Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Общи разпоредби ЕФРР - ЕСФ -Кохезионен фонд (2007-2013 г.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Общи разпоредби ЕФРР - ЕСФ -Кохезионен фонд (2007-2013 г.)

В рамките на политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. настоящият регламент определя общите правила, норми и принципи на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), на Европейския социален фонд (ЕСФ) и на Кохезионния фонд. Той предвижда заделяне на общата сума от 347 милиарда евро, което е около една трета от европейския бюджет.

АКТ

Регламент (EО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 [Вж. актове за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Целта на настоящия регламент е да укрепи икономическото и социалното сближаване, за да подпомогне хармоничното, балансирано и дълготрайно развитие на регионите на Европейския съюз (ЕС) за периода 2007-2013 г. Европейската политика на сближаване има за цел да намери отговор на предизвикателствата, свързани с икономическите, социалните и териториалните неравенства, на ускореното икономическо преструктуриране и застаряването на населението.

Настоящият регламент:

 • определя рамката, в която се вписва политиката на сближаване (включително стратегическите насоки на Общността за сближаването, растежа и заетостта);
 • дефинира целите, за чието постигане трябва да съдействат структурните фондове и Кохезионния фонд (наричани по-долу фондовете);
 • дефинира критериите за участие на държавите-членки и регионите във фондовете;
 • определя наличните финансови ресурси и ръководните критерии за тяхното разпределение;
 • определя принципите, правилата за партньорство, за планиране, за оценка, за управление, за мониторинг и контрол въз основа на разпределяне на отговорностите между държавите-членки и Комисията.

ТРИ НОВИ ЦЕЛИ

Общата сума от 347 милиарда евро беше предназначена за финансиране на политиката на сближаване между 2007 г. и 2013 г. в рамките на три нови цели Сближаване, Регионална конкурентоспособност и заетост и Териториално сътрудничество. Тези цели замениха старите цели 1 , 2 и 3 за плановия период 2000-2006 г.

Сближаване

Целта Сближаване, близка до старата цел 1, е насочена към ускоряване на сближаването на държавите-членки и на по-слабо развитите региони чрез подобряване на условията за растеж и заетост. Тя се отнася за държавите-членки и по-слабо развитите региони. Областите на действие ще бъдат физическият и човешкият капитал, иновацията, обществото на знанието, адаптивността към промените, околната среда и административната ефикасност. Тя ще бъде финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд.

Общо средствата, разпределени за тази цел за този период, възлизат на 81,54 % от общата сума. Могат да кандидатстват:

 • за структурните фондове (ЕФРР и ЕСФ):
 • за Кохезионния фонд: държавите-членки, чийто брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението е по-нисък от 90 % от средната европейска стойност и които изпълняват програми за икономическо сближаване. Те ще получат 23,22 % от средствата, разпределени за тази цел. Регионите, които надвишават 90 % от БВП на глава от населението по статистическа причина (в резултат на разширяването на ЕС до региони в по-неблагоприятно положение), ще се възползват от преходно финансиране, което е специфично и прогресивно намаляващо;
 • за конкретно финансиране по ЕФРР : най-отдалечените региони. Целта е да се улесни тяхното интегриране във вътрешния пазар и да се вземат под внимание специфичните ограничаващи условия (компенсация за допълнителните разходи, дължащи се именно на отдалечеността).

За тази цел приложимите тавани за процентната ставка на съфинансиране са, както следва:

 • 75 % от държавните разходи, съфинансирани от ЕФРР или ЕСФ. Този таван може да достигне 80 %, в случай че отговарящите на изискванията региони се намират в държава-членка, която е обхваната от Кохезионния фонд. Може да достигне дори 85 %, стига да се отнася за най-отдалечени региони;
 • 85 % от държавните разходи, съфинансирани от Кохезионния фонд;
 • 50 % от държавните разходи, съфинансирани в най-отдалечените региони (ново допълнително разпределение на ЕФРР, насочено към компенсация на допълнителните разходи).

