Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Взаимно признаване в рамките на единния пазар на ЕС

Go to the summaries’ table of contents

Взаимно признаване в рамките на единния пазар на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Взаимно признаване в контекста на последващите действия по плана за действие за единния пазар (COM(1999) 299 окончателен)

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

С него се разяснява важността на взаимното признаване — единият от основополагащите принципи на единния пазар. Той дава възможност за свободното движение на стоки и услуги в целия ЕС без необходимост от хармонизиране на националното законодателство. В съобщението са определени проблемите при неговото прилагане и начините, по които те биха могли да бъдат разрешени.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съгласно този принцип всеки продукт, който се продава законно в една държава от ЕС, може да се продава в друга дори и ако той не отговаря на всички технически правила на тази държава, освен при строго определени обстоятелства.

В съобщението са очертани следните проблеми:

липса на надеждна информация относно прилагането на принципа на взаимно признаване;

разходи и забавяния поради лоша вътрешна организация в някои национални администрации;

нежелание на длъжностните лица да одобрят продукт, който не познават, и който се придружава от сертификати на езици, които те не владеят.

Някои продукти, предимно по-сложните, подлежат на специфични национални изисквания относно здравето, безопасността и защитата на потребителя. Това важи най-вече за сектора на храните, превозните средства, ценните метали, строителството и химикалите.

Услугите в области, като бизнес комуникация, строителство, патенти и сигурност, често се оценяват съгласно критерия за общ интерес за обществеността на тази държава.

В съобщението се предлагат следните мерки:

по-силен мониторинг чрез шестмесечни доклади за оценка от Европейската комисия, придружавани с икономически анализ на прилагането на принципа на взаимно признаване. По този начин биха могли да се установят областите, в които може да се изисква пълна хармонизация;

възможност за завеждане на съдебен иск срещу правителства на държави от ЕС, които не прилагат принципа;

предоставяне на по-подробна информация за принципа на основните участници, като национални и регионални администрации, предприятия, адвокати и професионални сдружения;

обучение за националните органи и представителите на професионални организации от най-засегнатите сектори, и провеждане едновременно с това на семинари на национално, регионално и местно равнище;

по-ефективни начини за справяне с проблемите чрез намаляване на времето за разглеждане на отделните жалби.

Държавите от ЕС могат да играят важна роля чрез:

включване на принципа на взаимно признаване в националното право;

даване на отговор без ненужно забавяне на исканията за неговото използване;

засилване на сътрудничеството между държавните администрации;

по-добро използване на националните центрове за контакт.

Чрез споразуменията за взаимно признаване се насърчава търговията на стоки между ЕС и ключови пазари, като Австралия, Канада, Израел, Япония, Нова Зеландия и САЩ.

С Регламент (ЕО) № 764/2008 се определят правилата и процедурите, които националните органи трябва да прилагат, ако възнамеряват да отхвърлят или да приложат допълнителни условия за искане за взаимно признаване на продукт.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Взаимно признаване

АКТ

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Взаимно признаване в контекста на последващите действия по плана за действие за единния пазар (COM(1999) 299 окончателен от 16 юни 1999 г.)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Резолюция на Съвета от 24 юни 1999 година относно управлението на споразуменията за взаимно признаване (ОВ C 190, 7.7.1999 г., стр. 2)

Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 21—29)

последно актуализация 04.01.2016

Top