Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II)

Второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1987/2006 — създаване, функциониране и използване на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

Решение 2007/533/ПВР — създаване, функциониране и използване на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА И РЕШЕНИЕТО?

 • Регламентът и решението предоставят правно основание за ШИС II, което съдържа официални сигнали* за физически лица и вещи. Те определят архитектурата на системата и отговорностите и правата на тези, които са засегнати.
 • Регламентът обхваща влизането в ЕС и обработването на сигнали за граждани извън ЕС.
 • Решението обхваща сигнали за хора и вещи, свързани с полицейското и съдебното сътрудничество.
 • Въпреки че ШИС II има 2 законодателни основи, тя действа като единна информационна система. Много от членовете в регламента и решението са еднакви.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Архитектура. ШИС II се състои от следното.

 • Централна система (Централна ШИС II) с:
  • функция за техническа и административна поддръжка („ЦС ШИС“) с база данни (база данни ШИС II), базирана в Страсбург и резервна, в случай на срив на системата, близо до Залцбург (Австрия);
  • единен национален интерфейс („НИ ШИС“).
 • Национална система („Н.ШИС II“) във всяка държава от Шенгенското пространство, в която се въвеждат, актуализират, изтриват и търсят данни, и която комуникира с централната ШИС II.
 • Комуникационната инфраструктура между ЦС ШИС и НИ ШИС осигурява криптирана виртуална мрежа.

Разходи

 • Бюджетът на ЕС покрива разходите за установяване, функциониране и поддръжка на централната ШИС II и на комуникационната инфраструктура.
 • Държавите от Шенгенското пространство покриват разходите за установяване, функциониране и поддръжка на всяка Н.ШИС II.

Процедурни правила

 • Преди да подадат сигнал държавите от ЕС трябва да определят дали случаят е достатъчно подходящ, съотносим и важен, за да обоснове вписването на сигнал в ШИС II.
 • ШИС II съдържа само категории от данни, които се изискват за постигане на конкретната цел на сигнала. Те включват данни като име, пол, място и дата на раждане на лицето, снимка, пръстови отпечатъци и причината за сигнала.
 • Снимките и пръстовите отпечатъци трябва да отговарят на специална проверка на качеството, за да се гарантира че отговарят на минималните стандарти за качество на данните.
 • Сигналите за хора и вещи следва да се пазят само за времето, изисквано за постигане на тяхната цел.
 • Сигналите за хора и вещи се изтриват автоматично след 3 години, освен ако подалата страна не реши, след преразглеждане, да ги удължи.
 • Сигнали за вещи, като напр. превозни средства, кораби, самолети и контейнери, могат да бъдат пазени до 5 години, а такива за вещи, които са иззети или използвани като доказателство в наказателни дела до 10 години, и двете могат да бъдат удължавани.
 • Мерки, които трябва да бъдат взети, за да се избегне объркване или да се коригират случаи на злоупотреба със самоличност.
 • Данните, обработвани в ШИС II не могат да бъдат предавани или предоставяни на трети държави или международни организации.
 • Ако дадена държава счита, че действието, което е предприето в отговор на даден сигнал, е несъвместимо с националното право, тя може да посочи, че няма да предприеме действие на нейната територия, като добави знаме към сигнала.

Категории сигнали

Регламент (ЕО) № 1987/2006 обхваща сигнали (и приложените условия) за граждани на държави извън ЕС, за да им откаже влизане или престой на основание, че представляват заплаха за обществената политика или националната сигурност. Такъв е по-специално случаят, когато лицето:

 • е било осъдено в държава от ЕС за престъпление, което подлежи на наказание лишаване от свобода за срок, не по-малък от 1 година;
 • се смята, че е извършило или възнамерява да извърши сериозно тежко престъпление;
 • е било предмет на експулсиране, отказ за влизане или заповед за извеждане, което все още е в сила.

Решение 2007/533/ПВР определя сигналите, използвани за подкрепа на оперативното сътрудничество между полицейските и съдебните органи по наказателни дела и съответните процедури, които да се подават и да се действа според тях. Те обхващат:

 • лица, издирвани за екстрадиране или арест с цел предаване въз основа на европейска заповед за арест;
 • изчезнали лица, които трябва да бъдат поставени под закрила и/или да се установи местонахождението им;
 • лица, като свидетели или някой, на когото е връчена призовка, или е издирван, за да участва в съдебно производство;
 • лица или превозни средства, кораби, самолети и контейнери, издирвани за проверки от разстояние или явни проверки за наказателно преследване на престъпления или предотвратяването на заплахи за обществената сигурност и, в случай на вещи, когато те са очевидно свързани със сериозни тежки престъпления;
 • вещи (като моторни превозни средства, ремаркета, огнестрелни оръжия, официални бланки, документи за самоличност и банкноти), издирвани за изземване или за използване като доказателство в наказателното производство.

