EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Регулиране на радиочестотния спектър

Регулиране на радиочестотния спектър

Радиочестотите, които са важни за функционирането на много от нещата, които приемаме за даденост, като мобилни телефони, радиоразпръскване и широколентов интернет или устройства за дистанционно управление, са ограничен ресурс. С оглед гарантиране на тяхното оптимално използване Европейският съюз (ЕС) постигна договореност относно начина за координиране на своята политика в тази област с цел предотвратяване например на смущения на важни електронни съобщения.

АКТ

Решение № 676/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър).

ОБОБЩЕНИЕ

Целта на това решение е да се координира в ЕС политиката относно наличието на радиочестотния спектър и техническите условия за неговото ефективно използване. То се прилага за разпределението на честоти за радиосъобщения и безжични съобщения, включително GSM, мобилни съобщения от трето и четвърто поколение (3G, 4G), в радиочестотния обхват от 9 kHz до 3000 GHz, във връзка с вътрешния пазар.

Действията, предвидени в решението, са съобразени с дейността на международни организации, като Международния съюз по далекосъобщения (ITU) при управлението на радиочестотния спектър, и Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), една междуправителствена организация, в която членуват 48 държави.

Комитет по радиочестотния спектър

Като следва също и общите принципи, определени в Програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър, приета през 2012 г., Комитетът по радиочестотния спектър подпомага Комисията при определянето, разработването и прилагането на политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър. Комитетът се председателства от Комисията и включва представители на държавите от ЕС, като той разглежда предложения за технически мерки за хармонизиране на условията за наличието и използването на радиочестотния спектър.

Освен това той издава становища относно мандатите, които Комисията предоставя на CEPT относно хармонизирането на разпределението на радиочестотите и наличието на информация, свързана с използването на спектъра. След като комитетът одобри проекта на мерките на Комисията и те бъдат приети от Комисията, мерките стават задължителни в целия ЕС и трябва да се спазват от държавите от ЕС, когато предоставят права за използването на радиочестотния спектър.

Обща информация

Радиочестотите се разпределят от международни организации, по-специално Световните конференции по радиосъобщения (WRC) на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), а в Европа - от Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT). Чрез това решение ЕС също така поема роля при гарантиране на оптималното използване на радиочестотния спектър.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 676/2002/EО

24.2.2002 г.

-

ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1-6

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

ХАРМОНИЗИРАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИТЕ ЛЕНТИ

Повечето от решенията, приети от Комисията с цел хармонизиране на техническите условия за наличието и ефективното използване на радиочестотния спектър, са публикувани на уебсайта на Комисията Решения за радиочестотния спектър.

ГРУПА ЗА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

Решение 2002/622/EО на Комисията от 26 юли 2002 година за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (Официален вестник на Европейския съюз L 198, 27.7.2002 г., стр. 49-51).

С това решение се създава консултативна група, наречена Група за политиката в областта на радиочестотния спектър, която подпомага и съветва Комисията по въпроси, като наличие и използване на радиочестотния спектър, координация на политики, хармонизиране и разпределение на радиочестотите, предоставяне на права за използване на спектъра, ценообразуване и др.

Вж. консолидираната версия.

ПРОГРАМА ЗА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР

Решение № 243/2012/EС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (Официален вестник на Европейския съюз L 81, 21.3.2012 г., стр. 7-17).

Последна актуализация: 18.07.2014

Top