EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Права на пътниците, използващи железопътен транспорт

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Неговата цел е установяване на правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, за да бъдат защитени, особено при прекъсване на пътуването, както и подобряване на ефективността и привлекателността на услугите за железопътен превоз на пътници.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

 • Регламентът се отнася до всички железопътни пътувания и услуги, предоставяни по лиценз от едно или повече железопътни предприятия съгласно Директива 2012/34/ЕС (вж. резюме на единна железопътна мрежа за Европа).
 • Той не се прилага за пътувания и услуги, извършвани на територията на трети държави.
 • Държавите от ЕС могат да изберат освобождаване от повечето членове на регламента за вътрешни услуги за железопътни пътнически превози за максимален период от 5 години, който може да бъде подновен два пъти. Също така могат да освободят услугите за градски, крайградски и регионални железопътни пътнически превози от настоящия регламент.

Права на пътниците

Пътниците, използващи железопътен транспорт, имат следните основни права:

Договор за превоз и информация

На пътниците следва да се предоставя ясна и достъпна информация:

 • преди пътуването, по-специално по отношение на съответните условия, приложими за договора, графиците и прилаганите тарифи;
 • по време на пътуването, по-специално по отношение на всички закъснения или прекъсвания на услугите;
 • по отношение на процедурите за подаване на жалби;

Информацията, предоставяна на хора с увреждания и лица с намалена подвижност, трябва да бъде в достъпен формат.

Закъснения и отменяне

В случай на закъснение с повече от 60 минути при пристигането на крайната дестинация, пътниците имат право на:

 • възстановяване на пълната цена на билета за незавършената част от пътуването; или
 • продължаване или пренасочване при съпоставими транспортни условия при първа възможност или на по-късна, удобна за пътниците дата.

Ако пътниците не изберат възстановяване, а продължаване на пътуването, могат да поискат минимална компенсация, равна на:

 • 25% от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути;
 • 50% от цената на билета за закъснение над 120 минути.

В случай на закъснение на пристигане или отпътуване с повече от 60 минути, пътниците имат право на:

 • информация за ситуацията и прогнозния час на отпътуване и пристигане;
 • храна и освежителни напитки в разумни граници;
 • настаняване, когато се налага престой от една или повече нощи;
 • превоз до железопътна гара, до алтернативна отправна точка или до крайната дестинация, ако влакът е блокиран на коловоза.

Лица с увреждания и с намалена подвижност

Законодателството на ЕС в областта на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, ще гарантира, че лицата с увреждания и с намалена подвижност могат да пътуват по начин, който е съпоставим с останалите граждани. Следователно регламентът им дава следните права:

 • право на недискриминационен достъп до транспорт без допълнително заплащане;
 • при поискване да им бъде предоставена информация относно достъпността на железопътните услуги и гари;
 • безплатна помощ във влаковете и на гарите с персонал (от пътниците се изисква да уведомят за нуждите си от помощ 48 часа преди отпътуване);
 • право на обезщетение, ако железопътното предприятие е отговорно за загубата или повредата на тяхното оборудване за придвижване.

Сигурност, жалби и качество на услугите

 • Личната сигурност на пътниците се осигурява във влаковете и гарите в сътрудничество с държавните органи.
 • Трябва да бъде въведен ефективен механизъм за разглеждане на жалби. Пътниците могат да подават жалби до всички участващи железопътни предприятия.
 • Минималните стандартни за качество на услугите за железопътните предприятия включват:
  • информация за пътниците и билети;
  • точност на услугите и общи принципи за справяне с нарушенията;
  • отмяна на услуги;
  • чистота на подвижния железопътен състав и гарите;
  • проучвания на удовлетвореността на клиентите;
  • разглеждане на жалби, възстановяване на суми и компенсации за неспазване на стандартите за качество на услугите;
  • предоставяне на помощ на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Изпълнение от държавите от ЕС

Държавите от ЕС трябва да посочат независим орган или органи, които отговарят за изпълнението на регламента. Пътниците могат да подадат жалба до всеки един от тези органи, ако смятат, че правата им не са спазени.

Също така държавите от ЕС трябва да установят ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за нарушенията на регламента.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 03 декември 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (OВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14—41)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1371/2007 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2012/34/EС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (преработена) (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 32—77)

Вж. консолидираната версия.

Съобщение на Комисията — Тълкувателни насоки за Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (OВ C 220, 4.7.2015 г., стр. 1—10)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно Изключения, предоставени от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (COM(2015) 117 final, 11.3.2015 г.)

последно актуализация 19.03.2020

Top