EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Големи аварии, които включват опасни химикали

Големи аварии, които включват опасни химикали

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2012/18/EС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата има за цел да контролира опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, по-специално химикали.

Настоящата директива, така наречената Директива Севезо-III, изменя предходната Директива Севезо-II (Директива 96/82/EО), която с оглед на извлечените поуки от последните аварии, като тези в Бопал, Тулуза или Енсхеде, изменя първоначалната Директива Севезо (Директива 82/501/ЕИО), след катастрофата в италианския град Севезо през 1976 г., насърчи приемането на законодателство за предотвратяване и контрол на такива аварии.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Това законодателство беше изменено с цел да осигури на обществеността по-големи права. То осигурява по-добър достъп до информация относно рисковете, които могат да възникнат поради въздействието на близките промишлени инсталации, и как да се реагира в случай на авария.

Тази информация, в която се обяснява начинът, по който ще се подава сигналът за тревога, и как следва да действа обществеността, трябва да е на разположение онлайн.

Какво е променено?

Сега директивата обхваща около 12 000 промишлени обекта в ЕС, в които се използват или съхраняват химикали или нефтохимически продукти, или в които се извършва рафиниране на метали.

Всяка държава от ЕС трябва да гарантира, че са взети мерки за справяне с авариите в зоните около промишлените инсталации, в които се съхраняват големи количества опасни продукти:

Предприятията, които обработват тези вещества над определени прагове, трябва:

  • да информират редовно хората, които биха могли да бъдат засегнати от злополука;
  • да предоставят доклади за безопасност;
  • да въведат системи за управление на безопасността;
  • да изготвят вътрешен авариен план.

Новото законодателство също така:

  • подсилва процедурите за обществено обсъждане на проекти, планове и програми, които включват инсталации, обхванати от законодателството.
  • гарантира чрез промени в законите за териториалното устройство, че новите заводи са разположени на безопасно разстояние от съществуващите.
  • позволява на хората да се обърнат към съда, ако смятат, че не са били информирани по подходящ начин или че не са взели участие.
  • въвежда по-строги стандарти за проверка за различните инсталации, за да се гарантира, че правилата за безопасност се прилагат ефективно.

Защо е нужна актуализация?

В последното законодателство са отчетени някои технически промени на европейско и международно равнище относно начина на класифициране на химикалите.

Обща информация

Като се има предвид високата степен на индустриализация в ЕС, Директивата Севезо даде своя принос за намаляване на броя на големите аварии. Широко разпространено е мнението, че директивата може да се разглежда като показател на политиката в областта на промишлените аварии и е пример за законодателство в много държави по света.

За допълнителна информация вж.:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 13 август 2012 г. Държавите от ЕС трябва да прилагат новите правила от 1 юни 2015 г.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1—37)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията относно прилагането в държавите членки на Директива 96/82/EО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества за периода 2012—2014 г. (COM(2017) 665 final, 16 ноември 2017 г.)

последно актуализация 04.06.2018

Top