EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Гражданска отговорност за щетите от замърсяване с гориво: Конвенция за бункерите

Гражданска отговорност за щетите от замърсяване с гориво: Конвенция за бункерите

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2002/762/ЕО за упълномощаване на държавите от ЕС да подпишат, ратифицират или да се присъединят към Конвенцията за бункерите

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

То упълномощава държавите от ЕС да подпишат, ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция за гражданска отговорност за щетите от замърсяване с гориво (Конвенцията за бункерите) от 2001 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Конвенцията за бункерите бе приета под егидата на Международната морска организация (ММО), за да се осигури адекватна, навременна и ефективна компенсация на лицата, пострадали от разливане на петрол, превозван като гориво в корабни бункери.

Съвместимост с правилата на ЕС

 • Членове 9 и 10 на Конвенцията за бункерите засягат правилата, постановени в Регламент (ЕО) № 44/2001 (понастоящем Регламент (ЕО) № 1215/2012) относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.
 • Конвенцията не предвижда международна организация, каквато е ЕС, да подписва, ратифицира или да се присъединява към нея.
 • Поради тази причина държавите от ЕС, упълномощени от Съюза, трябва да подпишат, ратифицират или да се присъединят към конвенцията в интерес на ЕС. Когато го направят, те трябва също да подадат декларация, с която се ангажират да прилагат Регламент (ЕО) № 1215/2012 в отношенията помежду си.

Обхват

Конвенцията се прилага за:

 • щети от замърсяване, причинено на територията, в териториалните морски води и в изключителната икономическа зона или еквивалентна на нея във всяка държава, която е страна по конвенцията;
 • мерките, предприети за предотвратяване или свеждане до минимум на тези вреди.

Тя не се прилага за военни кораби, спомагателни военни кораби или други кораби, притежавани от държава. Всяка държава обаче, която е страна по конвенцията, може да реши да я приложи към такива кораби.

Отговорност на корабособственика

Корабособственикът по време на инцидента е отговорен за щетите от замърсяване, причинени от гориво от бункери. Корабособственикът обаче ще избегне отговорността, ако може да докаже, че:

 • щетата е вследствие на война, конфликти, гражданска война, бунт или природно явление от изключителен, неизбежен и неустоим характер; или
 • щетата е причинена от действие или пропуск, допуснат от трета страна с цел да причини щети; или
 • щетата изцяло е причинена от небрежността на което и да е правителство или друг отговорен орган.

Задължителна застраховка или финансова гаранция

 • Корабособствениците с брутен тонаж, по-голям от 1000 тона, регистриран в държава, която е страна по Конвенцията, трябва да поддържат застраховка или друга финансова гаранция, като например гаранция от банка или подобна финансова институция за покриване на отговорността за щети от замърсяване.
 • Сертификат, удостоверяващ, че има валидна застраховка или друга финансова гаранция, се издава на всеки кораб от съответния орган на страната и трябва да се носи на борда на кораба. Копие от него трябва също така да се депозира при органите, които поддържат регистрацията на кораба.

Юрисдикция и изпълнение на съдебни решения

 • Съдебен иск за компенсация срещу корабособственика, застрахователя или друго лице, осигуряващо гаранция, може да се предяви в страната или страните, където са причинени щетите от замърсяване.
 • В Конвенцията се определят условията, при които съдебно решение, издадено от съд в една държава, която е страна по Конвенцията, може да бъде признато или приложено в друга.

Давност

 • Правата на компенсация съгласно настоящата конвенция се погасяват, ако не се предяви иск в срок от три години след датата, на която е възникнала щетата.
 • Не може да се предяви иск след повече от 6 години от датата на инцидента, причинил щетата.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА КОНВЕНЦИЯТА?

Решението на Съвета призова държавите от ЕС да предприемат необходимите стъпки, за да депозират инструментите си за ратифициране или присъединяване, ако е възможно, преди 30 юни 2006 г..

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

От 2015 г. всички 28 държави от ЕС ратифицираха/се присъединиха към конвенцията в съответствие с решението на Съвета.

АКТ

Решение на Съвета 2002/762/EО от 19 септември 2002 година за упълномощаване на държавите-членки в интерес на Общността да подпишат, ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция за гражданска отговорност за щетите от петролно замърсяване от бункери, 2001 година (Конвенцията за бункерите) (ОВ L 256, 25.9.2002 г., стр. 7—8)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1—32)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1215/2012 са инкорпорирани в оригиналния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 14.03.2016

Top