EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Наземно обслужване в летищата на Общността

Наземно обслужване в летищата на Общността

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 96/67/ЕО относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Наземното обслужване* в летищата на Европейския съюз (ЕС), в които се предоставя достъп, включват тези, които дават възможност на авиокомпаниите да извършват дейности по въздушен транспорт (указания за рулиране, почистване, зареждане с гориво, услуги за багаж и др.).

Директивата се прилага за всички летища в ЕС, отворени за търговски трафик, чийто годишен трафик включва движение на не по-малко от 2 милиона пътници или 50 000 тона товари.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Управителният орган на дадено летище*, ползвателят на летището* или доставчикът на наземно обслужване* трябва, под надзора на определения одитор, стриктно да разделя сметките за своите дейности по наземно обслужване от сметките за другите си дейности.

Успоредно с това държавите от ЕС:

  • трябва да създадат за всяко едно от съответните летища комитет от представители на ползвателите на летището, който да представлява интересите на потребителите;
  • могат да изискват доставчиците на наземно обслужване да бъдат установени в рамките на ЕС и могат да ограничат броя на доставчиците, упълномощени да предоставят категории наземно обслужване като обслужване на багаж, перонно обслужване, обслужване с горива и масла, обслужване на товари и пощенски пратки;
  • могат да намалят до двама броя на ползвателите, които могат да предоставят самообслужване за наземно обслужване като обслужване на багаж, перонно обслужване, обслужване с горива и масла, обслужване на товари и пощенски пратки;
  • могат да се възползват от изключения (ограничени във времето), когато специфичните за летището ограничения на свободното пространство или капацитет правят невъзможно отварянето на пазара и/или прилагането на самообслужване;
  • могат при определени условия да запазят за един орган управлението на централизираните инфраструктури, които не могат да бъдат разделени или разходите за които не позволяват дублиране. Успоредно с това, при определени условия, държавите от ЕС могат да предоставят изключения на летищата, където специфични ограничения правят невъзможно отварянето на пазара и/или прилагането на самообслужване, до степента, предвидена в директивата;
  • могат да задължат доставчика, избран за дадено летище, да работи също така и на острови, които са част от територията на съответната държава от ЕС;
  • могат да подчинят дейността на доставчиците на наземно обслужване на изискването за получаване на лиценз, издаден от публичен орган, независим от летището, за да се гарантира безопасността, сигурността, опазването на околната среда и спазването на социалното законодателство;
  • трябва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че доставчиците на наземно обслужване и ползвателите на летището, които желаят да се възползват от право на самообслужване, имат достъп до летищните инсталации — когато за достъпа до тези инсталации се заплаща такса, тя се определя в съответствие с подходящи, обективни, прозрачни и недискриминационни критерии;
  • при спазване на другите разпоредби на правото на ЕС могат да приемат необходимите мерки за гарантиране на защитата на правата на работниците и опазването на околната среда.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 14 ноември 1996 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 25 октомври 1997 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В настоящата директива е предвиден срок за поетапно прилагане в зависимост от това дали са включени услуги за самообслужване, или услуги за обслужване на трети страни. От 1 януари 2001 г. директивата се прилага за всяко летище, разположено на територията на държава от ЕС, на което годишният трафик включва движение на не по-малко от 2 милиона пътници или 50 000 тона товари.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Наземното обслужване: обхваща голямо разнообразие от услуги, изисквани от авиокомпаниите с цел извършване на полети. Тези услуги включват области като поддръжка, обслужване с горива и обработка на товари. Наземното обслужване обхваща също така и услуги като проверка на пътници, кетъринг, обслужване на багаж и транспорт в рамките на самото летище.
Управителен орган на летището: органът, който отговаря за администрирането и управлението на летищната инфраструктура и контрола и координирането на дейностите, извършвани от различни оператори.
Ползвател на летище: физическо или юридическо лице, което превозва пътници, пощенски пратки или товари по въздух.
Доставчик на наземно обслужване: физическо или юридическо лице, което предоставя на трети страни една или повече категории наземно обслужване.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (OВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36—45)

Последващите изменения на Директива 96/67/ЕО на Съвета са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 28.02.2020

Top