Регионална конкурентоспособност и заетост

Целта Регионална конкурентоспособност и заетост е насочена към укрепване на конкурентоспособността, заетостта и привлекателността на регионите извън тези, които са най-необлагодетелствани. Следва да позволява да се предвидят икономическите и социалните промени, да се насърчават иновацията, предприемаческият дух, опазването на околната среда, достъпността и развитието на приобщаващи пазари на труда. Ще бъде финансирана от ЕФРР и ЕСФ.

Отговарящи на условията региони са:

 • регионите по цел 1 за периода 2000-2006 г., които вече не удовлетворяват критериите за регионална допустимост на целта Сближаване и които поради това се възползват от временна помощ. Комисията трябва да състави списък на регионите и веднъж приет, той да бъде валиден от 2007 до 2013 г.;
 • всички останали региони на ЕС, които не са покрити от целта Сближаване.

Що се отнася до програмите, финансирани от ЕСФ, Комисията предлага четири приоритета в съответствие с европейската стратегия за заетост: да се подобри адаптивността на наетите лица и предприятията, да се подобри достъпът до работа, да се засили социалното приобщаване и да се осъществят реформи в областта на заетостта и приобщаването.

Предназначените за тази цел средства достигат 15,95 % от общата сума, разпределени поравно между ЕФРР и ЕСФ. От тази сума:

 • 78,86 % ще бъдат предназначени за региони, които не са обхванати от целта Сближаване;
 • 21,14 % ще бъдат предназначени за прогресивно намаляваща временна помощ.

В рамките на тази цел дейностите могат да бъдат съфинансирани до 50 % от държавни разходи. Таванът се повишава на 85 % за най-отдалечените региони.

Европейско териториално сътрудничество

Целта Европейско териториално сътрудничество е насочена към укрепване на сътрудничеството на трансгранично, транснационално и междурегионално ниво, въз основа на предишната европейска инициатива INTERREG. Тя ще бъде финансирана от ЕФРР. Насочена е към насърчаване на общи решения в областта на развитието на градските, селските и крайбрежните райони, развитието на икономическите връзки и създаването на мрежа от малки и средни предприятия (МСП). Сътрудничеството ще се съсредоточи върху научните изследвания и разработки, информационното общество, околната среда, превенцията на рисковете и интегрираното управление на водите.

На критериите за участие отговарят регионите на ниво NUTS III, намиращи се по протежение на вътрешните сухопътни граници, някои външни граници, а също така някои региони по протежение на морските граници, разделени от максимум 150 км. Комисията следва да приеме списък на регионите, които отговарят на условията за финансиране.

Цялата територия на ЕС отговаря на изискванията, що се отнася за мрежи за сътрудничество и обмяна на опит. Таванът за съфинансиране е 75 % от държавните разходи.

Предназначените за тази цел средства достигат 2,52 % от общата сума и са изцяло финансирани от ЕФРР. Тази сума се разпределя между различните компоненти, както следва:

 • 73,86 % за финансиране на трансграничното сътрудничество;
 • 20,95 % за финансиране на транснационалното сътрудничество;
 • 5,19 % за финансиране на междурегионалното сътрудничество.

РАЗПОРЕДБИ, ПРИСЪЩИ НА ТРИТЕ ЦЕЛИ

Принципи на интервенция

Фондовете предоставят помощ в допълнение към националните инициативи, включително инициативи на национално и местно ниво. Комисията и държавите-членки следят да има съгласуваност на помощта от фондовете с дейностите, политиките и приоритетите на ЕС и взаимодопълняемост с други европейски финансови инструменти.

Целите на фондовете се осъществяват в рамките на многогодишно планиране и тясно сътрудничество между Комисията и всяка държава-членка.

Стратегически подход

Съветът приема стратегически насоки на Общността за сближаване, които определят приоритетите и целите на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. Така те съдействат за сближаването и ефикасността на използване на структурните фондове.

Въз основа на тези насоки държавите-членки след това приемат национална стратегическа референтна рамка. Тази рамка служи за основа на планирането на дейностите, финансирани от фондовете. Тя осигурява съгласуваност на предоставяната от фондовете помощ със стратегическите насоки.

