EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

План за действие по Стокхолмската програма

Този план за действие предоставя пътната карта за прилагането на политическите приоритети, заложени в Стокхолмската програма за пространството на правосъдие, свобода и сигурност за периода 2010—2014 г.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 20 април 2010 г. – Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на Европа – План за действие за изпълнение на програмата от Стокхолм [COM(2010) 171 окончателен – непубликувано в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Приоритетите на Европейския съюз (ЕС) за създаването на пространство на правосъдие, свобода и сигурност през периода 2010—2014 г. са заложени в Стокхолмската програма. Този план за действие е предназначен да осигури тези приоритети, както и да подготви за бъдещите предизвикателства на европейско и световно равнище.

Европа на правата

Планът за действие предвижда мерки за обезпечаване защитата на основните права. Те се състоят от засилване на закона за защита на данните чрез нова изчерпателна законова рамка, както и от включването на защитата на данните в политиката, правоприлагането, превенцията на престъпността и международните отношения в целия ЕС. Действията са предназначени още за борба срещу всички форми на дискриминация, расизъм, ксенофобия и хомофобия. Особено внимание се отделя на закрилата на правата на детето и на уязвимите групи, включително жертвите на престъпления и тероризъм. За закрила на последните Комисията ще предложи изчерпателен инструмент и практически мерки, включително Европейска заповед за осигуряване на защита. Комисията ще изготви и законодателни предложения относно правата на физическите лица при наказателноправно производство и мерките, свързани със задържането. Освен това планът за действие предвижда мерки за даване на права на гражданите на Европа, в частност относно правото на свободно движение, защита в държави извън ЕС и гражданско участие.

Европа на правосъдието

С цел укрепване на европейското съдебно пространство планът за действие предвижда мерки за допълнително прилагане на принципа на взаимното признаване. Той включва законодателни предложения относно получаването и събирането на доказателства, лишаването от права и финансовите санкции при наказателноправните въпроси. Комисията възнамерява също да предложи ново законодателство по гражданскоправните въпроси, като например свързаните с разводите, и да ревизира регламента относно съдебните решения по гражданските и търговските дела. За ефективното функциониране на принципа на взаимно признаване Комисията ще предприеме действия за укрепване на взаимното доверие. За тази цел ще бъдат предложени и мерки за разработване на общи минимални стандарти в наказателното и в гражданското право. Освен това, за да могат гражданите по-пълноценно да се възползват от европейското съдебно пространство, Комисията ще предложи мерки за улесняване на достъпа до правосъдие, особено по отношение на законодателството, свързано с документите за гражданско състояние, и за подкрепа на икономическата дейност, като например законодателни предложения относно влизането в сила на съдебните решения. Същевременно Комисията възнамерява да засили международното присъствие на ЕС в областта на гражданското и наказателното право, главно чрез договаряне на споразумения и конвенции с държави извън ЕС.

Европа, която закриля

За по-добрата защита на гражданите и за справяне с трансграничната престъпност планът за действие предвижда изготвянето на проект за стратегия за вътрешна сигурност. Комисията цели още да подобри съществуващите инструменти за сигурност, в частност свързаните с управлението на информационните потоци, както и да предложи изграждането на технологични инструменти за сигурност, като например Европейски регистър на осъдените граждани на държави извън ЕС. Освен това планът за действие предвижда усъвършенствана политика за борба с трансграничната престъпност, главно по-добро сътрудничество в европейското правоприлагане, включително между Европейската полицейска служба (Европол), Евроюст и Европейската агенция за външните граници (Frontex), както и по-добра превенция на престъпността. За да защитава от тежката и организирана престъпност, планът за действие предвижда още конкретни мерки за борба с престъпността, в това число законодателни предложения във връзка със:

 • трафика на хора;
 • сексуалната експлоатация на деца и детската порнография;
 • кибернетичната престъпност и сигурността на информацията в мрежата;
 • икономическата престъпност и корупцията;
 • наркотиците;
 • тероризма.

Комисията възнамерява също да засили капацитета на ЕС за предотвратяване, подготовка и реакция при бедствия, както природни, така и причинени от човека. За тази цел планът за действие предвижда мерки, които допълват и усъвършенстват управлението на бедствията в ЕС.

Достъп до Европа

Комисията ще предприеме действия за допълнително развитие на интегрирания подход за управление на външните граници на ЕС. Те включват законодателни предложения за модифициране на Frontex, Кодекса на шенгенските граници и Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur). Комисията ще предложи още създаването на Система за влизане/излизане (EES) и на Програма за регистрирани пътници (RTP). Освен това Комисията ще продължи с визовата либерализация чрез договаряне на споразумения за облекчаване на визовия режим с държави извън ЕС, както и чрез стартирането на визовата информационна система (ВИС).

Европа на солидарността

Комисията възнамерява да преследва динамична и изчерпателна имиграционна политика, която ще съдържа мерки за:

 • допълнително развитие на глобалния подход на ЕС към миграцията за разширяване на сътрудничеството с държави извън ЕС;
 • подкрепа на миграцията, за да удовлетвори потребностите на пазара на труда в държавите-членки на ЕС;
 • насърчаване на интеграцията и правата на мигрантите;
 • справяне с нелегалната имиграция чрез споразумения за реадмисия и политика за завръщане;
 • отчитане на ситуацията с непридружените непълнолетни лица.

Комисията също цели да развие общата политика в областта на убежището, за да установи общо пространство за закрила на търсещите убежище чрез споделяне на отговорността от държавите-членки на ЕС. Планът за действие предвижда още укрепване на външното измерение чрез сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за бежанците и разработване на Програма на ЕС за презаселване, както и нови програми за регионална защита.

Европа в глобализирания свят

Планът за действие подчертава взаимовръзката между вътрешното и външното измерение на политиката за правосъдие, свобода и сигурност. Вследствие на това той предвижда мерки за укрепване на външното измерение, особено за по-доброто сътрудничество и споделяне на информация между държавите-членки на ЕС. Освен това Комисията цели да вземе под внимание външното измерение при нейните отношения с държави извън ЕС, в това число при различните споразумения и договорености за партньорство. Планът за действие предвижда и продължаване на подкрепата за конвенциите на Съвета на Европа относно трафика на хора, защита на данните, закрила на децата, кибернетичните престъпления и корупцията, както и за Конференцията от Хага по международно частно право.

Пътят напред

С цел да трансформира политическите приоритети, установени чрез Стокхолмската програма, в конкретни действия и резултати, планът за действие предвижда мерки за:

 • оценяване на политиките и механизмите за правосъдие, свобода и сигурност;
 • обучение на професионалисти в областта на правото и сигурността, както и на съдебни и правоприлагащи органи;
 • дейности за повишаване на осведомеността сред обществото;
 • диалог с гражданското общество;
 • нови финансови програми.

Последна актуализация: 28.05.2010

Top