EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Разпределение на слотовете на летищата в ЕС

Разпределение на слотовете на летищата в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕИО) № 95/93 относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел да се гарантира, че там, където капацитетът на летището е ограничен, наличните слотове* за кацане и излитане са използвани ефективно и са разпределени по равнопоставен, недискриминационен и прозрачен начин.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Регламентът определя обективни критерии, въз основа на които дадено летище може да бъде определено като координирано* или управлявано по график* с мотива, че капацитетът му е недостатъчен.
 • Държавите от ЕС могат да определят дадено летище за координирано летище, при условие че:
  • бъде извършен анализ на капацитета; и
  • има сериозен недостиг на капацитет, който не може да бъде разрешен за кратко време.

Координатор/управител на графици

 • Държавата от ЕС, отговаряща за координирано или управлявано по график летище, трябва да осигури назначаването като координатор или управител на графици на квалифицирано лице или правен субект с голям опит в координирането, който да се включи в планирането на движенията на самолетите на въздушния превозвач.
 • Координаторът/управителят на графици действа по неутрален, недискриминационен и прозрачен начин и трябва да бъде функционално отделен от всяка заинтересована страна.
 • Системата за финансиране на дейностите на координатора е такава, че да гарантира независимия статут на координатора. Един и същ координатор може да бъде определен за повече от едно летище.

Капацитет на летището

 • Капацитетът за слотове на летището, наличен за разпределение, се определя два пъти годишно от компетентните органи съгласно двата програмни „сезона“ (зимен и летен), на място в международната авиация. Изчисляването на капацитета на дадено летище се основава на обективен анализ на възможностите за приютяване на въздушния трафик.
 • Въздушните превозвачи трябва да предоставят всяка съответна информация, поискана от координатора.

Координационен комитет

 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че координационният комитет се създава на координирано летище.
 • Координационният комитет прави предложения и съветва координатора по всички въпроси, свързани с капацитета на летището, и по-специално:
  • възможностите за увеличаване на капацитета;
  • координационните параметри;
  • методите на мониторинг; и
  • местни насоки.
 • Членството в този комитет е отворено за:
  • въздушните превозвачи, използващи летището;
  • управителния орган на летището;
  • властите по контрол на въздушния трафик;
  • представителите на общата авиация.

Процедура за разпределение на времевите слотове

 • Общият принцип относно разпределянето на слотове е, че на даден въздушен превозвач, който управлява своите специфични слотове на най-малко 80 % през летния/зимния период на график, му се полагат същите слотове в равен период на график от следващата година (т.нар. придобити права). Впоследствие слотове, които не са достатъчно използвани от въздушните превозвачи, се преразпределят (така нареченото правило „използваш средствата или ги губиш“).
 • Включването на слотовете в пул може да обедини съдържащите се новосъздадени слотове, неизползвани слотове и слотове, които са предадени от превозвач или са станали достъпни по друг начин.
 • Координаторът също взема предвид допълнителни правила и насоки, установени от индустрията на въздушния транспорт, и местни насоки, предложени от координационния комитет и одобрени от държавата от ЕС или от всеки друг компетентен орган, отговарящ за летището.
 • Ако поисканият слот не може да бъде предоставен, координаторът информира искащия въздушен превозвач за причините и посочва най-близкия алтернативен слот.
 • Слотовете могат да бъдат разменяни или прехвърляни между въздушните линии при определени конкретни обстоятелства (напр. частично или пълно поемане или прехвърляне в различен маршрут или режим на трафик). В такива случаи винаги се изисква изрично потвърждение от координатора.
 • Държавите от ЕС могат да запазят такива слотове за регионалните услуги.

Прилагане

 • Летателният план на даден въздушен превозвач може да бъде отхвърлен от компетентните органи за управление на въздушното движение, ако въздушният превозвач възнамерява да каца или излита от координирано летище, без да има разпределен от координатора слот.
 • Ако даден въздушен превозвач повторно и умишлено оперира въздушни услуги в съвсем различно време от разпределените слотове или по съвсем различен начин, координаторът може да реши да се изземе от въздушния превозвач поредицата от засегнатите слотове. Впоследствие този въздушен превозвач може да загуби придобитите си права.
 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че са налични ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, за да се справят с такъв тип ситуации.

Изменения

Първоначалният регламент е изменян 5 пъти

 • през 2002 г., след терористичните атаки през септември 2001 г., за да позволи на въздушните превозвачи да поддържат слотове, които са им разпределени за 2001 г., през лятото на 2002 г. и зимните графици за сезонната 2002/2003 г. (Регламент (ЕО) № 894/2002);
 • през 2003 г., за да се вземе предвид започнатата война срещу Ирак и избухването на тежкия остър респираторен синдром, за да се гарантира, че неизползването на слотовете, разпределени за сезона 2003 г., няма да накара въздушните превозвачи да изгубят правото си върху тези слотове (Регламент (ЕО) № 1554/2003);
 • през 2004 r., за да изясни прилагането на съществуващия режим върху редица различни точки, включително независимия статут на координаторите и функционирането на процедурите за разпределение на слотове (Регламент 793/2004/ЕО);
 • през 2009 г. с оглед на глобалната икономическа и финансова криза, за да се гарантира, че неизползването на слотовете, разпределени за летния плануван период на 2009 г., няма да накара въздушните превозвачи да загубят правото си върху тези слотове (Регламент (ЕО) № 545/2009);
 • през 2020 г. с оглед на кризата COVID-19, за да гарантира, че неизползването на слотовете, разпределени за март 2020 г. (и за маршрути в Китай и Хонконг за периода от 23 януари—29 февруари 2020 г.), и тези, разпределени за целия летен плануван период на 2020 г., няма да накара въздушните превозвачи да загубят правото си на тези слотове (Регламент (ЕС) 2020/459).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 22 февруари 1993 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Слот: разрешение, дадено от координатор, да се използва пълният набор от летищна инфраструктура, необходима за извършване на въздушна услуга на координирано летище, на конкретна дата и в конкретно време за целите на кацане и излитане.
Координирано летище: летище с високо ниво на задръствания, където търсенето надвишава капацитета през съответния период и където, за да кацне или излети, въздушният превозвач трябва да разполага със слот, разпределен от координатор.
Управлявано по график летище: летище с потенциал за задръствания в определени периоди и където е назначен ръководител на графиците, за да улеснява операциите на въздушните превозвачи, опериращи или възнамеряващи да оперират на това летище.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 година относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1—6)

Последващите изменения на Регламент (ЕИО) № 95/93 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за прилагането на Регламент (ЕИО) № 95/93 относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността и неговите изменения (COM (2008) 227 окончателен, 30.4.2008 г.)

Съобщение на Комисията относно прилагането на Регламент (ЕО) № 793/2004 за общите правила за разпределяне на слотовете на летищата на Общността (COM(2007) 704 окончателен, 15.11.2007 г.)

последно актуализация 11.05.2020

Top