Решението специално позволява данни (номер, подаваща държава и вид на документа) относно откраднати, незаконно присвоени, изгубени или невалидни паспорти, да бъдат обменяни с членовете на Интерпол.

Следните единици имат достъп до данните в ШИС II.

 • Националните органи, които отговарят за:
  • граничния контрол;
  • полицейските и митническите проверки;
  • прокуратурата в наказателните производства и съдебните разследвания преди отправянето на обвинение;
  • органите за издаване на визи и разрешения за пребиваване.
 • Европейската полицейска служба (Europol) може директно да търси данните, но използването на информацията, открита в такива търсения изисква съгласието на засегнатата държава от Шенгенското пространство.
 • Националните членове на Евроюст и техните асистенти, но не и собственият персонал на Евроюст. Потребителите имат достъп само до данните, които са им необходими, за да изпълняват техните задачи.

Отговорности

Всяка държава от Шенгенското пространство прави следното.

 • Изгражда, оперира и поддържа своята Н.ШИС II и нейната връзка с централната система.
 • Назначава орган, националната ШИС II служба (Н.ШИС II служба). Тя има централна отговорност за националния си ШИС II проект и за безпроблемната работа и сигурността на националната си система.
 • Назначава национален орган, бюрото Sirene, за да гарантира обмен на допълнителна информация * като използва комуникационната инфраструктура. Бюрото координира проверката на качеството на информацията, въвеждана в ШИС II.
 • Прилага протоколите и техническите процедури, гарантиращи съвместимост на неговата ШИС II със ЦС ШИС, за да гарантира бързо и ефикасно изпращане на данни.
 • Е отговорно за гарантирането, че данните са точни, актуални и законно въведени в ШИС II. То може да променя, добавя, коригира, актуализира или изтрива само данните, които то е въвело.
 • Приема план за сигурност, за да защити данните и предотврати неоторизирания достъп.
 • Прилага правилата за професионална тайна и поверителност.
 • Записва в неговата Н.ШИС II всички обмени на лични данни в рамките на ЦС ШИС, когато не използва национални копия.
 • Гарантира, че всички органи, които имат правото на достъп до данните на ШИС II са в съответствие с регламента и решението.
 • Осигуряват съответното обучение на персонала за сигурността на данните и правилата за защита.
 • Отговаря за всяка причинена вреда на дадено лице чрез използването на Н.ШИС II.
 • Гарантира, че всяка злоупотреба с данни, въведени в ШИС II, или обмена на допълнителна информация е предмет на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

Управителният орган (eu-LISA) отговаря за:

 • оперативното управление на централната ШИС II, така че то да оперира 24 часа дневно, 7 дни седмично;
 • комуникационната инфраструктура (нейният надзор, сигурност и координиране на отношенията с държавите от ЕС);
 • планът за сигурност, включително мерките за действие при извънредни ситуации, за да защити данните и критичната инфраструктура и да предотврати неразрешен достъп или използване (Комисията прави същото за комуникационната структура);
 • прилага подходящите правила за професионална тайна и поверителност;
 • записва всеки достъп до и обмен на лични данни в рамките на ЦС ШИС;
 • процедира като наблюдава ШИС II за резултатите, ефективността на разходите, сигурността и качеството на работа;
 • публикува годишни статистически данни за категориите на сигнали и за честотата, при която държавите от ЕС имат достъп до ШИС II.

Защита на данните

 • Обработката на чувствителни категории данни (расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в търговски съюз, здраве или сексуален живот) е забранена.
 • Дадено лице има правото негови фактологически неправилни данни да бъдат коригирани или изтрити, ако са съхранявани незаконно и то да бъде информирано за предприетото действие.
 • Информацията, необходима за предприемането на правни действия или за защита правата и свободите на трети страни, не може да бъде съобщавана на обекта на данни*.
 • Дадено лице може да предприеме правно действие, за да получи достъп до, да коригира, изтрие или получи информация или обезщетение за сигнал, който го засяга.
 • Национални органи за надзор наблюдават законосъобразността на обработката и предаването на лични данни чрез ШИС II и на допълнителна информация в тяхната държава. Те провеждат одит най-малко на всеки 4 години.
 • Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) проверява дейностите на управителния орган по обработка на данните и гарантира, че ще бъде извършен одит най-малко на всеки 4 години. Докладът се изпраща на Европейския парламент, на управителния орган, на Комисията и на националните органи за надзор.
 • Националните органи за надзор и ЕНОЗД си сътрудничат тясно, обменят съответната информация и провеждат събрание най-малко два пъти годишно.
 • Решение 2007/533/ПВР постановява, че личните данни, обработвани в неговата рамка са обхванати от Конвенцията на Съвета на Европа от 1981 г. за защита на лицата по отношение на автоматичното обработване на лични данни.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕГЛАМЕНТЪТ И РЕШЕНИЕТО?

