Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Лични предпазни средства

This summary has been archived and will not be updated. See 'Гарантиране на безопасни лични предпазни средства за потребителите' for an updated information about the subject.

Лични предпазни средства

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 89/686/ЕИО — лични предпазни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя обхваща въпроси, свързани с личните предпазни средства (ЛПС). С нея се определят условията, уреждащи пускането им на пазара и свободното им движение в рамките на Европейския съюз (ЕС), както и основните изисквания, на които ЛПС трябва да отговарят, за да запазват здравето и да осигуряват безопасността на ползвателите.
 • С нея се изисква страните от ЕС да приемат мерки, гарантиращи, че пуснатите на пазара ЛПС запазват здравето и осигуряват безопасността на ползвателите без увреждане на здравето или безопасността на други лица, домашни животни или стоки.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Определение и обхват

ЛПС е всяко съоръжение или приспособление:

 • проектирано за носене или държано за лична защита срещу един или повече рискове за здравето или безопасността (напр. слънчеви очила);
 • проектирано за професионално и лично ползване (като например за използване при спортуване, през свободното време или в домакинството).

Настоящата директива не се прилага за:

 • ЛПС, попадащи в обхвата на други директиви, които имат същите цели по отношение на пускането на пазара, свободното движение на стоки и безопасността;
 • ЛПС, проектирани и произведени конкретно за употреба от въоръжените сили или при поддържане на реда и закона;
 • ЛПС за самоотбрана;
 • ЛПС, предназначени за защита или спасяване на хора на борда на кораби или самолети, и които не се носят през цялото време;
 • каски и очила, предназначени за потребители на 2- и 3-колесни превозни средства.

Основниизисквания

 • Проектирането и производството на ЛПС трябва да удовлетворяват основните изисквания за здраве и безопасност.
 • Основните изисквания, на които трябва да отговарят ЛПС по време на производството и преди пускането им на пазара, са:
  • общи изисквания, приложими за всички ЛПС;
  • допълнителни изисквания, специфични за няколко типа ЛПС (напр. на ЛПС, подложени на стареене, чиито характеристики може да бъдат засегнати от стареенето, трябва да е нанесена датата на производство);
  • допълнителни изисквания, специфични за конкретни рискове (напр. плаващи средства — при предвидените условия за употреба тези ЛПС не трябва да ограничават свободата на движенията на потребителя, но трябва да му дават възможност по-специално да плува или да предприема действия за избягване на опасност или спасяване на други хора).

Хармонизирани стандарти

Оценка на съответствието и нотифицирани органи

 • Оценката на съответствието на ЛПС с основните изисквания и другите правила на тази директива е отговорност на:
  • органите, нотифицирани от страните от ЕС в съответствие с определени минимални критерии за оценка;
  • или на самите производители.

Декларация за съответствие и маркировка „СЕ“

Страните от ЕС нямат право да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара или влизането в употреба на ЛПС, което носи маркировка „СЕ“, за която:

 • производителят е в състояние да представи EO декларация за съответствие;
 • за ЛПС, които защитават от незначителни рискове, съответствието се доказва от самия производител чрез ЕО декларацията за съответствие;
 • всички останали ЛПС подлежат на ЕО изследване на типа*, извършено от нотифициран орган;
 • някои елементи от ЛПС, които защитават от много сериозни рискове, също подлежат на процедура, чиято цел е осигуряване на съответствие с производствения тип, като например дихателните апарати. За такива ЛПС се изисква сертификат за ЕО изследване на типа, както и:
  • текущ контрол на съответствието чрез одити, за да се гарантира въвеждането на системи за управление на качеството, осигуряващи производството на продукт, съответстващ на изискванията;
  • или предоставянето всяка година на образци за проверка на съответствието.

Маркировката „СЕ“ за съответствие се прикрепва от производителя или неговия представител в ЕС.

Отмяна

Директива 89/686/EИО ще бъде отменена с Регламент (ЕС) 2016/425, считано от 21 април 2018 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Страните от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 31 декември 1991 г. Тя се прилага от 1 юли 1992 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата директива се допълва от директиви за защита на здравето и безопасността на работниците, по-специално Директива 89/656/ЕИО за използване на ЛПС от работниците на работното място.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Изследване на типа: процедура, при която одобрен инспектиращ орган установява и сертифицира, че разглежданият модел ЛПС отговаря на съответните разпоредби от настоящата директива.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) (ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18—38)

Последващите изменения на Директива 89/686/EИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51—98)

последно актуализация 20.09.2016

Top