EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Правила за достъп до Визовата информационна система (ВИС) на ЕС

Правила за достъп до Визовата информационна система (ВИС) на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2008/633/ПВР: достъп до Визовата информационна система от органи на държавите от ЕС и от Европол

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

Визовата информационна система (ВИС) е инструмент, който подпомага прилагането на общата визова политика на ЕС. Решението позволява страните от Шенгенското пространство да обменят визови данни. Системата е изградена от централна ИТ система и комуникационна инфраструктура, която свързва тази централна система с националните системи.

Решението позволява ВИС да се използва за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления.

То дава право на оправомощените правоприлагащи органи (като органите, отговорни за справянето с тероризма или с тежките престъпления, напр. трафик на наркотици или трафик на хора) в държавите от Шенгенското пространство и Европол да имат достъп до ВИС.

Националните оправомощени органи трябва да спазват процедура за достъп до ВИС, след като всички условия за достъп са изпълнени.

В решението са изложени и правилата за защита на личните данни на притежателите на визи.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ВИС свързва консулства в държави извън ЕС и всички външни гранично-пропускателни пунктове на държавите от Шенгенското пространство. Тя обработва данни и решения, свързани с молби за визи за краткосрочно пребиваване за посещение или транзитно преминаване през Шенгенското пространство. ВИС предотвратява измамни злоупотреби с визови документи като помага на граничните служители при проверката на притежателя на виза с цел да се установи дали той е законният ѝ притежател.

Достъп до данните на ВИС се получава за всеки конкретен случай на базата на обоснована писмена или електронна заявка.

Оправомощените органи могат да правят справки във ВИС само ако се налага или ако има основателни причини да се смята, че това търсене значително би помогнало за предотвратяването, разкриването или разследването на тежко престъпление. Това може да стане например в случаи, свързани с тероризма или с лица, свързани пряко или косвено с терорист или с други сериозни престъпления.

Европол може да има достъп до ВИС само в рамките на своя мандат, както и когато е необходимо за изпълнение на неговите задачи.

Вид търсене във ВИС

Търсенията във ВИС се ограничават в търсене на специални данни, например:

фамилия, лични имена, пол и дата, място и държава на раждане;

настоящо гражданство и гражданство по рождение на кандидата за виза;

вид и номер на документа за пътуване;

цел на пътуването и предполагаема дата на влизане и излизане;

предполагаема граница при първо влизане или маршрут при транзит;

дактилоскопични отпечатъци;

вид виза и номер на визовия стикер;

подробни данни за лицето, изпращащо покана на кандидата за виза и др.

Ако търсенето по някои от горните данни е успешно, органите допълнително могат да получат достъп до други данни, като например снимки.

Защита на личните данни и сигурност на данните

При обработката на лични данни по силата на настоящото решение, всяка държава от ЕС осигурява необходимото ниво на защита на данните.

Само при спешни случаи и с цел предотвратяване и разкриване на тежки престъпления, личните данни могат да се прехвърлят на държави извън ЕС или на международни организации. Обаче в подобни случаи трябва да се получи съгласието на държавите от ЕС, които са въвели данните.

Държавите от ЕС също така трябва да гарантират сигурността на данните, достъпни във ВИС по време на предаването им на оправомощените органи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

В Решение (ЕС) 2015/1956 на Съвета датата 1 септември 2013 г. се посочва като датата, на която влиза в сила Решение 2008/633/ПВР.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ВИС беше създадена с Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 година. На 7 март 2005 г. Съветът прие заключения, в които се посочва, че държавите от ЕС трябва да имат гарантиран достъп до ВИС с цел борба срещу тероризма и други престъпления.

АКТ

Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 година относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите-членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129—136)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60—81)

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 767/2008 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

последно актуализация 23.11.2015

Top