EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Право на глас и право на участие в избори за Европейски парламент

Право на глас и право на участие в избори за Европейски парламент

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 93/109/EО — условия и ред за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на ЕС, пребиваващи в държава от ЕС, на която не са граждани

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя определя условията и реда, при които гражданите на ЕС, които пребивават в държава от ЕС, на която не са граждани, могат да упражняват правото си да гласуват и да се кандидатират в избори за Европейски парламент (ЕП) в тази държава.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Изисквания, които трябва да бъдат спазени

Директивата определя изискванията, на които даден гражданин на друга държава от ЕС трябва да отговаря, за да гласува или да се кандидатира в държавата, в която пребивава. Лицето трябва:

  • да бъде гражданин на ЕС;
  • да пребивава в държавата от ЕС, в която предлага да гласува или да се кандидатира;
  • да отговаря на същите условия като гражданите на държавата в ЕС, където желае да гласува или да се кандидатира (принципа на равенство между гласоподавателите, които са местни граждани, и гласоподавателите, които са граждани на друга държава).

Опростени процедури за подаване на заявления за кандидатиране

Директивата беше изменена през 2013 г. с цел да се опростят процедурите за подаване на заявления от кандидати, когато те пребивават в държава от ЕС, на която не са граждани. Преди това гражданите на ЕС трябваше да представят в тази ситуация удостоверение от държавата по произход, че не са били лишени от правото да се кандидатират за избори за ЕП в тази държава. От 2014 г. насам, когато граждани на ЕС подават своите заявления за кандидатиране, вместо удостоверението те могат да представят декларация. Органите в тяхната държава от ЕС по пребиваване трябва да се свържат с държавата по произход, за да проверят истинността на декларацията. За да се осигури ефективна комуникация, всяка една от държавите от ЕС трябва да определи едно звено за контакт, което да отговаря за съобщаването на информация относно такива кандидати.

Упражняване на правото на гласуване и на кандидатиране

Гражданите на ЕС могат да упражняват правото си на гласуване и на кандидатиране или в държавата от ЕС по пребиваване, или в тяхната държава по произход. Никой няма право да гласува повече от веднъж или да се кандидатира в повече от една държава от ЕС на едни и същи избори.

Регистриране в избирателния списък

Гласоподавателите се включват в избирателния списък в държавата им по пребиваване само ако те заявят това предварително. В държавите от ЕС, където местните граждани са задължени по закон да гласуват, гласоподавателите от други държави, които поискат да бъдат вписани в избирателния списък, имат същото задължение.

За да бъдат включени в избирателния списък, гласоподавателите от други държави трябва да представят същите документи като местните гласоподаватели. Освен това те трябва да предоставят допълнителна информация под формата на официална декларация.

Правни средства за защита

Правните средства за защита, които са на разположение на местните граждани, трябва да са на разположение и на гражданите на друга държава, на които е отказано да бъдат вписани в избирателния списък или чието заявление за кандидатиране е получило отказ.

Национални правила относно граждани, които живеят извън своята територия

Нищо в Директива 93/109/EО не може да засегне правилата на всяка от държавите от ЕС относно правото на гласуване или на кандидатиране на техни граждани, които пребивават извън своята изборна територия.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата се прилага от 30 декември 1993 г. Тя трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 1 февруари 1994 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 93/109/EО на Съвета от 6 декември 1993 година за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани (OВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34—38)

Последващите изменения на Директива 93/109/ЕО са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 15.12.2017

Top