Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) — гарантиране на безопасността на храните и животинските фуражи в ЕС

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) — гарантиране на безопасността на храните и животинските фуражи в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 178/2002 — общи принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Той подобрява правилата за безопасността на храните и фуражите в ЕС.
 • Освен това с него се създава Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), който предоставя подкрепа за научното изпитване и оценяване на храни и фуражи.
 • Регламентът не обхваща първично производство за частно домашно ползване или домашното преработване на храни.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Не могат да се пускат за продажба храни, които са опасни за здравето или негодни за консумация. Вземат се предвид следните фактори:
  • нормалните условия за употреба на храната от потребителя;
  • предоставената на потребителя информация;
  • краткосрочни и дългосрочни ефекти на храната върху здравето;
  • кумулативни токсични ефекти;
  • специфичната чувствителност на конкретна категория потребители, например деца.
 • Ако дадена небезопасна храна или фураж е част от дадена партида, се приема, че цялата партида не е безопасна.
 • Законодателството за храните се прилага на всички етапи на хранителната верига, от производство, преработване, транспорт и дистрибуция до доставка. По-конкретно предприятията за производство на храни трябва:
  • да гарантират проследимостта на храните, фуражите и животните, отглеждани за производство на храни, на всички етапи на производство и дистрибуция;
  • незабавно да изтеглят храните или фуражите от пазара или да изтеглят от обръщение вече доставени продукти, ако те се считат за вредни за здравето;
  • да информират съответните органи и потребители, ако е необходимо.
 • Органът предоставя научна и техническа помощ на Европейската комисия и на държавите от ЕС във всички сфери, които оказват въздействие върху безопасността на храните. Освен това той е отговорен за координиране на оценките на риска, идентифициране на новопоявяващи се рискове и консултиране относно управлението на кризи.
 • Когато рискът бъде идентифициран след извършване на анализ на опасностите за здравето, държавите от ЕС и Комисията могат да приемат предварителни предпазни мерки, съответстващи на висока степен на здравна защита.
 • Системата за бързо предупреждение (RASFF), която включва държавите от ЕС, Комисията и органа, осигурява споделяне на информация за:
  • мерки за ограничаване на циркулацията на храни или за тяхното изтегляне от пазара;
  • предприети действия за контролиране на използването на храни;
  • отхвърляне на дадена партида вносни храни.
 • Тази информация трябва също така да се предостави на обществеността, където е уместно.
 • Когато храни или фуражи крият сериозна и неограничима опасност за здравето или за околната среда, спешните мерки за защита на Комисията могат да включват преустановяване на търговията със или вноса на продукта. Държавите от ЕС могат да предприемат подобни мерки, ако Комисията не предприеме действия.
 • Комисията, заедно с органа и с държавите от ЕС, трябва да изготви общ план за управление на кризи за обхващане на ситуации, при които стандартните спешни мерки за защита не са достатъчни. Когато се установи подобен случай, Комисията трябва незабавно да сформира кризисно звено за установяване на вариантите за опазване на здравето на хората.
 • Освен това ЕС се опитва да защитава хората от измамни или подвеждащи практики при търговията с храни, като например подправяне на храни, и да осигурява база на потребителите за правене на информиран избор относно храните.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 21 февруари 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1—24)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 178/2002 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1—175)

последно актуализация 12.10.2017

Top