EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Процедурен правилник на Съвета на Европейския съюз

Процедурен правилник на Съвета на Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2009/937/ЕС за приемане на Процедурен правилник на Съвета

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩИЯ ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК?

 • В процедурният правилник се определят разпоредби, уреждащи производствата на Съвета на Европейския съюз (Съвета).
 • Правомощието да приеме процедурен правилник се предоставя на Съвета от член 240, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 • Приложение III се изменя всяка година, за да отразява промените в цифрите, отнасящи се до населението на държавите от ЕС и населението на всяка държава от ЕС, с цел прилагане на изискванията за гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета.
 • Освен това правилата бяха изменени по-съществено веднъж — през 2014 г. (Решение 2014/692/ЕС, Евратом) по отношение на гласуването с квалифицирано мнозинство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съветът е институцията на ЕС, в която заседават представителите на държавите от ЕС. Всяка държава е представена от един представител на министерско ниво, който може да поеме ангажимента за управление на тази страна. Заедно с Европейския парламент Съветът осъществява законодателни функции. Той приема законодателни актове, като следва обикновената или специална законодателна процедура. Съветът съвместно с Европейския парламент осъществява бюджетни функции. На последно място Съветът изпълнява политически и координиращи функции.

Състави на Съвета

Председателство на Съвета на Европейския съюз

 • Председателството на Съвета, с изключение на състава по външни работи, се изпълнява от предварително определени групи от три държави от ЕС за период от 18 месеца. Всеки член на групата поема за период от шест месеца председателството на всички състави на Съвета, с изключение на състава по външни работи. Групата от три държави от ЕС изготвя проект на програма за дейности на Съвета за период от 18 месеца, който се одобрява от Съвета по общи въпроси след провеждане на публичен дебат по него.
 • Съветът по външни работи има постоянен председател: върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Възможно е върховният представител да бъде заменен от държавата от ЕС, която е председател на Съвета. Обикновено такъв е случаят, когато Съветът се свиква за обсъждане на въпроси на общата търговска политика.
 • Председателството е движещата сила в изпълнението на работата на Съвета.

Корепер, комитети и работни групи

 • Съветът се подпомага от комитета на постоянните представители на правителствата на държавите от ЕС (Корепер) и от над 150 специализирани работни групи и комитети, които са подготвителните органи на Съвета.
 • Корепер подготвя работата на всички заседания на Съвета и изпълнява възложените му от Съвета задачи. Корепер 2 се състои от постоянни представители, а Корепер 1 — от заместник постоянни представители.
 • Корепер:
  • осигурява съгласуваност на политиките и действията на ЕС и на спазването на принципите на законност, субсидиарност, пропорционалност, както и на правилата за определяне на правомощията на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и правилата относно процедурата, прозрачността и качеството на съставяне на законодателството;
  • предварително проучва всички точки от дневния ред на заседанията на Съвета и осигурява изготвянето на всяко досие за Съвета;
  • за всяко досие се стреми да постигне споразумение на своето равнище, което след това се представя на Съвета;
  • може да създаде комитети или работни групи за изпълнението на подготвителни задачи или проучвания;
  • може да приеме редица процедурни решения, например решение за провеждане на заседание на Съвета на място, различно от Брюксел или Люксембург, решение за използване на писмена процедура и др.

Функциониране на Съвета

 • Седалището на Съвета е в Брюксел, но през месеците април, юни и октомври Съветът провежда заседанията си в Люксембург. Заседанията на Съвета се свикват от председателя по негова инициатива или по искане на един от членовете му или на Европейската комисия. Председателят определя предварителния дневен ред за всяко заседание на Съвета.
 • Преди момента на гласуване трябва да се провери дали има кворум. Той се достига, ако присъстващите физически членове на Съвета са мнозинство. Съветът гласува по инициатива на председателя. Освен това председателят открива процедура на гласуване по инициатива на член на Съвета или на Комисията, при условие че мнозинството от членовете на Съвета изрази съгласие за това.

Гласуване с квалифицирано мнозинство

На 1 ноември 2014 г. бе въведена нова процедура за гласуване с квалифицирано мнозинство — правилото на „двойното мнозинство“.

 • Когато Съветът гласува предложение от Комисията или върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, се постига квалифицирано мнозинство, ако са изпълнени две условия:
  • 55% от членовете на Съвета гласуват в подкрепа — т.е. 15 от 27 (след излизането на Обединеното кралство от ЕС);
  • предложението се подкрепя от членовете на Съвета, които съставляват най-малко 65% от населението на ЕС.
 • Когато Съветът не действа по предложение на Комисията или на върховния представител, дадено решение се приема, ако:
  • 72% от членовете на Съвета гласуват в подкрепа; и
  • те съставляват най-малко 65% от населението на ЕС.

Прозрачност и публикуване на актовете на Съвета

 • Обсъжданията и гласуването на законодателни актове са публични.
 • Първото обсъждане на Съвета относно важни нови незаконодателни предложения, които съдържат правнообвързващи правила във или за държавите от ЕС, е обществено достъпно.
 • По решение, взето от Съвета или от Корепер, Съветът провежда публични дебати по важни въпроси, които засягат интересите на ЕС и неговите граждани. Освен това Съветът провежда публично и редица политически дебати.
 • Законодателните актове, регламентите и директивите, адресирани до всички държави от ЕС, решенията, в които не се уточнява до кого са адресирани, и международните споразумения, сключени от ЕС трябва да бъдат публикувани в Официален вестник (ОВ). В член 17 от процедурния правилник са посочени другите актове, които трябва да бъдат публикувани в ОВ, включително когато това става по решение на Съвета или Корепер.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ПРОЦЕДУРНИЯТ ПРАВИЛНИК?

Той се прилага от 1 декември 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 година за приемане на Процедурен правилник на Съвета (OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35—61)

Последващите изменения на Решение 2009/937/ЕС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Решение (EС) 2020/430 на Съвета от 23 март 2020 година относно временна дерогация от Процедурния правилник на Съвета с оглед на трудностите при пътуване, предизвикани от пандемията от COVID-19 в Съюза (OВ L 88I, 24.3.2020 г., стр. 1—2)

последно актуализация 19.06.2020

Top