EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Подготовка и пускане на пазара на медикаментозни фуражи за животни

Подготовка и пускане на пазара на медикаментозни фуражи за животни

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 90/167/ЕИО относно условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

В нея се определят правила за:

 • опазване на общественото здраве от опасности, произтичащи от даването на медикаментозни фуражи на животни, предназначени за производство на храни; и
 • предотвратяване на нарушаване на конкуренцията при отглеждането и развъждането на селскостопански животни.

Регламент (ЕС) 2019/4 отменя Директива 90/167/ЕИО, считано от 28 януари 2022 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съгласно директивата се изисква:

 • да се използват само разрешение медикаментозни премикси за производство на медикаментозни фуражи; и
 • да се дават точни указания за използването на такива фуражи.

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че медикаментозните фуражи се произвеждат само при определени условия:

 • помещенията на производителите трябва да бъдат одобрени от компетентния национален орган, както и техническото им оборудване, съоръженията за съхранение и инспекция;
 • помещенията на производителите, персоналът и оборудването трябва да отговарят на националните правила и принципи на хигиената на производство;
 • служителите на производителите трябва да имат подходящи нива на познания и квалификации в областта на технологията на смесване;
 • производственият процес трябва да съответства на правилата на добрата производствена практика.

Отговорности на производителите

Държавите от ЕС трябва също така да задължат производителите да носят отговорност, че:

 • се използват само фуражи или комбинации от такива, които отговарят на правилата на ЕС за фуражите;
 • от използваните фуражи се произвежда хомогенна и стабилна смес с разрешените медикаментозни премикси;
 • по време на производствения процес се използват разрешени медикаментозни премикси съгласно условията, определени при предоставяне на разрешение за пускане на пазара (например, няма възможност за нежелано взаимодействие между ветеринарномедицински продукти, добавки и храни за животни);
 • дневната доза лекарствен продукт се съдържа в количество фураж, съответстващо най-малко на половината от дневната хранителна дажба на лекуваните животни или в случай на преживни животни (например говеда и овце), съответстващо поне на половината от дневната нужда от неминерални хранителни добавки.

Пускане на продукти на пазара

Производителите носят отговорност и за качеството на продуктите, пуснати на пазара.

Медикаментозни фуражи може:

 • да бъдат пускани на пазара само в запечатана опаковка, етикетирана в съответствие с действащите правила;
 • да се доставят на животновъди само при представяне на рецепта от ветеринарен лекар при определени специфични условия.

Даване на медикаментозни фуражи

 • Когато на животни, предназначени за консумация от човека, се дават медикаментозни фуражи, лекуваните животни не трябва да бъдат заклани преди изтичането на законово предвидения период на оттегляне.
 • За да се позволи ефективен контрол, заинтересованите лица трябва да водят регистър или да съхраняват документи за определен период.

Ветеринарни проверки

За търговията с медикаментозни премикси се прилагат защитните мерки, установени с Директива 89/662/ЕИО, и правилата за ветеринарни проверки, определени в настоящата директива.

Отмяна

Директива 90/167/ЕИО се отменя с Регламент (ЕС) 2019/4 (вж. резюме относно Медикаментозни фуражи за животни — производство, пускане на пазара и употреба), считано от 28 януари 2022 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 6 април 1990 г. и трябва да бъде включена в законодателството на държавите от ЕС до 1 октомври 1991 г., с изключение на изискванията в член 11, параграф 2 във връзка с Директива 89/662/ЕИО, за която срокът беше 31 декември 1992 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 90/167/EИО на Съвета от 26 март 1990 година относно определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността (OВ L 92, 7.4.1990 г., стр. 42—48)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2019/4 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (ОВ L 4, 7.1.2019 г., стр. 1—23)

Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1—142)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2017/625 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1—66)

Вж. консолидираната версия.

Директива 91/412/ЕИО на Комисията от 23 юли 1991 година за определяне на принципите и насоките за добра производствена практика при ветеринарномедицинските продукти (ОВ L 228, 17.8.1991 г., стр. 70—73)

Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 година относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13—22)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 25.04.2019

Top