EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

По-добра защита за жертвите на престъпления при наказателни производства

По-добра защита за жертвите на престъпления при наказателни производства

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2012/29/EС — минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Известна като Директивата за жертвите на престъпления, тя подсилва съществуващите национални мерки с общи за ЕС минимални стандарти относно правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления във всяка държава от ЕС.
 • Жертвите трябва да имат право:
  • да разбират и да бъдат разбирани при контактите си с компетентен орган (например прост и достъпен език);
  • да получат информация от първия контакт с компетентния орган;
  • да подават официална жалба и да получават писмено потвърждение;
  • да получат устен и писмен превод (най-малко по време на интервюта/разпитване на жертва);
  • да получат информация за развитието на делото;
  • да получат достъп до служби за подкрепа на жертвите.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Нейните основни цели са да гарантира, че жертвите на престъпления получават подходяща информация и могат да участват в наказателни производства, независимо къде в ЕС се е случило увреждането.
 • Всяка държава от ЕС трябва да гарантира, че жертвите на престъпления се приемат и третират с уважение, по деликатен и професионален начин в зависимост от техните индивидуални нужди и без дискриминация (например на основата на националност, статут на пребиваване, раса, религия, възраст, пол и т.н.).
 • Директивата определя минимални стандарти за всички жертви на всякакви престъпления независимо от националността и статута на пребиваване на жертвата. Веднага след извършването на престъпление или извършването на наказателно производство в ЕС, жертвата трябва да получи правата, определени в Директивата за жертвите на престъпления. Съгласно директивата членовете на семейството на починали жертви също се считат за жертви.

Директивата определя следните права:

 • Тези жертви трябва да имат право:
  • да получат разглеждане на делото си в съда;
  • да поискат преразглеждане на решението да не се провежда наказателно преследване;
  • да им бъдат възстановени разходите;
  • да получат правна помощ;
  • да им се възстанови откраднато имущество.
 • Националните органи трябва да сведат до минимум трудностите, които възникват, когато жертвата пребивава в държава членка, различна от тази, в която е извършено престъплението.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 15 ноември 2012 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 16 ноември 2015 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Директивата заменя Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления (2001/220/ПВР ).

АКТ

Директива 2012/29/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57—73)

последно актуализация 15.02.2016

Top