EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Механизъм на обменните курсове между еврото и останалите участващи национални валути

Механизъм на обменните курсове между еврото и останалите участващи национални валути

 

РЕЗЮМЕ НА:

Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове

Споразумение между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите от ЕС извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в икономическия и паричен съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕЗОЛЮЦИЯТА И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО?

 • Резолюцията имаше за цел да създаде система между еврозоната и държавите извън еврозоната, която гарантира стабилност на обменния курс между техните различни валути при започването на третия етап от икономическия и паричен съюз на 1 януари 1999 г.
 • Споразумението надгражда резолюцията и отменя и заменя подобно споразумение, сключено през 1998 г. То заменя първоначалната Европейска парична система и въвежда стабилен механизъм на обменните курсове (ERM II) между еврото и националните валути на държавите от ЕС, които не са въвели еврото, но участват в споразумението. В момента датската крона е единствената валута в ERM II.
 • Целта е да се избегнат прекомерните колебания в обменния курс, които нарушават баланса на единния пазар.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Споразумението:
  • потвърждава, че участието в ERM II е доброволно за държавите, които не са въвели еврото, като са отказали участие в единната валута, но добавя, че от тях се очаква да вземат участие;
  • определя централен курс — договорен от Европейската централна банка (ЕЦБ) и съответната национална централна банка — между еврото и всяка участваща национална валута. Възможни са колебания в размер на 15 % във всяка една посока;
  • позволява автоматична и неограничена интервенция от страна на ЕЦБ и на националната централна банка при надвишаване на ограничението от 15 %;
  • въвежда подробни процедури за:
   • участието на национална централна банка от еврозоната във всяка интервенция,
   • много краткосрочни кредитни механизми между национална централна банка от държава извън еврозоната,
   • изплащане на неуредени баланси от много краткосрочно финансиране,
   • удължаване на всяка финансова операция,
   • по-тясно сътрудничество по отношение на обменния курс между ЕЦБ и национални централни банки от държава извън еврозоната,
   • мониторинг на цялостната система на ERM II,
   • възможни изменения на централните курсове и на границите на колебания от 15 %.
 • Споразумението трябва да се измени при присъединяване на нова национална централна банка. Всички изменения са посочени в раздела „Свързани документи“.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕЗОЛЮЦИЯТА И СПОРАЗУМЕНИЕТО?

 • Резолюцията се прилага от 16 юни 1997 г.
 • Споразумението се прилага от 1 април 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Сближаването на основните икономически показатели е особено важно за поддържането на стабилен обменен курс. За правилното функциониране на единния пазар и за насърчаването на повече инвестиции, по-голям растеж и заетост е необходима стабилна икономическа среда.
 • Механизмът на обменните курсове осигурява на държавите от ЕС, които са извън еврозоната, насока за стабилни икономически политики, които им позволяват да се подготвят за въвеждане на еврото.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 година (OВ C 236, 2.8.1997 г., стр. 5—6)

Споразумение от 16 март 2006 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Eурозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (OВ C 73, 25.3.2006 г., стр. 21—27)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение от 21 декември 2006 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Еурозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Еурозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (OВ C 14, 20.1.2007 г., стр. 6—8)

Споразумение от 14 декември 2007 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (OВ C 319, 29.12.2007 г., стр. 7—9)

Споразумение от 13 декември 2010 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз (OВ C 5, 8.1.2011 г., стр. 3—6)

Споразумение от 21 юни 2013 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица не е еврото за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз (OВ C 187, 29.6.2013 г., стр. 1—4)

Споразумение от 13 ноември 2014 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз (OВ C 64, 21.2.2015 г., стр. 1—4)

последно актуализация 11.04.2017

Top