EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Пътна безопасност: свидетелства за управление на превозни средства

Пътна безопасност: свидетелства за управление на превозни средства

 

РЕЗЮМЕ НА

Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • С нея се въвежда ново европейско свидетелство за управление на превозни средства.
 • Тя преработва и отменя Директива 91/439/ЕИО.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С директивата се прави следното.

 • Намалява се възможността за измама: новото свидетелство има микрочип, включващ информацията, отпечатана на картата. Тя въвежда срок на валидност за свидетелството за управление на лек автомобил и мотоциклет от 10—15 години, за да се даде възможност за редовна актуализация на защитните функции и информацията за притежателите. Тя създава нова електронна мрежа за улесняване на комуникацията между националните органи за проверка на свидетелствата за управление.
 • Помага за повишаване на пътната безопасност: въвежда се нова категория свидетелство за мотопеди и изисква предварителен задължителен теоретичен тест, както и категоризиран достъп за по-тежките мотоциклети. Директивата допълнително уточнява изискванията за изпитване. Професионалните шофьори трябва да преминават медицински преглед на всеки 5 години. Предвидените изискванията се отнасят до квалификацията и обучението на изпитващите.

Взаимно признаване на свидетелствата

Свидетелствата, издадени от държавите от ЕС, трябва да се признават взаимно. Категориите свидетелства за управление на превозни средства са следните:

 • категория АМ — за дву- и триколесни превозни средства с максимална проектна скорост не повече от 45 km/h, както и леки четириколесни превозни средства;
 • категория А1 — за леки мотоциклети с обем на двигателя не повече от 125 куб. см. и с мощност по-малка от 11 kW;
 • категория А2 — за мотоциклети с мощност под 35 kW;
 • категория А — за тежки мотоциклети без ограничения за мощността;
 • категория B — за пътнически превозни средства с тегло до 3500 kg и не повече от 8 пътници;
 • категория ВЕ — за превозно средство категория B с прикачено тежко ремарке под 3500 kg;
 • категория B1 (по избор) — за четириколесни превозни средства;
 • категория С1 — за товарни превозни средства между 3500 kg 7500 kg и до 8 пътници;
 • категория C1E — за превозно средство категория С1 или B с прикачено тежко ремарке с комбинирана маса до 12 000 kg;
 • категория C — за превозни средства с тегло над 3500 kg и не повече от 8 пътници;
 • категория CE — за превозно средство категория C с прикачено тежко ремарке;
 • категория D1 — за пътническо превозно средство за по-малко от 16 пътници и дължина не повече от 8 m;
 • категория D1E — за превозно средство категория D1, с прикачено тежко ремарке;
 • категория D — за пътнически превозни средства за повече от 8 пътници;
 • категория DE — за превозно средство категория D, с прикачено тежко ремарке;
 • леки ремаркета до 750 kg могат да бъдат теглени с категории B, C1, C, D1 и D.

Таблица на съответствията между тези категории и тези, посочени в свидетелствата за управление, издадени в държави от ЕС преди влизането в сила на настоящата директива, се съдържат в Решение(ЕС) 2016/1945.

Условия за издаване на свидетелства

 • В свидетелствата за управление на моторни превозни средства се указват условията, при които водачът има право да шофира. Ако управлението е разрешено само за определени типове превозни средства или приспособени моторни превозни средства, то това трябва да е посочено с код в свидетелството за управление.
 • Издаването на свидетелства за управление също е обект на определени условия:
  • свидетелства за категории C1, C, D1 и D се издават само на водачи, които вече имат право да управляват превозни средства категория В;
  • свидетелства за категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE се издават само на водачи, които вече имат право да управляват превозни средства, съответно категория B, C1, C, D1 и D.
 • Минималната възраст за издаване на свидетелства за управление е:
  • 16 години за категории АМ, А1 (леки мотоциклети) и B1 (триколесни и четириколесни моторни превозни средства с двигател);
  • 18 години за категории А2, B, BE и C1;
  • 21 години за категории С, СЕ, D1 и D1E;
  • 24 години за категории D и DE.
 • Държавите от ЕС могат да повишават или намаляват минималната възраст за определени категории в рамките на определени граници.
 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че кандидатите за свидетелства за управление на моторно превозно средство притежават необходимите знания и умения и показват необходимото поведение за управление на моторно превозно средство. Като цяло тестовете за тази цел трябва да включват:
  • теоретичен тест;
  • тест за проверка на уменията и поведението.

Изпитващи за издаване на свидетелства на управление

 • Проверяващите теста за уменията и поведението трябва да имат минимални компетенции.
 • Те са под режим за осигуряване на качество и периодично трябва да преминават обучение.

Изменения след избухването на пандемията от COVID-19

 • Поради трудности при подновяването на свидетелствата за управление на превозни средства в резултат на извънредните обстоятелства, причинени от пандемията от COVID-19, започнала на 1 февруари 2020 г. в някои държави от ЕС, се Регламент (ЕС) 2020/698 се удължава валидността на определени свидетелства за управление на превозни средства за период от 7 месеца от датата на изтичане на срока им, за да се гарантира непрекъснатостта на сухопътния транспорт.
 • Когато дадена държава от ЕС счита, че подновяването на свидетелствата за управление може да остане невъзможно след 31 август 2020 г. поради мерките, свързани с COVID-19, тя трябва да подаде до 1 август 2020 г. мотивирано искане за разрешение от Комисията за удължаване на въпросните периоди.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 19 януари 2007 г. и трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 19 януари 2011 г. Държавите от ЕС трябва да прилагат правилата в директивата, считано от 19 януари 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена) (OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18—60)

Последващите изменения на Директива 2006/126/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 10—24)

Решение (ЕС) 2016/1945 на Комисията от 14 октомври 2016 година относно съответствията между категориите на свидетелствата за управление на моторни превозни средства (OВ L 302, 9.11.2016 г., стр. 62—162)

Регламент (ЕС) № 575/2014 от 27 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 383/2012 за определяне на техническите изисквания по отношение на включващи запомнящо устройство (микрочип) свидетелства за управление на моторни превозни средства (OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 47—49)

Регламент (ЕС) № 383/2012 от 4 май 2012 година за определяне на техническите изисквания по отношение на включващи запомнящо устройство (микрочип) свидетелства за управление на моторни превозни средства (ОВ L 120, 5.5.2012 г., стр. 1—11)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 22.09.2020

Top