EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Упражняване на правата върху интелектуалната собственост

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2004/48/EО — упражняване на права върху интелектуалната собственост

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Настоящата директива предвижда минимален набор от мерки, процедури и средства за защита, които позволяват ефективно упражняване от обществото на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в целия ЕС, като се гарантира стандартизирано ниво на защита в рамките на вътрешния пазар.

През 2017 г. Европейската комисия прие пакет с мерки за по-нататъшно подобряване на прилагането и упражняването на ПИС и борбата срещу фалшифицирането и пиратството. По-конкретно тя публикува съобщение с насоки, в което се изясняват правилата, определени в настоящата директива, когато има различни тълкувания в държавите от ЕС. Мерките следват план за действие от 10 точки за упражняване на ПИС в ЕС, изготвен от Комисията през 2014 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Основната цел на директивата е да гарантира, че в целия ЕС има налични едни и същи инструменти за създателите и иноваторите, за да могат да упражняват своите права върху интелектуалната собственост. Въпреки това, в допълнение към борбата срещу фалшифицирането и пиратството, тя помага също така и за постигане на други цели, които включват:

 • насърчаване на иновациите и конкурентоспособността на бизнеса — ефективното наказване на фалшифицирането и пиратството може да допринесе за гарантирането на доверието в единния пазар;
 • запазване на заетостта в Европа — щетите, претърпени от предприятията в резултат от фалшифицирането и пиратството, се отразяват в броя на предлаганите работни места;
 • гарантиране на защитата на потребителите — потребителите биват умишлено мамени относно качеството, което имат право да очакват от продукт, който представлява риск като за здравето (напр. фалшиви лекарства или козметика), така и за безопасността (напр. фалшиви играчки или ел. уреди), и по принцип не се възползват от гаранция, следпродажбено обслужване или ефективно средство за защита в случай на повреда;
 • гарантиране на поддържането на обществения ред — фалшифицирането и пиратството нарушават трудовото законодателство (нелегален труд), данъчното законодателство (загуба на държавни приходи), здравното законодателство и законодателството за безопасността на продуктите.

Обхват

Директивата се прилага за всяко нарушение на ПИС, предвидено от правото на ЕС и/или от националното право на съответната държава от ЕС.

Настоящата директива не засяга:

 • правилата на ЕС относно упражняването на правата по отношение на и свързани с авторско право;
 • правилата на ЕС, които уреждат материалното право относно интелектуалната собственост (т.е. законодателството за определяне на правата и задълженията по отношение на интелектуалната собственост);
 • международните задължения на държавите от ЕС и по-специално споразумението за свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост (известно като „споразумението ТРИПС“);
 • всички национални правила в държавите от ЕС, свързани с наказателни процедури или санкции за нарушаване на ПИС.

Общо задължение

 • Държавите от ЕС следва да установят необходимите мерки, процедури и средства за защита, за да гарантират упражняването на ПИС, и да предприемат подходящи действие срещу лицата, отговорни за фалшифицирането и пиратството.
 • Тези мерки, процедури и средства за защита следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, но да избягват създаването на бариери пред законната търговия и да предлагат предпазни мерки срещу злоупотребата с тях.

Прилагане на защитата

Молба за прилагане на мерки за защита на интелектуалната собственост може да бъде подадена от:

 • притежателите на ПИС,
 • всички други лица, упълномощени да използват тези права (т.е. лицензополучатели), и органи, представляващи притежателите на правата върху интелектуалната собственост (колективни органи за управление на права върху интелектуална собственост и професионални организации за защита), в съответствие с приложимото законодателство.

Право на информация

По молба на ищеца съдът може да нареди да се предостави информация относно произхода на стоките или услугите, за които се счита, че нарушават ПИС, и относно мрежите за тяхното разпространение или доставка, от нарушителя или всяко друго лице, ако:

 • е установено, че това лице притежава стоките в нарушение в търговски мащаб;
 • е установено, че това лице използва услугите в нарушение в търговски мащаб;
 • е установено, че това лице предоставя услуги в търговски мащаб, използвани в дейности, нарушаващи правата;
 • е посочено, че това лице участва в разработването, производството или разпространението на стоките или услугите в нарушение.

Правила за получаване и запазване на доказателствата

По искане на жалбоподателя съдът може да нареди възразяващата страна да представи доказателства, които се намират под неин контрол, спазвайки защитата на поверителната информация. Съдът може също така да издаде мерки, позволяващи запазването на съответните доказателства по отношение на предполагаемото нарушение.

Временни и предпазни мерки

По искане на жалбоподателя съдът може да издаде преюдициално разпореждане*, предназначено за:

 • предотвратяване на всяко предстоящо нарушение на ПИС;
 • временно забраняване на продължаването на предполагаемите нарушения на ПИС;
 • подчиняване на продължаването на предполагаемото нарушение на представянето на гаранции, които имат за цел да се гарантира, че притежателят на правата е обезщетен.

В някои случаи съдебните органи могат да разрешат превантивен запор на движимото и недвижимото имущество на предполагаемия нарушител, включително блокиране на нейните/неговите банкови сметки и други активи.

Мерки, произтичащи от решение по делото

По искане на жалбоподателя съдът може да нареди корективни мерки, които да позволят изтеглянето или отстраняването на стоките в нарушение от пазара или тяхното унищожаване.

Съдът може също така да издаде постоянно разпореждане за предотвратяване на продължаването на нарушение или за обезщетение на пострадалата страна.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 20 май 2004 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 29 април 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Преюдициално разпореждане: известни също и като временни разпореждания, това са временни съдебни разпореждания, които изискват или възпрепятстват дадена страна да извърши определени действия до окончателното решение по делото.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2004/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45—86).

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Насоки относно определени аспекти на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (COM(2017) 708 final, 29.11.2017 г.)

последно актуализация 11.06.2018

Top