EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Морска безопасност: Европейска агенция за морска безопасност

Морска безопасност: Европейска агенция за морска безопасност

Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) има за цел да осигури високо, уеднаквено и ефективно равнище на морска безопасност и защита в рамките на Европейския съюз. Тя също работи за предотвратяване на замърсяванията и по реагирането при замърсяване, причинено от кораби или от нефтени и газови инсталации.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 година за създаване на Европейска агенция за морска безопасност.

ОБОБЩЕНИЕ

Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) има за цел да осигури високо, уеднаквено и ефективно равнище на морска безопасност и защита в рамките на Европейския съюз. Тя също работи за предотвратяване на замърсяванията и по реагирането при замърсяване, причинено от кораби или от нефтени и газови инсталации.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

С този регламент се създава ЕАМБ със седалище в Лисабон. Агенцията предоставя техническа помощ и подкрепа на Европейската комисия и държавите от ЕС по отношение на разработването, прилагането и оценяването на законодателството на ЕС в областта на морската безопасност, сигурност и замърсяване.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ЕАМБ има основни и помощни задачи.

Основните задачи са:

подпомагане при подготвителната работа за осъвременяване и разработване на съответното законодателство на ЕС;

посещения и инспекции в държавите от ЕС, свързани с ефективното прилагане на съответните обвързващи правни актове на ЕС;

дейности за обучение и техническа помощ за националните администрации;

поддържащи операции за реагиране при замърсяване в случай на замърсяване, причинено от кораби и нефтени и газови инсталации (ЕАМБ осигурява оперативна помощ само по искане на засегнатата държава).

ЕАМБ също управлява Центъра за данни на Европейския съюз за идентификация и проследяване на кораби на далечни разстояния и Системата на ЕС за обмен на морска информация (SafeSeaNet). Агенцията може също да предоставя оперативна подкрепа за разследвания, когато е имало смъртни случаи или тежки наранявания.

Помощни задачи

ЕАМБ се ангажира с тези задачи само ако те генерират значителна добавена стойност и с това ще се избегне дублирането на усилията и няма да се нарушат правата и задълженията на държавите от ЕС. Тези задачи са свързани с проблемите на околната среда, програмата за наблюдение на Земята GMES (сега Copernicus) и вътрешните водни пътища.

Посещения и инспекции на ЕАМБ

ЕАМБ посещава страни с цел съдействие на Комисията и националните администрации да проверят за ефективното прилагане на правилата на ЕС и да осигурят високо и уеднаквено равнище на безопасност. Агенцията извършва инспекции на дружества за класификация, както и в трети страни, по отношение на обучението и сертифицирането на моряците.

Структура

ЕАМБ е орган на ЕС и притежава юридическа правосубектност. Персоналът на Агенцията се състои от служители, назначени от Агенцията, от служители на ЕС и от държавни служители на държавите от ЕС временно назначени или командировани в Агенцията. Тя се ръководи от изпълнителен директор, който е напълно независим в изпълнението на своите задължения.

Нейният управителен съвет включва представители от Комисията и всяка държава от ЕС, като всички имат право на глас. В него също влизат представители от Норвегия и Исландия, както и експерти от 4 морски сектора, без право на глас. Продължителността на мандата му е 5 години и може да бъде продължаван веднъж.

Бюджет

Регламент (ЕС) № 911/2014 предвижда план за многогодишно финансиране в размер на 160,5 млн. евро за реагиране от страна на ЕАМБ при замърсяване за периода 2014-2020 г. Общият бюджет на ЕАМБ включва основна вноска от бюджета на ЕС и допълнителни вноски от държави извън ЕС, които участват в неговата работа. Агенцията може също така да налага такси за публикации, обучение и всякакви други услуги, които предоставя.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Две морски катастрофи (на „Ерика“ през 1999 г. и на „Престиж“ през 2002 г.) доведоха да нефтени разливи в европейски води. И двете причиниха сериозни екологични и икономически щети за френската и испанската брегова линия. Това предизвика създаването на ЕАМБ през 2003 г., за да се гарантира, че Европа е подготвена за мащабни нефтени разливи.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1406/2002

25.8.2002 г.

-

ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр 1-9.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1644/2003

1.10.2003 г.

-

ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 10-12

Регламент (ЕО) № 724/2004

19.5.2004 г.

-

ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 1-5.

Регламент (ЕО) № 2038/2006

31.12.2006 г.

-

OВ L 394, 26.6.2006 г., стр. 1-78

Регламент (ЕС) № 100/2013

1.3.2013 г.

-

OВ L 39, 26.6.2013 г., стр. 30-78

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 1406/2002 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 911/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване на морето, причинено от кораби и от нефтени и газови инсталации (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 115-120).

Директива 2009/16/EC на европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно държавния пристанищен контрол (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57-100).

Директива 2005/35/EC на европейския парламент и Съвета от 7 септември 2005 година относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11-21).

Директива 2002/59/EC на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2002 година за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10-27).

Последна актуализация: 04.01.2015

Top