EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Статистика относно миграцията

Статистика относно миграцията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 862/2007 — статистика на ЕС за миграцията и международната закрила

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С Регламент (ЕО) № 862/2007 се определят правилата на ЕС за събиране и изготвяне на статистика за миграцията (емиграция* и имиграция*), международната закрила (убежище), законната и незаконната миграция* и връщанията от държави от ЕС или от държави от ЕАСТ.
 • За да се гарантира, че в областта на миграцията и международната закрила има надеждна, уместна и актуална статистика, както и за да се подкрепи Европейската програма за миграцията, с Регламент за изменение (ЕС) 2020/851 се въвеждат допълнителни статистически данни, които трябва да се събират от Евростат, и се добавят правила за въвеждането на пилотни проучвания, за да се проучи възможността за нови събирания на данни или разпределения в обхвата на Регламент (ЕО) № 862/2007.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Статистически изисквания

Регламентът определя статистическите изисквания за различните категории данни.

 • По отношение на международната миграция държавите от ЕС трябва да предоставят на Евростат статистически данни относно:
  • имигрантите, влизащи на тяхната територия;
  • емигрантите, напускащи тяхната територия;
  • лицата, които обичайно пребивават на тяхната територия;
  • лицата, които са придобили национално гражданство.
 • По отношение на разрешенията за постоянно пребиваване и постоянно пребиваващите граждани на държави извън ЕС държавите от ЕС трябва да предоставят на Евростат статистически данни относно:
  • издадените разрешения за постоянно пребиваване, разрешенията, издадени по повод промяна на имиграционния статут или основанията за престой, и издадените разрешения за дългосрочно пребиваване;
  • броя на валидните разрешения за постоянно пребиваване и разрешенията за дългосрочно пребиваване.
 • По отношение на международната закрила държавите от ЕС трябва да предоставят на Евростат статистически данни относно:
  • лицата, подаващи молба за международна закрила, включително подадените за първи път молби и последващите молби;
  • непридружените деца, подаващи молба за международна закрила;
  • молбите за международна закрила, които са в процес на разглеждане;
  • оттеглените молби за убежище;
  • молбите, обработени по ускорена процедура;
  • подаващите молба лица, които се възползват от материални условия на приемане;
  • отхвърлените молби за международна закрила;
  • предоставянето на статут на бежанец и предоставянето на статут по силата на субсидиарна закрила, национална хуманитарна и временна закрила;
  • исканията и исканията за повторно разглеждане, решенията и прехвърлянията съгласно Регламент „Дъблин III“;
  • лицата, които са определени за преселване*.
 • По отношение на предотвратяването на незаконното влизане и пребиваване и по отношение на връщанията държавите от ЕС трябва да предоставят статистически данни за броя на:
  • гражданите на държави извън ЕС, на които е отказан достъп при техните външни граници;
  • гражданите на държави извън ЕС, незаконно пребиваващи на тяхната територия;
  • административните или съдебните решения, с които се възлага задължение за напускане на тяхната територия;
  • гражданите на държави извън ЕС, които са върнати в тяхната държава на произход след издаването на заповед за напускане.

Източници на данни

Статистиката се основава на редица източници, включително:

 • данни за административните и съдебните производства;
 • регистри на населението или на административните производства;
 • преброявания на населението;
 • извадки от проучвания.

По принцип статистическите данни се представят с разбивка по възраст, пол и гражданство. Данни се събират също така и за други категории, като например основание за издаване на разрешение за постоянно пребиваване, или държава на раждане и държава на предишно или следващо пребиваване по отношение на данните за миграцията.

Пилотни проучвания

 • С Регламент за изменение (ЕС) 2020/851 се въвеждат пилотни проучвания, за да се проучи възможността за нови събирания на данни или разпределения в обхвата на Регламент (ЕС) № 862/2007.

На националните институти се предоставя финансова помощ от бюджета на ЕС с цел:

 • разработване на нови методики за статистиката относно миграцията и международната закрила; и
 • разработване или внедряване на нови събирания на данни и разпределения, включително модернизирането на източниците на данни и информационните системи, за срок от максимум 5 години.

Прилагане

На всеки 3 години Европейската комисия представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на регламента. Съгласно доклада от 2018 г. се наблюдават ясни подобрения относно наличността на данните, тяхната пълнота, качество и актуалност.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 20 август 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Емиграция: действието, чрез което дадено лице, което преди това е пребивавало в държава от ЕС, променя своята държава на пребиваване за период, който е или се очаква да бъде най-малко 12 месеца.
Имиграция: действието, чрез което дадено лице установява своето местопребиваване на територията на друга държава от ЕС или държава извън ЕС за период, който е или се очаква да бъде най-малко 12 месеца.
Незаконна миграция: движението на лица през граници, което не е в съответствие с административните или правните норми на изпращащата, транзитната или приемащата държава.
Преселване: прехвърлянето на граждани на държава извън ЕС в държава от ЕС, в която се допускат да пребивават с оглед на предоставянето на международна закрила.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23—29)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 862/2007 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018) 594 final, 16.8.2018 г.)

Регламент (ЕС) № 351/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила по отношение на определенията за категориите групи според държавата по рождение, групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване, групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване и групите според гражданството (ОВ L 104, 24.4.2010 г., стр. 37—39)

Регламент (ЕС) № 216/2010 на Комисията от 15 март 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила по отношение на определенията на категориите основания за издаване на разрешения за постоянно пребиваване (ОВ L 66, 16.3.2010 г., стр. 1—2)

последно актуализация 24.08.2020

Top