Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Генетично модифицираните организми — проследяване и етикетиране

Генетично модифицираните организми — проследяване и етикетиране

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1830/2003 относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми (ГМО) и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Той въвежда правила, с които се гарантира, че продуктите, съдържащи ГМО*, и храните и фуражите за животни, получени от тях, могат да бъдат проследени на всички етапи от веригата за производство и разпространение.

Правилата обхващат етикетирането, наблюдението на рисковете за околната среда и здравето и възможността за оттегляне на продукти, ако е необходимо.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Проследяване

Проследяването (възможността да се проследяват ГМО и продуктите, произведени от ГМО, на всички етапи от веригите за производство и разпространение) е от основно значение за осигуряването на информация и предпазни мерки за храните/фуражите, получени от ГМО, на потребителите и хранително-вкусовия отрасъл. То им дава възможност да правят информиран избор въз основа на точното етикиране.

Поставени са 3 основни изисквания за продавачите:

  • да информират писмено купувачите, че даден продукт съдържа ГМО (или да представят „декларация за употреба“ за продуктите, предназначени за храни или фуражи за животни);
  • да съобщават уникалните идентификатори, определени за всеки ГМО в съответствие с регламента;
  • (за храни и фуражи) да идентифицират всяка съставка, произведена от ГМО, ако съществува списък със съставките.

Тази информация трябва да се предоставя на всеки етап от веригата за производство и разпространение и да се съхранява 5 години.

Етикетиране

Опаковките за крайния потребител или опакованите продукти, съдържащи ГМО, трябва да имат следния етикет: „Този продукт съдържа генетично модифицирани организми [или имената на организмите]“.

Инспекция и проверки

Държавите от ЕС трябва да извършват инспекции, вземане на проби и тестове, за да гарантират спазването на правилата за етикетиране на ГМО.

Всяка държава трябва да налага ефективни глоби за нарушения. Продуктите могат да бъдат оттегляни, ако имат непредвидени вредни ефекти за здравето или околната среда.

Националните органи получават технически указания от Европейската комисия. Комисията поддържа централен регистър на материалите, свързани с ГМО, използвани за откриване на разрешените в ЕС генетично модифицирани организми, както и информация за неразрешените ГМО.

Изключения

  • Продуктът може да съдържа следи от ГМО (под 0,9 %), ако това е технически неизбежно.
  • Регламентът не се прилага за медицински продукти.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 7 ноември 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж. Проследяване и етикетиране – правила на ЕС.

ОСНОВНО ПОНЯТИЕ

* Генетично модифицирани организми — растения или животни, отглеждани за получаване на по-висок добив или с повишена устойчивост на болести чрез модифициране на техния клетъчен и генетичен състав.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24—28)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1830/2003 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета — Декларация на Комисията (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1—39). Вж. консолидираната версия.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: за преглед на процеса на вземане на решения относно генетично модифицираните организми (ГМО) (COM(2015) 176 final, 22.4.2015 г.)

последно актуализация 18.04.2016

Top