EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейско обединение по икономически интереси

Европейско обединение по икономически интереси

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕИО) № 2137/85 — eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

  • С него се въвежда правен инструмент на равнището на ЕС във формата на европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ), чиято цел е да сведе до минимум правните, данъчни и психологически трудности, които физическите лица, дружествата, фирмите и другите правни единици срещат при осъществяване на трансгранично сътрудничество.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейско обединение по икономически интереси трябва да се образува в съответствие с правилата, описани по-долу.

Цел

Целта на обединението е да улеснява или развива стопанската дейност на членовете си чрез обединяване на ресурси, дейности и умения. Предвижда се това да доведе до по-добри резултати, отколкото ако членовете работят самостоятелно.

Учредяване

  • ЕОИИ може да се учреди от дружества, фирми и други правни единици, регулирани от публичното или частното право, които са учредени съгласно законодателството на държава от ЕС и чиито седалища се намират в ЕС. То може да бъде учредено и от физически лица, които извършват всякаква промишлена, търговска, занаятчийска или селскостопанска дейност или предоставят професионални или други услуги в ЕС.
  • ЕОИИ трябва да има поне 2 членове от различни държави от ЕС.
  • Договорът за учредяване на ЕОИИ трябва да включва наименованието му, официален адрес и предмет на дейност, името, регистрационния номер и място на регистрация, ако има такова, на всеки член на обединението, както и срок на съществуване, освен ако то се учредява безсрочно. Договорът трябва да се представи в регистъра, определен от всяка държава от ЕС. Извършената по този начин регистрация придава пълна дееспособност на ЕОИИ в целия Европейски съюз.
  • ЕОИИ не може да отправя покани за инвестиции от гражданите.
  • Не е задължително ЕОИИ да се учредява с капитал. Членовете са свободни да използват алтернативни начини на финансиране.

Служители

ЕОИИ не може да има повече от 500 служители.

Публикуване на информация за учредяването и ликвидирането

При учредяването или ликвидирането на обединение в Официален вестник на ЕС трябва да се публикува съобщение.

Официален адрес

Официалният адрес на обединението трябва да бъда в ЕС. При определени условия той може да се прехвърли от една държава от ЕС в друга.

Права на глас и органи

Всеки член на ЕОИИ има 1 глас, въпреки че договорът за учредяването му може да дава на определени членове повече от 1 глас, при условие че нито един от тях не разполага с мнозинството гласове. В регламента са посочени онези решения, за които се изисква единодушие.

ЕОИИ трябва да има поне 2 органа:

  • членовете, които действат колективно; и
  • управителят или управителите.

Управителите представляват и задължават ЕОИИ в отношенията му с трети лица, дори и ако действията му не съответстват на предмета на дейност на обединението.

Печалби

Не се предвижда обединението да извлича печалба за себе си. Печалбите от дейността на ЕОИИ се смятат за печалби на членовете и се разпределят между тях в съотношението, предвидено в съответната клауза на договора или, ако там липсва такава — поравно. Само членовете на обединението подлежат на данъчно облагане за печалбите или загубите му.

Неограничена и солидарна отговорност

В противовес на договорната свобода, която е в основата на ЕОИИ, и факта, че членовете му не са длъжни да осигурят минимален капитал, всеки член на обединението носи неограничена и солидарна отговорност за задълженията му.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този регламент отговаря на необходимостта от хармонично развитие на стопанската дейност в целия ЕС и създаването на единен пазар с условия, аналогични на тези в един национален пазар.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 година относно Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) (ОВ L 199, 31.7.1985 г., стр. 1—9)

последно актуализация 20.06.2016

Top