Оперативни програми

Оперативните програми на държавите-членки обхванаха периода между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2013 г. Дадена оперативна програма се отнася само до една от трите цели и се финансира само от един от фондовете. Комисията оценява всяка предложена оперативна програма, за да определи дали тя допринася за целите и приоритетите:

 • на националната стратегическа референтна рамка;
 • на стратегическите насоки на Общността за сближаването.

Оперативните програми, отнасящи се до цели Сближаване и Регионална конкурентоспособност и заетост включват, между другото, и:

 • обосновка на приоритетите, като се отчитат стратегическите насоки на Общността за сближаване и националната стратегическа референтна рамка;
 • информация за приоритетните оси и техните специфични цели;
 • план за финансиране;
 • разпоредбите за изпълнение на оперативната програма;
 • списък на големите проекти. Отнася се за проекти, свързани с операция, включваща съвкупността от работи, дейности или услуги, чиято обща стойност надхвърля 25 милиона евро за околната среда и 50 милиона евро за останалите области.

Управление, мониторинг и контрол

Държавите-членки носят отговорност за управлението и контрола на оперативните програми. По-специално те следва да гарантират, че системите за управление и контрол са установени съгласно разпоредбите на настоящия регламент. Те поемат ангажимента да предотвратяват, откриват и коригират нередностите и възстановяват неоснователно платените суми.

Създадените от държавите-членки системи за управление и контрол на оперативните програми следва да предвиждат:

 • дефиниране на функциите на организациите, засегнати от управлението и контрола;
 • спазване на принципа за разделяне на функциите между организациите;
 • процедури за осигуряване на обоснованост и редовност на декларираните разходи по оперативната програма;
 • системи за отчетност, мониторинг и финансова информация;
 • система за предаване на информация и за мониторинг, когато отговорната организация възлага изпълнението на задачите на друга организация;
 • механизми, отнасящи се до одита за функциониране на системите;
 • системи и процедури, които гарантират надеждна одитна пътека;
 • процедури за мониторинг и предаване на информация за нередностите и възстановяване на неоснователно изплатени суми.

За всяка оперативна програма държавата-членка следва да определи:

 • орган за управление (публичен орган или публична или частна национална, регионална или местна организация, която управлява оперативната програма);
 • сертифициращ орган (орган или публична национална, регионална или местна организация, която сертифицира отчетите за разходите и заявленията за плащания преди тяхното изпращане в Комисията);
 • одитиращ орган (орган или публична национална, регионална или местна организация, определен(а) за всяка оперативна програма и натоварен(а) с проверката на ефикасното функциониране на системата за управление и контрол).

Информация и публичност

Държавите-членки и управителният орган за оперативната програма се задължават да предоставят информация и осигуряват публичност на операциите и програмите, които са предмет на съфинансиране. Тази информация следва да бъде предназначена за гражданите на ЕС и бенефициерите с цел да се подчертае ролята на Общността и да се гарантира прозрачност по отношение на помощта от фондовете.

КОНТЕКСТ

Другите разпоредби, отнасящи се до политиката на сближаване за периода 2007—2013 г., могат да се намерят в четирите специфични регламента, отнасящи се до:

В политически план политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. намира своята финансова основа в междуинституционалното споразумение и финансовата рамка за 2007-2013 г.

ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА

Цели

Финансови инструменти

Сближаване

 • ЕФРР
 • ЕСФ
 • Кохезионен фонд

Регионална конкурентоспособност и заетост

 • ЕФРР
 • ЕСФ

Европейско териториално сътрудничество

 • ЕФРР

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (EО) № 1083/2006

1.8.2006 г.

-

ОВ L 210 от 31.7.2006 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (EО) № 1341/2008

24.12.2008 г.

-

ОВ L 348 от 24.12.2008 г.

Регламент(EО) № 85/2009

30.1.2009 г.

-

ОВ L 25 от 29.1.2009 г.

