EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Онлайн база данни за интегрираната митническа тарифа (TARIC)

Онлайн база данни за интегрираната митническа тарифа (TARIC)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕИО) № 2658/87 — тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се определя правното основание за TARIC, интегрираната тарифа на ЕС, и се въвежда обща система за кодиране и класифициране на стоки, известна като Комбинирана номенклатура (КН), която е важна за обработването и публикуването на статистически данни за търговията в ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • TARIC съдържа всички ставки на митата и определени правила на ЕС, приложими за външната търговия. Тя не съдържа информация за национални данъци (като ДДС).
 • КН е резултат от сливането между номенклатурата на Общата митническа тарифа* и Nimexe (статистическата номенклатура на ЕС).
 • TARIC се основава на КН и включва допълнителни подраздели, наричани подпозиции на TARIC, които се използват за стоки в случаите, когато се прилага определена ставка на митата в зависимост от техния произход или когато се прилагат други правила на търговската политика.
 • Всяка подпозиция в КН е съставена от 8-цифров код. Първите шест цифри се отнасят до позициите и подпозициите в хармонизираната система. Седмата и осмата цифра обозначават подпозициите в КН. Деветата и десетата цифра обозначават подпозициите в TARIC.
 • В приложение I към регламента са определени ставките на митата и то се актуализира редовно, за да се вземат под внимание:
  • промените, договорени на международно равнище;
  • промените, свързани със статистическите изисквания, търговската политика и технологичните и търговските развития;
  • необходимостта от хармонизиране или поясняване на текстове.
 • Европейската комисия публикува и управлява TARIC. Тя дава кодови номера, актуализира TARIC и информира държавите от ЕС за изменения. Искания за изменение на КН могат да се подават от Комисията, държавите от ЕС или европейски търговски федерации.
 • Всяка година Комисията приема регламент, възпроизвеждащ цялостната версия на КН и митническите ставки съгласно Общата митническа тарифа, като взема под внимание измененията на Съвета и Комисията. Регламентът се публикува в Официален вестник на Европейския съюз не по-късно от 31 октомври и се прилага от 1 януари на следващата година.
 • Комисията се подпомага от Комитет за митническия кодекс, съставен от представители на държавите от ЕС. Комитетът отговаря за разглеждане на всички въпроси, свързани с КН, TARIC или други номенклатури.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 10 септември 1987 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

TARIC, интегрираната тарифа на ЕС, е база данни, която обединява законодателството в областта на търговията и селското стопанство и митническите тарифи. По този начин се гарантира съгласувано прилагане от страна на държавите от ЕС и се дава ясна представа за всички мерки, които трябва да се предприемат от лицата, занимаващи се с внос на стоки в ЕС и износ на стоки от ЕС.

За допълнителна информация вж.:

 • TARIC (Европейска комисия).

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Обща митническа тарифа: тарифа, приложима в целия ЕС, комбинираща класификацията на стоките и митническите ставки, които се прилагат за всеки клас стоки.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 256,7.9.1987 г., стр. 1—675)

Последващите изменения на Регламент (ЕИО) № 2658/87 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (EС) 2018/396 на Комисията от 13 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 71, 14.3.2018 г., стр. 36—37)

Регламент за изпълнение (EС) 2018/507 на Комисията от 26 март 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 83, 27.3.2018 г., стр. 11—12)

последно актуализация 07.02.2019

Top