EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Визов кодекс

Визов кодекс

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С него се определят процедурите и условията за издаване на визи за краткосрочно пребиваване с цел посещение в Шенгенското пространство за не повече от 90 дни за всеки 180-дневен период.
 • Той също така определя правилата за визите за летищен транзит.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Процедури и условия за издаване на визи

Държавата от ЕС, която е единствената или основната дестинация на посещението, отговаря за разглеждането на заявлението за виза. Ако основната дестинация не може да бъде определена, това става отговорност на държавата на първо влизане в Шенгенското пространство.

Заявления

 • Заявление за виза може да бъде подадено от кандидата, акредитиран търговски посредник или професионално, културно, спортно или образователно сдружение или институция от името на неговите членове.
 • Обикновено заявленията трябва да се подават между 6 месеца и 15 дни от планираното посещение (9 месеца за морските лица).

Единна виза (валидна за цялото Шенгенско пространство) може да бъде издадена за множество влизания, с максимална валидност 5 години.

Виза с ограничена териториална валидност (ограничена до определени държави от ЕС) може по изключение да бъде издадена в случаите, когато кандидатът не изпълнява всички условия за влизане, по хуманитарни причини, поради съображения от национален интерес или поради международни задължения, както и в ситуации, в които други държави от Шенген, с които са проведени консултации, възразяват срещу издаването на виза.

Допустимост

След като провери дали заявлението е допустимо (т.е. подадено съгласно правилата), компетентният орган трябва:

 • да създаде запис във Визовата информационна система (ВИС) съгласно Регламент (ЕО) № 767/2008;
 • да извърши допълнителна проверка на заявлението, за да провери дали кандидатът
  • отговаря на условията за влизане, определени в Регламент (ЕС) 2016/399 за определяне на Кодекса на шенгенските граници (вж. резюме),
  • дали не представлява риск от нелегална имиграция или заплаха за сигурността на страната и
  • дали възнамерява да напусне преди изтичането на визата.

Ако заявлението е недопустимо, органът трябва:

 • да върне формуляра за кандидатстване и придружаващите документи;
 • да унищожи всички събрани биометрични данни;
 • да върне визовата такса; и
 • да не проверява заявлението.

Визи за летищен транзит

 • Гражданите на трети държава, посочени в приложение IV, се нуждаят от виза за летищен транзит, за да преминат през международните транзитни зони на летищата в Шенгенското пространство. В спешни случаи на масов приток на нелегални имигранти всяка държава от ЕС може да разшири това изискване и към граждани на други страни извън ЕС.
 • Когато кандидатства за виза за летищен транзит, кандидатът трябва да представи доказателство за местата на отпътуване и местоназначение, съгласуваността на маршрута и доказателство за по-нататъшното пътуване до крайната дестинация.

Многократни визи

Многократни визи с дълъг срок на валидност могат да бъдат издадени за 1, 2 или множество влизания. Визовият кодекс определя правила за издаване на многократни визи с прогресивно по-дълъг срок на валидност:

 • 1 година, ако кандидатът е използвал 3 визи през предходните 2 години;
 • 2 години, ако през предходните 2 години кандидатът вече е използвал многократна виза със срок на валидност 1 година;
 • 5 година, ако през предходните 3 години кандидатът вече е използвал многократна виза със срок на валидност 2 години.

Визите за летищен транзит и визите, ограничени за определени държави, не се вземат предвид при вземане на решения за издаване на многократни визи с дълъг срок на валидност.

Визи, издадени на външните граници

По изключение може да се подаде заявление за виза за максимален престой от 15 дни или за покриване на времето, необходимо за транзит, на външната граница на страната на местоназначение от Шенген.

Решения по заявленията за издаване на виза

 • Органът преценява дали са изпълнение условията за влизане, определени в Кодекса на шенгенските граници.
 • Виза се отказва, ако кандидатът:
  • представя фалшив документ за пътуване;
  • дава недостатъчна обосновка за планирания престой;
  • предоставя недостатъчно доказателство за средствата за престоя или за завръщането у дома;
  • е бил обект на предупреждение в Шенгенската информационна система (ШИС), създадена съгласно Регламент (ЕС) 2018/1860 (вж. резюме) с цел отказ на влизане;
  • се счита за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност, общественото здраве или вътрешните отношения на държавите от ЕС;
  • представя недостатъчно здравно осигуряване при пътуване.
 • Общият краен срок за вземане на решение е най-много 15 дни, като може да бъде удължен до максимум 45 дни в отделни случаи, особено когато е необходимо допълнително разглеждане на заявлението.
 • Решението за отказ и причините, на които се основава, се съобщава на кандидата, като се използва стандартният формуляр, посочен в приложение VI.
 • Лицата, на които е отказана виза, имат право на обжалване.

Сътрудничество в областта на обратното приемане

 • Европейската комисия оценява сътрудничеството на трети държави в областта на обратното приемане на незаконни мигранти, като взема предвид управлението на границите и предотвратяването и контрола на контрабандата на мигранти, както и транзита на незаконни мигранти.
 • Когато дадена трета държава не сътрудничи, Комисията може да представи предложение за решение на Съвета за временно прилагане на определени ограничителни правила. Обратно на това, когато дадена страна сътрудничи в достатъчна степен, някои правила могат да се прилагат по-щедро.

Изменения и отмяна

 • Регламентът изменя Регламента за ВИС, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 767/2008 (вж. резюме) и Кодекса на шенгенските граници. Той също така отменя членове 9 — 17 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и Общите консулски инструкции.
 • Впоследствие регламентът е изменен с Регламенти (ЕС) № 977/2011, (ЕС) № 154/2012, (ЕС) № 610/2013, (ЕС) 2016/399 и (ЕС) 2019/1155.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 05 април 2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1—58)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 810/2009 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за използването на Шенгенската информационна система за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 1—13)

Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 14—55)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 39—58)

Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 година за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—71)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. (OВ L 311, 17.11.2016 г., стр. 13—19)

Регламент (EС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (OВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1—52)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60—81)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4—23)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 02.07.2020

Top