EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обмен на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите от ЕС

Обмен на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Рамково решение 2009/315/ПВР — обмен на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите от ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

 • С него се определят общите принципи за функционирането на обмена на досиета за съдимост между държавите от ЕС, заедно с Решение 2009/316/ПВР, с което създава Европейската информационна система за съдимост (ECRIS).
 • Целта му е да се попречи на престъпниците да бягат от миналото си, премествайки се в друга държава от ЕС, различна от тази, в която са били осъдени. Това се постига, като се гарантира, че информация за всички присъди е налична при необходимост, независимо от държавата, в която са осъдени.
 • Решението е изменено през 2019 г. с Директива (ЕС) 2019/884, с която се регламентира обменът на информация между държави от ЕС относно граждани на трети държави и лица без гражданство и заедно с Регламент (ЕС) 2019/816 се гарантира, че ECRIS ще бъде по-ефективна по отношение на граждани на трети държави, осъдени в рамките на ЕС. Освен това Директива (ЕС) 2019/884 ще замени Решение 2009/316/ПВР от 28 юни 2022 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Целите на рамковото решение са:

 • да се определи задължение за държава от ЕС, в която е постановена присъда срещу гражданин на друга държава от ЕС, да предава информацията за присъдата на неговата държава по гражданство;
 • да се определят задълженията на държавата от ЕС по гражданство на лицето във връзка със съхранението на получената информация за присъдите, както и за процедурите, които тази държава от ЕС трябва да следва, когато се дава отговор на искане на информация за нейни граждани;
 • да се установи рамка от правила за разработването на компютризирана система за обмен на информация относно постановените присъди.

Определяне на правомощия

Държавите от ЕС трябва да назначат централен орган, който да изпълнява задачите, свързани с обмена на информация.

Регистрация на присъди и съхранение на информация

Осъждаща държава от ЕС трябва да регистрира гражданството или гражданствата на осъденото лице и да уведоми държавите от ЕС, на които лицето е гражданин, относно данните за присъдата, включително информация за:

 • осъденото лице;
 • естеството и съдържанието на присъдата; и
 • наказуемото деяние, даващо основание за присъдата.

Държавата от ЕС, чийто гражданин е осъденото лице, съхранява изпратената ѝ информация с цел да отговори на искането за информация за присъдите на нейните граждани. Отговорът следва да:

 • включва информация за присъди на нейна територия и във всички други държави; и
 • да бъде направен в рамките на 10 работни дни или 20 работни дни, ако искането е подадено от лице за неговото собствено досие за съдимост.

Обмен на информация

 • Информацията може да бъде разменяна за целите на наказателни производства или за всякакви други законни цели, например скрининг на предварителната заетост. Докато отговорите на исканията за целите на наказателното производство са задължителни, то тези за други цели следва да се извършват в съответствие с националното законодателство.
 • Когато централният орган на държава от ЕС получи искане за предоставяне на информация от съответния национален орган, той на свой ред може да поиска информация от друга държава от ЕС, по-специално от държавата, чийто гражданин е съответното лице.
 • Когато централен орган на дадена държава от ЕС получи молба от гражданин на друга държава от ЕС във връзка с неговото досие за съдимост, тя трябва да поиска информация от държавата от ЕС на неговото гражданство и да ги включи в издаденото свидетелство.
 • През 2017 г. Европейската комисия публикува доклад за обмена чрез ECRIS на информация, извлечена от регистри за съдимост между държавите от ЕС.

Директива за изменение (ЕС) 2019/884

Рамковото решение е изменено през 2019 г. с Директива (ЕС) 2019/884, която има за цел да се осигури ефективен обмен на информация относно присъди на граждани на трети държави (включващи също лица без гражданство и лица, чиято националност е неизвестна) чрез ECRIS. С директивата също така се гарантира, че ECRIS ще бъде по-ефективна по отношение на граждани на трети държави, които имат предишни присъди в държава от ЕС. Освен това с директивата:

 • държавите от ЕС е задължават да гарантират, че присъдите са придружени от информация за националността или националностите на осъденото лице, когато тази информация е налична;
 • се въвеждат процедури за отговор на искания за информация;
 • се гарантира, че извлечение от регистър за съдимост, поискано от гражданин на трета държава, се допълва с информация от други държави от ЕС; и
 • се определят техническите промени, необходими за осигуряване на правилното функциониране на системата за обмен на информация.

Всички данни от регистри съдимост трябва да се съхраняват изключително в бази данни, управлявани от държавите от ЕС. Централният орган на дадена държава от ЕС няма да има пряк достъп до базите данни с информация от регистри за съдимост на другите държави от ЕС.

Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) отговаря за поддържането и по-нататъшното разработване на приложението за свързване с ECRIS.

Изпълнение

 • В доклад, публикуван през 2016 г. от Европейската комисия, се описва прилагането на рамковото решение в държавите от ЕС. Като цяло в него се отбелязва, че е постигнат значителен напредък в обмена на информация от регистрите за съдимост между държавите от ЕС.
 • Към момента на изготвяне на доклада 22 държави от ЕС са уведомили Комисията за мерките, които са предприели за включване на рамковото решение в националното си законодателство. Междувременно всички държави от ЕС вече са уведомили за мерките, които са предприели в този контекст.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

 • Рамковото решение се прилага от 27 април 2009 г. Държавите от ЕС трябваше да въведат директивата в националното си законодателство до 27 април 2012 г.
 • Промените, въведени с Директива за изменение (ЕС) 2019/884, ще се прилагат от 28 юни 2022 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (OВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23—32)

Последващите изменения на Рамково решение 2009/315/ПВР са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2014/858/ЕС на Комисията от 1 декември 2014 година относно нотификацията от страна на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за желанието му да участва в актовете на Съюза в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, които са приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон и които не са част от достиженията на правото от Шенген (OВ L 345, 1.12.2014 г., стр. 6—9)

Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 април 2009 година за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР (OВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 33—48)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно обмена чрез Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (COM(2017) 341 final, 29.6.2017 г.)

Доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от досиета за съдимост между държавите членки (COM(2016) 6 final, 19.1.2016 г.)

последно актуализация 09.09.2020

Top