EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Правата на пътниците в ЕС при отказан достъп на борда, голямо закъснение на полета или отказан полет

Правата на пътниците в ЕС при отказан достъп на борда, голямо закъснение на полета или отказан полет

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 261/2004, определящ общи правила относно обезщетяване и помощ на пътници при отказан достъп на борда, както и при отмяна или голямо закъснение на полети

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел гарантирането на високо равнище на защита на пътниците чрез определяне на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полет.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Настоящият регламент се прилага:

 • за пътници, заминаващи от летище, намиращо се на територията на държава от ЕС, към която се прилагат договорите за ЕС; и
 • за пътници, заминаващи от летище, намиращо се в държава извън ЕС, до летище на територията на държава от ЕС, към която се прилагат Договорите за ЕС, ако опериращият въздушен превозвач на полета е превозвач от ЕС.

При условие че пътниците имат потвърдена резервация за съответния полет и освен в случая с отмяната, се представят на гишето за регистрация в предварително посочения час или ако не е посочен час, не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане. С настоящия регламент се признават правата на пътниците в следните случаи:

 • при отказан достъп на борда против тяхната воля;
 • при закъснение на полета;
 • при отмяна на полета.

Той не се прилага за пътници, пътуващи:

 • безплатно, или
 • при намалена цена, която не е пряко или непряко достъпна за широката общественост.

Отказан достъп на борда

Когато опериращ въздушен превозвач по разумни причини има вероятност да откаже достъп на борда за даден полет, той първо следва да апелира към доброволци да се откажат от техните резервации в замяна на някои компенсации. Ако броят на тези доброволци е недостатъчен, за да се позволи достъп на борда, въздушният превозвач може да откаже достъп на борда на пътниците против тяхната воля, като ги компенсира.

Въздушните превозвачи дават приоритет на превозването на лица с намалена подвижност и на всички придружаващи ги лица.

В случай на отменен полет или на отказан достъп на борда за даден полет засегнатите пътници имат право на:

 • възстановяване на пълната стойност на цената на билета в срок до седем дни или на обратен полет до първоначалния пункт на излитане; на премаршрутиране до техния краен пункт;
 • грижа (храни и освежаващи напитки, настаняване в хотел, превоз между летището и мястото за настаняване, две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения);
 • обезщетение, възлизащо на:
  • 250 EUR за всички полети до 1 500 километра;
  • 400 EUR за всички полети на територията на ЕС над 1 500 километра и за всички други полети между 1 500 и 3 500 километра;
  • 600 EUR за всички други полети.

Закъснения

Регламентът въвежда тристепенна система:

 • при големи закъснения (2 или повече часа в зависимост от разстоянието на полета) — във всички случаи на пътниците се предлагат безплатна храна и освежаващи напитки, както и 2 безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения;
 • часът на излитане е предвиден за следващия ден — на пътниците се предлага настаняване в хотел, превоз до мястото на настаняване и обратно до летището;
 • когато закъснението е минимум 5 часа — пътниците могат да избират между възстановяване на пълната стойност на билета заедно със, ако е уместно, обратен полет до първоначалния пункт на излитане.

В едно сезиране за преюдициално запитване (Съединени дела C-402/07 и C-432/07) Съдът на Европейския съюз разяснява, че когато пътници стигнат крайния пункт на пристигане 3 часа или повече след времето на пристигане по разписание, те (подобно на пътниците, чиито полети са отказани) могат да поискат фиксирано обезщетение от въздушната компания, освен ако закъснението не е причинено от извънредни обстоятелства. Съгласно принципа за равно третиране пътниците, чиито полети са закъснели, и тези, чиито полети са били отказани „в последния момент“, трябва да се счита, че са в сходно положение по отношение на прилагането на правото им на обезщетение, тъй като тези пътници изпитват сходни неудобства, а именно загуба на време.

Отмяна

При отмяна на полет на засегнатите пътници трябва да бъде предложено:

 • грижа (храни и освежаващи напитки, настаняване в хотел, превоз между летището и мястото за настаняване, две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения, или електронни съобщения);
 • възстановяване на пълната стойност на цената на билета в срок до седем дни или на обратен полет до първоначалния пункт на излитане; на премаршрутиране до техния краен пункт;
 • обезщетение, възлизащо на:
  • 250 EUR за всички полети до 1 500 километра;
  • 400 EUR за всички полети на територията на ЕС над 1 500 километра и за всички други полети между 1 500 и 3 500 километра;
  • 600 EUR за всички други полети.

Обезщетение

Обезщетение се изплаща, ако пътникът не е бил предварително уведомен за отмяната. Такова не трябва да се плаща обаче, ако превозвачът може да предостави доказателства, че отмяната е била причинена от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори и ако са били предприети всички разумни мерки.

Настаняване на място в по-висока/по-ниска класа

Ако въздушен превозвач настани пътник на място в салон с по-ниска класа от тази, за която е купен билетът, той в рамките на 7 дни възстановява на пътника:

 • 30 % от цената на билета за всички полети до 1500 километра;
 • 50 % от цената на билета за всички полети на територията на ЕС над 1500 километра, освен полети между държавите от ЕС и френските отвъдморски департаменти, и за всички други полети между 1500 и 3500 километра;
 • 75 % от цената на билета за всички други полети, включително полети между държавите от ЕС и френските отвъдморски департаменти.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 17 февруари 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1—8)

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Решение на Съда (четвърти състав) от 19 ноември 2009 г. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon и Alana Sturgeon срещу Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) и Stefan Böck и Cornelia Lepuschitz срещу Air France SA (C-432/07). Искане за преюдициално заключение: Bundesgerichtshof — Германия и Handelsgericht Wien — Австрия. Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 2, буква л) и членове 5, 6 и 7 — Понятия „закъснение“ и „отмяна“ на полет — Право на обезщетение при закъснение — Понятие „извънредни обстоятелства“. Съединени дела C-402/07 и C-432/07.

последно актуализация 02.06.2020

Top