EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски банков комитет

Европейски банков комитет

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2004/10/EО за създаване на Европейски банков комитет

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

С него се създава Европейският банков комитет (ЕБК), надзорен комитет, който подпомага и консултира Европейската комисия по въпроси на политиката, свързани с банковите дейности в Европейския съюз (ЕС). ЕБК е пряко подчинен на Комисията и я подпомага при приемането на мерки за изпълнение на директиви и регламенти на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Роля

 • ЕБК играе централна роля при изготвянето и изпълнението на европейското банково законодателство.
 • Той консултира Комисията по въпроси на политиката относно банковите дейности и издава становища относно представените от нея предложения.

Състав

 • ЕБК е съставен от представители на високо равнище на държавите от ЕС, най-вече на министерствата на финансите.
 • Европейската централна банка, Европейският банков орган и представители на държавите от Европейското икономическо пространство и на европейските държави, подписали Споразумението за свободна търговия, могат да участват като наблюдатели.
 • Комисията може да покани също и други експерти и наблюдатели (например представители на държавите кандидатки) да присъстват на заседанията.

Процедурен правилник

През 2014 г. ЕБК измени своя процедурен правилник. С него се уреждат аспекти, като:

 • свикване на заседания на комитета;
 • изготвяне на дневния ред на заседанията и документацията, която трябва да се изпрати на членовете;
 • информиране на Европейския парламент и на постоянните представителства на държавите от ЕС (техните посолства в ЕС);
 • процедурите за гласуване по отношение на становищата на ЕБК;
 • членството в делегации в ЕБК и необходимият кворум за неговите разисквания;
 • сформиране на работни групи по определени въпроси;
 • допускане на трети страни, т.е. наблюдатели и експерти.

ЕБК замени предишния Банков консултативен комитет.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То се прилага от 13 април 2005 г. (датата, на която влезе в сила Директива 2005/1/ЕО, с която, наред с друго, Банковият консултативен комитет бе заменен с ЕБК ).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно дейността на ЕБК, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2004/10/EО на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Европейски банков комитет (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 36—37)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива2005/1/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9—17)

последно актуализация 04.10.2016

Top