Регламент (EО) № 284/2009

9.4.2009 г.

-

ОВ L 94 от 8.4.2009 г.

Регламент (EС) № 539/2010

25.6.2010 г.

-

ОВ L 158 от 24.6.2010 г.

Регламент (EС) № 1310/2011

23.12.2011 г.

-

ОВ L 337 от 20.12.2011 г.

Регламент (EС) № 1311/2011

20.12.2011 г.

-

ОВ L 337 от 20.12.2011 г.

Регламент (EС) № 423/2012

23.5.2012 г.

-

ОВ L 133 от 23.5.2012 г.

Последващите изменения и корекции на Регламент № 1083/2006 са включени в основния текст. Настоящата консолидирана версия е само за справочни цели.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2010/802/ЕС на Комисията от 21 декември 2010 г. за освобождаване от изискванията за представяне на специален доклад, предвидени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1681/94 и в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/94, при определени случаи на нередности, възникнали при изпълнението на мерки, съфинансирани по структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния период 2000-2006 г. [Официален вестник L 341 от 23.12.2010 г.].

Решение 2007/766/ЕО на Комисията от 14 ноември 2007 г. за изготвяне на списък с региони и области, които отговарят на изискванията за финансиране по раздела за трансгранично сътрудничество от Инструмента за предприсъединителна помощ за целите на трансграничното сътрудничество между държавите-членки и страните бенефициери за периода 2007-2013 г. [Официален вестник L 310 от 28.11.2007 г.].

Решение 2006/769/ЕО на Комисията от 31 октомври 2006 г. относно списъка с регионите и областите, за които се допуска финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на трансграничните и транснационалните действия, предвидени по цел Европейско териториално сътрудничество за периода 2007-2013 г. [Официален вестник L 312 от 11.11.2006 г.].

Решение 2006/597/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска преходно и специфично финансиране от структурните фондове по линия на цел регионална конкурентоспособност и заетост за периода 2007-2013 г. [Официален вестник L 243, 6.9.2006 г.].

Решение 2006/596/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. за изготвяне на списък на регионите, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г. [Официален вестник L 243, 6.9.2006 г.].

Решение 2006/595/ЕО на Комисията от 4 август 2006 г. за изготвяне на списък с регионите, за които се допуска финансиране от структурните фондове по линия на цел сближаване за периода 2007-2013 г. [Официален вестник L 243, 6.9.2006 г.].

Регламент (ЕС) № 1297/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 годиназа изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки , които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност, относно правилата за освобождаване на бюджетни задължения по отношение на някои държави членки и относно правилата за плащанията на окончателното салдо [Официален вестник L 347 от 20.12.2013 г.].

Изменението на регламента осигурява две мерки:

 • За плащания, направени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд, процентът на съфинансиране на ЕС ще бъде увеличен с десет процентни пункта над обичайния процент на съфинансиране, максимум до 95 %. Този увеличен процент на съфинансиране ще бъде приложим за страните, които получават финансова помощ към момента на влизане в сила на регламента, т.е. Кипър, Гърция, Ирландия (в зависимост от това кога приключва програмата за усвояване на средства) и Португалия и се прилага до 31 декември 2015 г. Допълненията не увеличават общите отпуснати суми за засегнатите страни, което означава, че не е нужно допълнително финансиране от ЕС.
 • Румъния и Словакия ще имат една допълнителна година, за да използват бюджетните задължения, направени през 2011 г. и 2012 г., което означава, че тези задължения може да се използват съответно до края на 2014 г. и 2015 г. (а не до края на 2013 г. и 2014 г.).Това удължаване се очаква да подобри усвояването на средства в тези държави и отговаря на подканата на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. за намиране на решение за намаляване на риска от автоматично освобождаване на средствата за периода 2007-2013 г. от националния пакет за Румъния и Словакия, които са засегнати от въвеждането на горна граница в размер на 110 %, чрез възможно увеличаване на разпределяните за тях средства по политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. в сравнение с периода 2007-2013 г.

Последна актуализация: 07.03.2014

Top