EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Финансиране на общата селскостопанска политика

This summary has been archived and will not be updated. See 'Селското стопанство в ЕС — правила относно финансирането, управлението и мониторинга' for an updated information about the subject.

Финансиране на общата селскостопанска политика

Комисията определя специфичните условия и правила, които се прилагат при финансиране на разходите, отнасящи се до общата селскостопанска политика (ОСП). Учредени са два нови фонда: Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

АКТ

Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика [Виж актовете за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Този регламент създава единна правна рамка за финансиране на разходите, отнасящи се до общата селскостопанска политика (ОСП). В тази насока той учредява два нови фонда: Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Двата фонда функционират на базата на сходни системи, но запазват определени специфики. Тъй като някои от мерките, финансирани от тези фондове, се управляват съвместно с държавите-членки, текстът уточнява условията, които позволяват на Комисията да поеме своята отговорност по отношение на изпълнението на общия бюджет, и пояснява областите, в които държавите-членки са длъжни да сътрудничат.

Регламентът определя условията, при които държавите-членки акредитират или оттеглят акредитацията на разплащателните агенции и координиращите органи. Агенциите отговарят за извършване на плащанията, а координиращите органи извършват надзор на отчетността, водена от разплащателните агенции. Регламентът предвижда също и създаването на сертифициращи органи — публични или частни юридически лица, които се определят от държавите-членки и отговарят за сертифициране на системите за управление, мониторинг и контрол, прилагани от акредитираните разплащателни агенции, а също и на годишните сметки на тези агенции. От държавите-членки се изисква да вземат всички необходими мерки, за да гарантират ефективна защита на финансовите интереси на Общността. Освен това предмет на финансиране от Общността могат да бъдат само разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции, а плащанията ще бъдат изцяло извършвани по сметка на бенефициерите.

ЕФГЗ

По отношение на разходите, управлявани съвместно от държавите-членки и Комисията, ЕФГЗ финансира:

 • възстановявания за разходи по износа на селскостопански продукти в трети страни;
 • интервенционни мерки за регулиране на селскостопанските пазари;
 • преки плащания на селски стопани в рамките на общата селскостопанска политика;
 • финансовия принос на Общността за мерките за информиране и насърчаване за селскостопански продукти на вътрешния пазар на Общността и в трети страни, предприети от държавите-членки;
 • разходите, свързани с мерките за преструктуриране на захарната промишленост, съгласно Регламент (EО) № 320/2006 на Съвета;
 • програми, насърчаващи консумацията на плодове в училище.

По отношение на разходите, които се управляват централизирано, фондът финансира:

 • финансовото участие на Общността за определени ветеринарни мерки, мерки за ветеринарен контрол, мерки за инспекция на храни и храни за животни, програми за унищожаване и контрол на болести по животните (ветеринарни мерки) и фитосанитарни мерки;
 • насърчаване на нови селскостопански продукти на пазара, предприето или пряко от Комисията, или с посредничеството на международни организации;
 • мерки, предприети в съответствие със законодателството на Общността, за гарантиране запазването, съхраняването на отличителните белези, събирането и използването на генетичните ресурси в селското стопанство;
 • въвеждане и поддържане на информационни системи за осчетоводяване на данните в селското стопанство;
 • системи за извършване на селскостопански прегледи;
 • разходите, свързани с риболовните пазари.

Отпуснатите средства, необходими за финансиране на разходите от ЕФГЗ, се предоставят от Комисията на държавите-членки под формата на месечни плащания. Те се извършват въз основа на изпратените от държавите-членки декларации за разходи и предоставената заедно с тях информация. В случай че ангажиментите за средства не отговарят на европейските правила, Комисията може да реши да намали или прекрати плащанията.

Комисията определя нетното салдо, с което разполага ЕФГЗ, и въвежда система за ранно предупреждение и за мониторинг за всеки месец по отношение на тези разходи. Всеки месец тя представя пред Съвета и пред Парламента доклад, които проучва развитието на извършените разходи във връзка с профилите, фиксирани в началото на финансовата година, като съдържа оценка за тенденциите, които се предвиждат за текущата финансова година.

В случай на нередности и пропуски възстановените суми се превеждат на разплащателните агенции, които са длъжни да ги отнесат по приходната сметка на ЕФГЗ в месеца на действителното им получаване.

ЕЗФРСР

В контекста на съвместно управление между държавите-членки и Общността ЕЗФРСР финансира единствено програми за развитие на селските райони, изпълнявани съгласно Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета.

Следователно бюджетните ангажименти ще се извършват на годишни траншове под формата на предварително финансиране, междинни плащания и плащания на остатък. Междинните плащания ще се извършват за всяка програма за развитие на селското стопанство, която е предмет на финансиране от бюджета, според наличните средства и до размера на определения таван в законодателството на Общността, и увеличени със сумите, определени от Комисията при прилагане на разпоредбите, предвидени за преки плащания на селски стопани и за лозаро-винарския пазар. Посочените плащания ще бъдат извършвани при определени условия, например до Комисията се изпращат декларация за разходите и искане за изплащане, одобрени от акредитираната разплащателна агенция. В случай че тази декларация не съответства на стандартите на Общността, Комисията може да намали или преустанови плащанията.

