Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Правила на ЕС за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

Правила на ЕС за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2003/96/ЕО — преструктуриране на правната рамка на ЕС за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Целта на директивата е да определи правила на Европейския съюз (ЕС) за данъците по отношение на електроенергията, всички моторни горива и повечето горива за отопление.
 • Също така тя трябва да гарантира, че единният пазар на ЕС работи гладко и че се избягват каквито и да било нарушения на търговията и конкуренцията, което би могло да е вследствие на големите разлики между националните данъчни системи.
 • Правилата допринасят за постигането на по-широки цели, като например преминаване към конкурентоспособна, нисковъглеродна и енергийно ефективна икономика.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Енергийните продукти се облагат с данък, когато се използват като моторно гориво или гориво за отопление.
 • Директивата въвежда минимални данъчни ставки за моторните горива, горивата за отопление и електроенергията в сила от 1 януари 2004 г.
 • Енергийни продукти, използвани за отопление, и такива, използвани в селското стопанство, стационарни мотори и машини за строителството и благоустройството могат да се облагат с по-ниски данъчни ставки в сравнение с горивото за леки автомобили.
 • Правителствата могат да прилагат по-ниска ставка на митото на дизелово гориво с търговско приложение (когато се използва от пътни превозвачи или за превоз на пътници) от тази за дизелово гориво с нетърговско приложение.
 • Директивата позволява освобождаване от плащане на данъци и намаления на данъците, по-специално поради причини, свързани с политиката в областта на околната среда и здравеопазването. Правителствата могат да освободят от облагане с данък възобновяемите енергийни източници, като например биогорива или горивата и електроенергията, използвани за превозването на стоки и пътници с железопътен транспорт, метро, трамваи или тролейбуси.
 • Директивата предлага възможност за намаляване на данъците за предприятия с енергоемко производство — тези, които полагат най-големи усилия, за да намалят потреблението. Държавите от ЕС, на които им беше трудно да приложат новите мерки, получиха преходни разпоредби, преди да приложат директивата (Белгия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия и Португалия).
 • Подобни временни изключения и преходни периоди бяха предоставени на държавите, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. и 2007 г.
 • Директивата не се отнася до някои енергоемки отрасли (напр. металургията) или до енергийни продукти, които имат двойна употреба, т.е. те се използват както за отопление, така и за друга цел (напр. за производството на някои химикали).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 31 октомври 2003 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 31 декември 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51—70)

Последващите изменения на Директива 2003/96/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

последно актуализация 28.11.2016

Top