EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Търговия с говеда и свине в ЕС

Търговия с говеда и свине в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 64/432/ЕИО относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в ЕС с говеда и свине

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя определя правила за търговия в рамките на Европейския съюз (ЕС) с говеда* или свине* за отглеждане, производство на мляко или месо, клане или за изложби.
 • Тя не обхваща животни, използвани за спортни или културни събития.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Транспортирането до друга държава от ЕС на животни, обхванати от директивата, е разрешено само ако те:
  • не показват признаци на заболяване;
  • не са получени от забранен или ограничен източник съгласно европейското или националното законодателство;
  • са официално идентифицирани в съответствие с директивите и регламентите на ЕС;
  • са придружени със здравен сертификат по време на транспортирането;
  • произхождат от официално стадо говеда, свободно от туберкулоза, бруцелоза или ензоотична левкоза по говедата (отнася се само за говеда);
  • не влизат в контакт с животни с по-нисък здравен статус по време на транспортирането.
 • Превозните средства, използвани за транспортиране на животни, трябва да осигуряват хуманно отношение към животните. Те трябва:
  • да са конструирани така, че животински отпадъци, слама или фураж да не могат да изтичат от транспортното средство;
  • да бъдат почиствани и дезинфектирани след употреба и, ако е необходимо, преди всяко ново натоварване на животни, при прилагане на одобрени методи;
  • да носят документ за местоположение, включително дата и час на придвижване на животните, данни за превозваните животни, както и информация за почистването и дезинфектирането на транспортното средство, който се съхранява в продължение най-малко на 3 години.
 • Животните за клане трябва да бъдат заклани в рамките на 72 часа, ако са транспортирани директно до кланица, или до 3 работни дни, ако пристигат през одобрен събирателен пункт.
 • При подозрение за наличие на съответно заболяване в стопанството до компетентния орган трябва да бъде изпратено уведомление.
 • Здравните сертификати трябва да бъдат съставяни от официалния ветеринарен лекар след инспекция.
 • Всички търговци на едро, техните помещения и стопанствата трябва да бъдат регистрирани и одобрени, а държавите от ЕС трябва да въведат система за наблюдение, със съответни санкции, за да се гарантира спазването на правилата.

Отмяна

Директива 64/432/EИО се отменя с Регламент (ЕС) 2016/429, считано от 21 април 2021 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО?

То трябваше да бъде въведено в националното законодателство на първоначалните 6 страни от Европейската икономическа общност (сега ЕС) до 30 юни 1965 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Говеда: подсемейство животни, което включва говеда, зебу, якове, бизони и биволи.
Свине: подсемейство животни, което включва прасета и диви свине.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива на Съвета 64/432/ЕИО от 26 юни 1964 година относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (Специално издание на български език: глава 3, том 1, стр. 10—31)

Последващите изменения на Директива 64/432/EИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1—208)

последно актуализация 04.05.2020

Top