Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Сътрудничество между държавите от ЕС за възстановяване на облаги от престъпления

Сътрудничество между държавите от ЕС за възстановяване на облаги от престъпления

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2007/845/ПВР на Съвета относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите от ЕС при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

С решението се установяват изискванията за учредяване на Национални служби за възстановяване на активи (СВА) в държавите от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Предназначението на Службите за възстановяване на активи е да се улесни проследяването и идентификацията на облаги от престъпления, които могат да станат предмет на заповед за замразяване, запориране или конфискация като част от наказателно или гражданско разследване.

Държавите от ЕС са длъжни да създадат или да назначат най-малко една Служба за възстановяване на активи (максимум 2) на своята територия. СВА са задължени да обменят информация помежду си независимо от техния статут (правоприлагащ, съдебен или административен орган).

Дадена СВА или друг орган на държава от ЕС с подобни отговорности може да отправи искане за предоставяне на информация към СВА от друга държава от ЕС във връзка с информация, която е част от наказателно или гражданско разследване. Искането следва да включва данни за:

  • обекта на това искане и причините за него;
  • естеството на делото;
  • набелязаното или търсеното имущество и/или за физическите или юридическите лица (хора или предприятия), за които се предполага, че са замесени.

Службите за възстановяване на активи могат без поискване да обменят спонтанно информация, която сметнат за необходима за изпълнението на задачите на Службите за възстановяване на активи от другите държави от ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Прилага се от 18 декември 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

След приемането на рамковото решение, посочено по-долу, Европейската комисия стартира неформална платформа за по-нататъшно засилване на сътрудничеството в ЕС и за координиране на обмена на информация и най-добри практики.

  • В Доклада на Комисията от 2011 г. се посочва, че макар Службите за възстановяване на активи да са ефективен инструмент за проследяване на облагите от престъпления, те са изправени пред общи проблеми, свързани най-често с възможностите им за достъп до съответната финансова информация.
  • През 2014 г. беше приета Директива 2014/42/ЕС относно установяването на минимални правила в ЕС за замразяването на имущество с оглед на неговото евентуално последващо отнемане и за конфискацията на имущество, свързана с наказателноправни въпроси. Държавите от ЕС трябваше да включат директивата в националното си законодателство до 4 октомври 2015 г.
  • За допълнителна информация вж. „Конфискация и възстановяване на активи“на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103—105)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39—50). Поправките на Директива 2014/42/ЕС са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 45—55). Вж. консолидираната версия.

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59—78). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 25.04.2016

Top