Регламентът се прилага от 17 януари 2007 г.

Решението се прилага от 28 август 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Преразглеждане на правната рамка на ШИС II

На 19 ноември 2018 г. Съветът прие три регламента относно използването на Шенгенската информационна система, които постепенно замениха настоящият регламент и решението, за да се отговори на възможни пропуски в системата и да се въведат няколко съществени промени относно типа на подаваните сигнали (вж. резюмето за Укрепване на Шенгенската информационна система). Това допринася за укрепване на борбата с тероризма и тежките престъпления, като се гарантира високо равнище на сигурност в целия ЕС и се подпомогне управлението на миграцията.

Новата правна рамка се състои от регламентите:

 • в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (Рег. 2018/1862)
 • в областта на граничните проверки (Рег. 2018/1861)
 • за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (Рег. 2018/1860).

Новите регламенти, които трябва да влязат в сила постепенно до декември 2021 г., въвеждат допълнителни категории сигнали в системата, като напр.:

 • сигнали, подадени с цел задълбочени проверки, междинна стъпка между дискретното наблюдение и специфичния контрол, които позволяват лицата да бъдат разпитвани;
 • сигнали за неизвестни заподозрени или издирвани лица, които осигуряват въвеждането в ШИС на пръстови отпечатъци или отпечатъци от длани, открити на сцени на тежки местопрестъпления или терористични инциденти, и за които се смята, че принадлежат на извършителя;
 • превантивни сигнали за деца в риск от отвличане от родител, както и деца и уязвими лица, които трябва да бъдат възпрепятствани да пътуват за тяхна собствена защита (напр., когато пътуването може да доведе до риска от насилствен брак, от осакатяване на женските гениталии или трафик на хора);
 • сигнали за целите на връщане, сигнал във връзка с връщане на решения, издадени на нелегално пребиваващи граждани на държави извън ЕС, като с това се подобрява обмена на информация по отношение на решенията по връщане.

Те също разширяват списъка с вещи, за които могат да се подават сигнали, включително фалшиви документи и вещи с висока стойност, които могат да бъдат идентифицирани, както и ИТ оборудване.

В допълнение, въвеждането на сигнали в ШИС по отношение на забрани за влизане на граждани на трети държави става задължително.

Регламентите въвеждат възможността за използване на лицеви изображения с цел установяване, по-специално за да се осигури съвместимост с процедурите за граничен контрол. Те също позволяват включването на ДНК профил за улесняване на идентификацията на изчезнали лица в случаите, когато пръстовите отпечатъци, снимките и лицевите изображения не са налични или не са подходящи за идентификацията.

Европол има достъп до всички категории данни в ШИС и има право да обменя допълнителна информация с националните бюра Sirene на ЕС. В допълнение държавите от ЕС трябва да уведомяват Европол за всякакви съвпадения, когато дадено лице е издирвано във връзка с терористично престъпление. За целите, определени в нейния мандат Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) също има достъп до категориите сигнали в ШИС.

Допълнителна информация

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Сигнал: набор от данни, които дават възможност на органите да идентифицират дадено лице или вещ и да предприемат съответните действия.
Допълнителна информация: Информация, която не е част от данните за сигнал в ШИС, но е свързана с тях.
Обект на данни: определено или определяемо физическо лице.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4—23)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1987/2006 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 година относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63—84)

Вж. консолидираната версия.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за използването на Шенгенската информационна система за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 1—13)

Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 14—55)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 56—106)

Вж. консолидираната версия.

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1345 на Комисията от 4 август 2016 година относно минимални стандарти за качество на данните при записите на пръстови отпечатъци в рамките на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 213, 6.8.2016 г., стр. 15—20)

Решение за изпълнение 2013/115/ЕС на Комисията от 26 февруари 2013 година относно наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 71, 14.3.2013 г., стр. 1—36)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1—17)

Вж. консолидираната версия.

Решение 2007/171/ЕО на Комисията от 16 март 2007 година относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (3-ти стълб) (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стр. 29—37)

последно актуализация 20.08.2019

Top