EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) (2007—2013 г.)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Европейски фонд за регионално развитие (2014—2020 г.)' for an updated information about the subject.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) (2007—2013 г.)

За да се намали разликата между нивата на развитие на европейските региони и да се навакса изоставането на най-малко облагодетелстваните райони, този регламент определя видовете дейности, които могат да бъдат финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Също така, той определя задачите и обхвата на ЕФРР в контекста на цели „Сближаване“, „Регионална конкурентоспособност и заетост“ и „Европейско териториално сътрудничество“ на променената политика на сближаване за периода 2007—2013 г.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 [Вж. акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият регламент установява и определя задачите и обхвата на ЕФРР. Обхватът на работа на ЕФРР се вписва в рамките на контекста на целите „Сближаване“, „Регионална конкурентоспособност и заетост“ и „Европейско териториално сътрудничество“, така както са определени от общите разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

Цел

Целта на ЕФРР е да допринесе за укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез намаляване на регионалните различия. Този принос се осъществява чрез подкрепа на развитието и структурното регулиране на регионалните икономики, включително преструктуриране на индустриалните райони, които са в упадък.

Обхват

ЕФРР съсредоточава своята помощ по няколко тематични приоритета, които отразяват характера на целите „Сближаване“, „Регионална конкурентоспособност и заетост“ и „Европейско териториално сътрудничество“. Става въпрос за финансиране, свързано със:

 • инвестиции, които създават устойчиви работни места;
 • инвестиции в инфраструктурата;
 • мерки за подкрепа на регионалното и местното развитие, включително помощ и услуги за бизнеса, особено на малките и средните предприятия (МСП);
 • техническа помощ.

Сближаване

В контекста на цел „Сближаване“ ЕФРР насочва своята помощ към подкрепата на интегрираното устойчиво икономическо развитие, както и към създаване на трайна заетост. Целта на оперативните програми в държавите-членки е да се модернизират и разнообразят регионалните икономически структури в следните области:

 • научни изследвания и технологично развитие (ИТР), иновации и предприемачество;
 • информационно общество;
 • околна среда;
 • превенция на риска;
 • туризъм;
 • културни инвестиции;
 • инвестиции в транспорта;
 • енергия;
 • инвестиции в образованието;
 • инвестиции в здравната и социалната инфраструктура;
 • преки помощи за инвестиции в малки и средни предприятия (МСП).

Регионална конкурентоспособност и заетост

По отношение на цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ приоритетите са прегрупирани в три области:

 • икономика на знанието и иновациите, именно в областта на повишаване на регионалните ИТР и иновациите, предприемаческия дух и създаването на нови финансови инструменти за фирмите;
 • околна среда и превенция на риска, включително рехабилитация на замърсени земи, насърчаване на енергийната ефективност, насърчаване на екологично чист градски транспорт и разработването на програми за предотвратяване и управление на природните и технологичните рискове;
 • достъп до транспортни и телекомуникационни услуги от общ икономически интерес, по-специално укрепване на второстепеннитe мрежи и насърчаване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от страна на МСП.

Европейско териториално сътрудничество

Що се отнася до цел „Европейско териториално сътрудничество“, ЕФРР насочва своята помощ към три области:

 • развитие на икономическите и социалните трансгранични дейности посредством съвместни стратегии за устойчиво териториално развитие. Те включват насърчаване на предприемачеството, защита и управление на природните и културните ресурси, както и сътрудничество, дееспособност и съвместно използване на инфраструктурата;
 • установяване и развитие на транснационално сътрудничество, включително двустранно сътрудничество между морските региони. Приоритетите се отнасят за иновациите, околната среда, подобряването на достъпността и устойчивото градско развитие;
 • повишаване на ефективността на регионалната политика. Целта е да се насърчи създаването на контакти и обмяната на опит между регионалните и местните власти.

По искане на държавите-членки Комисията може да предложи правила за някои категории разходи на място, които да заменят националните правила.

Държавите-членки трябва да определят един-единствен управляващ орган, сертифициращ орган и единен одитиращ орган.

Както е посочено в общите разпоредби, държавите-членки могат да прибягнат до правния инструмент на сътрудничество, наречен Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС), за да делегират задачи на yправляващия орган и съответния технически секретариат.

За да бъде избран един проект, той трябва да има бенефициенти най-малко от две страни, които да действат съвместно поне в две от следните четири области: разработка, внедряване, екип и финансиране. При транснационалното сътрудничество дадена програма може да се приложи само в една държава-членка, при условие че програмата е представена най-малко от две държави. Когато става дума за мрежи за сътрудничество и обмяна на опит, те трябва да включват най-малко трима бенефициенти поне от три области на най-малко две държави-членки, които да действат съвместно в четирите области, посочени по-горе.

Оперативната програма трябва да съдържа следната информация, а именно:

 • анализ на силните и слабите страни на областта на сътрудничество;
 • обосновка на възприетите приоритети;
 • информация за приоритетите и конкретните цели;
 • разпределение на областите на интервенция по категории;
 • план за финансиране;
 • разпоредбите за изпълнение;
 • списък на големите проекти.

По отношение на финансирането са налични специфични характеристики, свързани с местоположението. Съфинансирането може да достигне:

 • 20 % при транснационално сътрудничество в райони от ниво 3 от Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели, съседни на граничните райони на Съюза;
 • 20 % при международно сътрудничество, за дейности, които включват партньори от места извън въпросната зона;
 • 10 % при трансгранично и транснационално сътрудничество, за разходи, предназначени за изпълнение на дейности на територията на страни извън Европейския съюз, при условие че те са в полза на райони на Общността.

