EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Търговия в рамките на ЕС и внос на ембриони от едър рогат добитък

Търговия в рамките на ЕС и внос на ембриони от едър рогат добитък

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 89/556/ЕИО — ветеринарно-санитарни условия, регулиращи търговията в рамките на ЕС и вноса от държави извън ЕС на ембриони от говеда

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • С нея се определят ветеринарно-санитарни условия за търговията на ембриони от домашни породи говеда между държави от ЕС и за техния внос от държави извън ЕС.
 • По този начин се цели да се намали рискът от разпространение на болести по животните.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Ембрионите, предназначени за търговия в рамките на ЕС, трябва да отговарят на условия относно зачеването, събирането, производството, обработката, съхранението и сертифицирането. Те трябва да са придружени по време на транспорт от здравен сертификат, удостоверяващ, че те отговарят на настоящата директива.
 • С директивата се предвижда система за одобряване на екипите за събиране и производство на ембриони в държавите от ЕС и държавите извън ЕС. Всеки екип се регистрира от компетентния орган на съответната държава и получава ветеринарен регистрационен номер.
 • Списъкът на екипите за събиране и производство на ембриони се актуализира редовно от всяка държава от ЕС, а след това се изпраща на другите държави от ЕС и се предоставя на обществеността.
 • Вносът на ембриони от държави извън ЕС е ограничен до:
  • ембриони от държави, които са включени в списъка, изготвен в съответствие с процедурата, предвидена в член 18 от директивата, въз основа на определени критерии, като:
   • здравословно състояние на стадото;
   • информация за заразни болести;
   • предотвратяване и борба с болестите по животните;
   • структурата на ветеринарните служби;
   • предоставяните гаранции;
  • ембриони, събрани или произведени от екипи за събиране и производство на ембриони, които са одобрени и регистрирани от компетентните органи.
 • С директивата се предвижда прилагане на предпазни и контролни мерки в държавата на събиране на ембриони и държавата на местоназначение.

Отмяна

Директива 89/556/ЕИО ще се отмени и замени с Регламент (ЕС) 2016/429, считано от 21 април 2021 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 29 септември 1989 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 1 януари 1991 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 година относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1—11)

Последващите изменения на Директива 89/556/EИО са въведени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2006/168/ЕО на Комисията от 4 януари 2006 година за установяване на изисквания за здравно и ветеринарно сертифициране при внос в Общността на ембриони от едър рогат добитък и за отмяна на Решение 2005/217/ЕО (ОВ L 57, 28.2.2006 г., стр. 19—34)

Вж. консолидираната версия на Решение 2006/168/EО.

Регламент(ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1—208)

последно актуализация 04.05.2020

Top