EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски социален фонд (2007–2013 г.)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Европейският социален фонд' for an updated information about the subject.

Европейски социален фонд (2007–2013 г.)

За да определи мисията и обхвата на приложение на Европейския социален фонд за периода 2007—2013 г., настоящият регламент предвижда специфични разпоредби, свързани с видовете дейности, които могат да бъдат финансирани от ЕСФ. ЕСФ подкрепя приоритетите на Общността по отношение на необходимостта от укрепване на социалното сближаване, увеличаване на производителността и конкурентоспособността и насърчаване на икономическия растеж и устойчивото развитие. В този контекст, целта на ЕСФ е да допринесе за укрепване на икономическото и социалното сближаване чрез подобряване на трудовата заетост и възможностите за работа.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999 [Виж акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

За периода 2007—2013 г.общите разпоредбипо отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд предвиждат действията на ЕСФ да са насочени към целта „Сближаване“ (за по-малко развитите региони) и „Регионална конкурентоспособност и заетост“ (фонд, опитващ се да предусеща и насърчава икономическите промени, за да отговаря на предизвикателствата).

Мисия

ЕСФ подкрепя политиките на държавите-членки да пренасочат Лисабонската стратегия върху растежа и заетостта. Тези политики са тясно свързани с Общите насоки за икономическите политики (ОНИП), с Европейската стратегия по заетостта (SEE), както и наводещите насоки по отношение на заетостта. По-конкретно ЕСФ има за цел:

 • постигане на пълна заетост;
 • повишаване на качеството и производителността на труда;
 • насърчаване на социалното участие (включително па на хора в неравностойно положение до работни места);
 • намаляване на националните, регионалните и местните различия по отношение на работните места.

Обхват и приоритети

В рамките на целите „Сближаване“ и „Регионална конкурентоспособност и заетост“ ЕСФ подкрепя действията на държавите-членки при спазване на следните приоритети:

 • повишаване на адаптивността на работниците, на фирмите и на бизнес ръководителите, с цел подобряване предвиждането на икономическите условия и положителното управление на икономическите промени;
 • подобряване на достъпа до заетост и устойчиво включване на пазара на труда на търсещите работа и неактивните лица;
 • предотвратяване на безработицата, особено на дългосрочната безработица и безработицата сред младежта;
 • насърчаване на активността на остаряващите лица и удължаване на активния им живот;
 • увеличаване на участието на пазара на труда;
 • засилване на социалното участие на хората в неравностойно положение за трайното им интегриране в трудовата заетост;
 • борба срещу всички форми на дискриминация на пазара на труда;
 • засилване и увеличаване на човешкия капитал;
 • насърчаване на партньорствата.

Приоритети

Освен това в рамките на цел „Сближаване“ ЕСФ подкрепя следните приоритети:

 • повече инвестиции в човешкия капитал чрез реформи в образователните и обучителните системи, повишено участие в образованието и обучението през целия живот, както и развитие на човешкия потенциал в областта на научните изследвания и иновациите;
 • засилване на институционалния капацитет и ефективността с цел постигане на едно добро управление.

Концентрация на помощта

Държавите-членки следят дали дейностите, подпомагани от ЕСФ, са в съответствие с предприетите действия по силата на Европейската стратегия за заетост и допринасят за нейното развитие. Държавите-членки трябва да съсредоточат помощта в подкрепа на прилагането на съответните препоръки в областта на заетостта.

Допустимост на разходите

Правилата за допустимост на разходите се определят на национално ниво. Въпреки това, следните разходи не са допустими за ЕСФ:

 • възстановяване на ДДС;
 • лихвени разходи;
 • закупуване на движимо имущество, оборудване, превозни средства, инфраструктура, сгради и земя.

Добро управление и партньорство

ЕСФ поощрява доброто управление и партньорството. Подкрепата му в тази област е проектирана и изпълнена на съответното национално, регионално и местно равнище в съответствие с институционалните разпоредби на всяка държава-членка. Държавите-членки следят за участието на социалните партньори, консултирането и участието на други заинтересовани страни на съответното териториално ниво, по време на подготовката, изпълнението и контрола на помощта от ЕСФ.

Контекст

Другите разпоредби, отнасящи се до политиката на сближаване за периода 2007—2013 г., са изложени в четири наредби, отнасящи се:

На политическо ниво политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. има своята финансова база в Mеждуинституционалното споразумение и финансова рамка за периода 2007—2013 г.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО)№ 1081/2006

1.8.2006 г.

-

ОВ L 210 от 31.7.2006 г.

Акт за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО)№ 396/2009

22.5.2009 г.

-

ОВ L 126 от 21.5.2009 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2006/593/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните ангажименти, поети във връзка с цел „регионална конкурентноспособност и заетост“, за периода 2007—2013 г. [ОВ L 243 от 6.9.2006 г.].Изменен със:Решение 2010/476/ЕС [ОВ L 232 от 2.9.2010 г.].

Решение 2006/702/ЕО на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за сближаване [ОВ L 291 от 21.10.2006 г.]. Проектът за Стратегически насоки на Общността за сближаване, растеж и заетост е приет от Съвета на 6 октомври 2006 година. Тези стратегически насоки са ръководна рамка за осъществяването на политиката на сближаване и намесата на фондовете през периода 2007—2013 г.

Communication from the Commission of 5 July 2005 - Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines, 2007-2013 [COM(2005) 299 - Not published in the Official Journal] (Съобщение на Комисията от 5 юли 2005 г., Политика на сближаване в подкрепа на растежа и заетостта – стратегически насоки на Общността 2007—2013 г. [COM(2005) 299 – непубликуван в Официален вестник]).

Последна актуализация: 17.09.2010

Top