EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Осигуряване на безопасни добавки към храни в ЕС

Осигуряване на безопасни добавки към храни в ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2002/46/EО — добавки към храни

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя хармонизира правилата относно добавките към храни*, за да се защитят потребителите от потенциални рискове за здравето и да се гарантира, че те не се предоставят с подвеждаща информация.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Законодателството определя хармонизиран списък на витамини и минерали, които могат да се използват за производството на добавки към храни.
 • Производителите препоръчват максимални и минимални количества на дневна консумация.
 • Добавките към храни не трябва да се етикетират, представят или рекламират като способни да предотвратяват или лекуват заболявания. Нито да внушават, че балансираната и разнообразната диета не може да предостави нужните количества хранителни вещества.
 • Етикетите трябва да включват подробна информация за:
  • хранителните и други вещества, които храната съдържа;
  • препоръчаната за дневен прием доза с предупреждение да не се превишава тази доза; и
  • съвет продуктът да се съхранява на място, недостъпно за малки деца.
 • Националните органи могат да изискат от производителите да ги уведомяват, като предоставят копие от етикета, когато пускат даден продукт на пазара.
 • Националните органи могат да преустановят или ограничат продажбата на дадена добавка, ако те имат основания да вярват, че тя може да застраши човешкото здраве. Те незабавно информират Европейската комисия и всички държави от Европейското икономическо пространство — зона, включваща 28-те държави от ЕС (1), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в която се извършва свободно движение на хора, стоки, услуги и капитал.
 • Законодателството не се прилага за лекарствени продукти.

Освен това:

 • Регламент (EС) № 609/2013 определя правила относно съдържанието и придружаващата информация за храните, предназначени за кърмачета, преработените храни на зърнена основа, детските храни, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло;
 • Регламент (EО) № 1924/2006 хармонизира правилата относно хранителни и здравни претенции за храните, продавани на обществеността, включително храните, предлагани в ресторанти, болници, училища, столове и други заведения за обществено хранене;
 • Регламент (EО) № 1925/2006 хармонизира правилата относно добавянето на витамини, минерали и определени други вещества към храните.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 12 юли 2002 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 31 юли 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Добавки към храни: концентрирани източници на хранителни или други вещества с хранителни или физиологични ползи за допълване на нормалния режим на хранене. Те могат да се продават под формата на капсули, дражета, таблетки и пакетчета или в бутилки.

АКТ

Директива 2002/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (OВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51—57)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2002/46/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (OВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35—56)

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9—25) Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26—38) Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 03.02.2016(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top