В случай на нередност финансирането от Общността ще бъде частично или напълно спряно или, ако фондовете вече са превели суми на бенефициера, тези суми трябва да бъдат върнати от акредитираната разплащателна агенция. Спрените или възстановени средства могат да бъдат използвани отново от държавата-членка за друга операция, предвидена по същата програма за развитие на селските райони.

Що се отнася до плащането на баланса, то се извършва след получаване на окончателен доклад за извършеното в изпълнение на програмата за развитие на селските райони и съответното решение за извършване на клиринговото плащане. Ако необходимите документи не бъдат изпратени, това води до автоматична отмяна на финансовия ангажимент за баланса.

Контрол от страна на Комисията

Комисията ще следи за доброто финансово управление на фондовете на Общността, а именно чрез двустепенна процедура по клиринг: клиринг на счетоводните сметки и клиринг с оглед на съответствието. Държавите-членки трябва да могат да предоставят на Комисията цялата информация, необходима за доброто функциониране на фондовете. Освен контролните проверки извършвани от държавите-членки в съответствие с техните национални разпоредби, Комисията може да организира проверки на място. В рамките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР плащанията, предназначени за дадена държава-членка, могат да бъдат намалени или преустановени, ако при проверка бъдат установени сериозни и продължаващи нарушения.

Имената на бенефициерите на селскостопанските фондове и получените суми се обявяват публично след извършване на плащането.

Позовавания

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (EО) № 1290/2005

18.8.2005 г.

ОВ L 209, 11.8.2005 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (EО) № 320/2006

3.3.2006 г.

ОВ L 58, 28.2.2006 г.

Регламент (EО) № 378/2007

12.4.2007 г.

ОВ L 95, 5.4.2007 г.

Регламент (EО) № 1437/2007

15.12.2007 г.

ОВ L 322, 7.12.2007 г.

Регламент (EО) № 479/2008

13.6.2008 г.

ОВ L 148, 6.6.2008 г.

Регламент (EО) № 13/2009

16.1.2009 г.

ОВ L 5, 9.1.2009 г.

Регламент (EО) № 73/2009

1.2.2009 г.

ОВ L 30, 31.1.2009 г.

Регламент (EО) № 473/2009

9.6.2009 г.

ОВ L 144, 9.6.2009 г.

Последващите изменения и поправки на Регламент (EО) №1290/2005 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия има само документална стойност.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Налични суми и отхвърлени разходи

Решение 2008/321/ЕО [Официален вестник L 109, 19.4.2008 г.].

Това решение съдържа списък на разходите, които са отхвърлени за финансиране от страна на Общността поради несъответствието им с правилата за финансиране на ОСП. Отхвърлянето на тези разходи, направени от разплащателните агенции на някои държави-членки в периода 2002—2007 г., е вследствие на проверки, двустранни разговори и помирителни процедури и води до изваждане на въпросните суми.

Решение 2009/379/ЕО [Официален вестник L 117, 12.5.2009 г.].

Това решение определя сумите, предоставени на ЕФГЗ и ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г..

Подробни правила за прилагане

Регламент (EО) № 883/2006 [Официален вестник L 171, 23.6.2006 г.].

Този регламент определя подробните правила за прилагането на Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Вж. консолидирана версия

Регламент (EО) № 884/2006 [Официален вестник L 171, 23.6.2006 г.].

Този регламент определя подробните правила за прилагането на Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите-членки.

Виж консолидирана версия

Регламент (EО) № 885/2006 [Официален вестник L 171, 23.6.2006 г.].

Този регламент определя подробните правила за прилагането на Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Виж консолидирана версия

Регламент (EО) № 259/2008 [Официален вестник L 76, 19.3.2008 г.].

Този регламент определя подробните правила за прилагането на Регламент (EО) № 1290/2005 на Съвета относно публикуването на информация за получателите на средства от ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Тази информация трябва да се публикува на отделен интернет сайт най-късно до 30 април всяка година и да включва личните данни на бенефициера и получената сума.

Клиринг на счетоводните сметки

Регламент (EО) № 941/2008 [Официален вестник L 254, 9.10.2009 г.].

Този регламент определя формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията с оглед приключването на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за целите на мониторинга и прогнозирането.

Решение 2009/373/ЕО [Официален вестник L 116, 9.5.2009 г.].

Решението представя клиринга на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки , отнасящ се до разходите, финансирани от ЕФГЗ за финансовата 2008 година.

Решение 2009/367/ЕО [Официален вестник L 111, 5.5.2009 г.].

Решението представя клиринга на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки , отнасящ се до разходите, финансирани от ЕЗФРСР за финансовата 2008 година.

Нередности, злоупотреби и възстановяване

Регламент (EО) № 1848/2006 [Официален вестник L 355, 15.12.2006 г.].

Този акт представя действията за информиране и разследване, извършвани от държавите-членки в случай на злоупотреба при финансирането на общата селскостопанска политика, и въвежда информационна система в тази област.

Анкети

Регламент (EО) № 78/2008 [Официален вестник L 25, 30.1.2008 г.].

Този акт е относно действията, които следва да се предприемат от Комисията в периода 2008—2013 г. чрез използване на дистанционното наблюдение, въведено в рамките на общата селскостопанска политика.

Последна актуализация: 10.09.2009

Top