Териториални специфики

ЕФРР отделя специално внимание на териториалните специфики. Действията, свързани с градската среда, са интегрирани в оперативните програми, основавайки се на опита от инициативните действия ГРАДОУСТРОЙСТВО. Дейността на ЕФРР всъщност има за цел да разреши икономическите, екологичните и социалните проблеми на градовете.

Що се отнася до селските райони и областите, зависещи от риболов, намесата на ЕФРР следва да се съсредоточи върху икономическата диверсификация, в т.ч.:

 • инфраструктури за подобряване на достъпността в региона;
 • мрежи и телекомуникационни услуги в селските райони;
 • развитие на нови икономически дейности;
 • укрепване на връзките между градските и селските райони;
 • развитие на туризма и устройство в селските райони.

За области с неблагоприятни природни условия ЕФРР финансира инвестиции, свързани с подобряването на достъпността на региона, икономически дейности, свързани с културното наследство, устойчивото използване на ресурси и стимулирането на туристическия сектор.

Накратко, ЕФРР допринася за финансирането на допълнителните разходи, свързани с географското местоположение на най-отдалечените региони, както и:

 • подкрепа, свързана с транспорт на стоки и стартиране на транспортни услуги;
 • подкрепа, свързана с ограничени възможности за складиране, поддръжка на производствени средства и липсата на човешки ресурс на местния пазар на труда.

Заключителни разпоредби

Регламентът не засяга мерките, одобрени преди влизането му в сила. Исканията, отправени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1783/1999, остават валидни, но този регламент бе отменен считано от 1 януари 2007 г. Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2007 г. и трябва да бъде преразгледан най-късно до 31 декември 2013 г.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 1080/2006

1.8.2006 г.

-

ОВ L 210 от 31.7.2006 г.

Акт за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 397/2009

10.6.2009 г.

-

ОВ L 126 от 21.5.2009 г.

Регламент (ЕC) № 437/2010

18.6.2010 г.

-

ОВ L 132 от 29.5.2010 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.Виж консолидирана версия.

Подходящи региони и области

Решение 2006/769/ЕО на Комисията от 31 октомври 2006 г. относно списъка с регионите и областите, за които се допуска финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на трансграничните и транснационалните действия, предвидени по цел „Европейско териториално сътрудничество“ за периода 2007—2013 г. [ОВ L 312 от 11.11.2006 г.].Виж консолидирана версия.

Решение 2006/597/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска преходно и специфично финансиране от структурните фондове по линия на цел „регионална конкурентноспособност и заетост“ за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.].

Решение 2006/595/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел „Сближаване” за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.].Виж консолидирана версия.

ПОКАЗАТЕЛНО разпределение по държави-членки

Решение 2006/609/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“, за периода 2007—2013 г. [ОВ L 247 от 9.9.2006 г.].Виж консолидирана версия.

Решение 2006/594/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за задължения, поети във връзка с цел „Сближаване“, за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.]. Изменено със:Решение 2010/475/ЕС [ОВ L 232 от 2.9.2010 г.].

Решение 2006/593/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните ангажименти, поети във връзка с цел „Регионална конкурентоспособност и заетост” за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.]. Изменено със:Решение 2010/476/ЕС [ОВ L 232 от 2.9.2010 г.].

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪТРЕШНООБЩНОСТНИ НАСОКИ

Решение 2006/702/EO на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите вътрешноообщностни насоки за сближаване [ОВ L 291 от 21.10.2006 г.]. Проект за Стратегически вътрешноообщностни насоки за сближаване, растеж и заетост, приет от Съвета на 6 октомври 2006 година. Тези стратегически насоки са ръководна рамка за осъществяването на политиката на сближаване и намесата на фондовете през периода 2007—2013 г.

Communication from the Commission - Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines, 2007-2013 [COM(2005) 299 – Not published in the Official Journal] (Съобщение на Комисията от 5 юли 2005 г. „Политика на сближаване в подкрепа на растежа и заетостта – стратегически вътрешнообщностни насоки за периода 2007—2013 г.” [COM(2005) 299 – непубликуван в Официален вестник]).

СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 16 декември 2008 г., озаглавено „Политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика” [COM(2008) 876 окончателен – непубликуван в Официален вестник]. Политиката на сближаване е основeн източник на финансиране на реалната икономика от страна на Общността. Комисията има серия приоритети за отделни лица, фирми, инфраструктури и енергетика, както и научни изследвания и иновации, чиято цел е да помогне за възстановяването на европейската икономика и социалния прогрес. Тя предвижда увеличаване на обществените инвестиции за периода 2007—2013 г.

Съобщение на Комисията до Европейския съвет – програма за стимулиране на европейската икономика [COM(2008) 800 последно – Непубликуван в Официален вестник].

ЕНЕРГИЯ – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Регламент (ЕО) № 397/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство. Програмата за стимулиране на европейската икономика поощрява мерките за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Настоящият регламент предлага рамка на планираните в тази област обществени инвестиции. Националните инвестиционни програми трябва да бъдат разработени на най-подходящо териториално ниво (национално, регионално или местно). Финансирането на политиката на сближаване трябва да даде възможност за поддържане на предприетите мерки и от най-слабите домакинства.

Така по отношение на жилищните разходи, свързани с енергийната ефективност и възобновяемата енергия, приносът на ЕФРР е предназначен за всички държави-членки. Другите разходи, свързани с жилищата, трябва да се ограничат до държавите, които се присъединиха след 1 май 2004 г. Член 7 от Регламент 1080/2006 относно допустимостта за финансиране на тези разходи впоследствие е изменен.

Последна актуализация: 17.09.2010

Top