока от капитали за финансиране на търговията с енергийни материали и продукти и инвестициите в икономическа дейност в енергийния сектор;
 • насърчаване и създаване на стабилни, справедливи и прозрачни условия за инвеститорите на други страни за инвестиции в областта, обхваната от договора.

Суверенитет върху енергийните ресурси

Договорът признава суверенните права на държавите върху енергийните ресурси и потвърждава, че те трябва да се упражняват в съответствие с международното право, без да се засяга общата цел за насърчаване на достъпа до енергийни ресурси и тяхното проучване и търговско развитие.

Екологични аспекти

 • Страните по договора се споразумяват да насърчават енергийната ефективност и опитите да се сведе до минимум въздействието върху околната среда на производството и използването на енергия.
 • По принцип замърсителят трябва да поеме разходите за замърсяването на околната среда, включително трансграничното замърсяване, без да нарушава инвестициите в енергийния цикъл или международната търговия.

Прозрачност

Страните по договора трябва да определят поне един информационен център, към който могат да се отправят искания за информация относно закони, подзаконови актове, правни решения и общи административни решения по отношение на енергийните материали и продукти.

Разрешаване на спорове

Договорът включва разпоредби за разрешаване на спорове между участващите държави по дипломатически канали и ad hoc съдилища, както и — в случай на инвестиции — между инвеститорите и приемащите държави. Ако спорът с даден инвеститор не може да бъде уреден доброволно в рамките на 3 месеца, инвеститорите могат да изберат да го представят за разрешаване на:

 • съдилищата или административните съдилища;
 • всички предварително договорени процедури за разрешаване на спорове; или
 • международна арбитражна или помирителна инстанция.

Подписали страни, Конференция за Енергийната харта, протоколи и декларации

 • Страните, подписали договора, включват държави от ЕС и регионални организации за икономическа интеграция (като ЕС), които са се ангажирали да спазват принципите на отворени и недискриминационни енергийни пазари, заложени в него.
 • Страните заседават периодично в рамките на Конференцията за Енергийната харта, на която всяка една от тях има право на един представител. Редовни заседания се провеждат на интервали, определени от Конференцията за Хартата. Тя може също така да разреши договарянето на протоколи или декларации за Енергийната харта за постигане на целите и спазване принципите на Хартата.

Изключения

Страните не трябва да правят никакви инвестиции, свързани с търговията, несъвместими с Общото споразумение за митата и търговията (GATT) от 1994 г., с което се създава Световната търговска организация (СТО), и нищо в договора не освобождава членовете на СТО от споразумението.

Договорът не възпрепятства нито една от подписалите страни да предприема мерки:

 • необходими за защита на живота или здравето на хората, животните или растенията;
 • от съществено значение за получаването или разпространението на енергийни материали и продукти, когато има недостиг, произтичащ от външни причини;
 • целящи подпомагането на инвеститори, които принадлежат към коренното население или са лица или групи в неравностойно социално или икономическо положение.

Протокол за Енергийната харта

Протоколът е приет в съответствие с договора. Целите му включват:

 • насърчаване на политики в областта на енергийната ефективност, съвместими с устойчивото развитие;
 • създаване на условия за производителите и потребителите да използват енергията ефективно, опазвайки околната среда;
 • насърчаване на сътрудничеството в областта на енергийната ефективност;
 • изготвяне на политики за енергийна ефективност и правна и регулаторна рамка за насърчаване на ефективни пазарни механизми, включително пазарно ориентирани цени.

Международна енергийна харта

Нова Международна енергийна харта е приета и подписана през 2015 г. от над 65 държави и организации, включително ЕС и всички държави от ЕС. Целта на тази нова харта е да ангажира възможно най-много нови държави, които са готови да си сътрудничат в областта на енергетиката и признават значението на енергийната сигурност за държавите производителки, държавите на транзитно преминаване и държавите потребителки. Новата харта се основава на и модернизира Енергийната харта от 1991 г.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Договорът за Енергийната харта влезе в сила на 16 април 1998 г., а измененията на разпоредбите, свързани с търговията, главно за замяна на позоваванията на GATT със СТО, се прилагат от 23 юли 1998 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 98/181/EО, ЕОВС, Евратом на Съвета и на Комисията от 23 септември 1997 година за сключването от Европейските общности на Договора за Енергийната харта и на Протокола за Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти (OВ L 69, 9.3.1998 г., стр. 1—116)

Заключителен акт на международната конференция и Решение на Конференцията за Енергийната харта относно изменение на разпоредбите, свързани с търговията от Договора за Енергийната харта — Съвместни декларации — Приложение I: Изменение на разпоредбите, свързани с търговията, на Договора за Енергийната харта — Приложение II: Решения във връзка с приемането на изменението на разпоредбите, свързани с търговията, на Договора за Енергийна харта (OВ L 252, 12.9.1998 г., стр. 23—46)

Заключителен акт на конференцията за Европейската енергийна харта — Приложение 1: Договор за Енергийната харта — Приложение 2: Решения по отношение на Договора за Енергийната харта (OВ L 380, 31.12.1994 г., стр. 24—88)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Конференция за Енергийната харта — Правила относно провеждането на помирително производство във връзка със спорове по транзитното преминаване (OВ L 11, 16.1.1999 г., стр. 39—44)

Решение 2001/595/ЕО на Съвета от 13 юли 2001 година относно сключването от Европейската общност на изменение на свързаните с търговията разпоредби на Договора за Енергийната харта (OВ L 209, 2.8.2001 г., стр. 32)

Решение 1999/37/ЕО на Съвета от 26 ноември 1998 година относно позицията, която следва да бъде възприета от Европейската общност по отношение на правилата за провеждане на помирително производство във връзка със спорове по транзитното преминаване, които следва да бъдат приети от Конференцията за енергийната харта (OВ L 11, 16.1.1999 г., стр. 37—38)

последно актуализация 25.05.2020

Top