EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) — осигуряване на безопасни храни и фуражи в ЕС

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) — осигуряване на безопасни храни и фуражи в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 178/2002 — общи принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, създаване на Европейски орган за безопасност на храните и процедури относно безопасността на храните

Регламент (ЕС) 2019/1381 — прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Известен като регламента относно общото законодателство в областта на храните, той подобрява правилата за безопасността на храните и фуражите в ЕС.
 • Освен това с него се създава Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), който предоставя подкрепа за научното изпитване и оценяване на храни и фуражи.
 • Регламентът не обхваща селскостопанското производство за частно ползване или домашното преработване на храни.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Не могат да се пускат за продажба храни, които са опасни за здравето или негодни за консумация. Вземат се предвид следните фактори:
  • нормалните условия за употреба на храната от потребителя;
  • предоставената на потребителя информация;
  • краткосрочни и дългосрочни ефекти на храната върху здравето;
  • кумулативни токсични ефекти;
  • особената здравословна чувствителност на конкретна категория потребители, когато храната е предназначена за тази категория.
 • Ако дадена небезопасна храна или фураж е част от дадена партида, се приема, че цялата партида не е безопасна.
 • Законодателството за храните се прилага на всички етапи на хранителната верига, от производство, преработване, транспорт и дистрибуция до доставка. По-конкретно предприятията за производство на храни трябва:
  • да гарантират проследимостта на храните, фуражите и животните, отглеждани за производство на храни, на всички етапи на производство и дистрибуция;
  • незабавно да изтеглят храните или фуражите от пазара или да изтеглят от обръщение вече доставени продукти, ако те се считат за вредни за здравето;
  • да информират съответните органи и потребители, ако е необходимо.
 • ЕОБХ оказва научна и техническа помощ на Европейската комисия и на държавите от ЕС във всички сфери, които засягат безопасността на храните. Освен това той е отговорен за координиране на оценките на риска, идентифициране на новопоявяващи се рискове и консултиране относно управлението на кризи.
 • Когато рискът бъде идентифициран след извършване на анализ на опасностите за здравето, държавите от ЕС и Комисията могат да приемат предварителни предпазни мерки, съответстващи на висока степен на здравна защита.
 • Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), която включва държавите от ЕС, Комисията и ЕОБХ, осигурява споделяне на информация за:
  • мерки за ограничаване на циркулацията на храни или за тяхното изтегляне от пазара;
  • предприети действия за предотвратяване, ограничаване или налагане на специфични условия за пускане на пазара или евентуална употреба на храни или фуражи;
  • отхвърляне на дадена партида вносни храни.
 • Тази информация трябва също така да се предостави на обществеността, където е уместно.
 • Когато храни или фуражи крият сериозна и неограничима опасност за здравето или за околната среда, спешните мерки за защита на Комисията могат да включват преустановяване на търговията със или вноса на продукта. Държавите от ЕС могат да предприемат подобни мерки, ако Комисията не предприеме действия.
 • Комисията, заедно с ЕОБХ и държавите от ЕС, трябва да изготви общ план за управление на кризи, който да обхваща ситуации, при които стандартните спешни мерки за защита не са достатъчни. Когато се установи подобен случай, Комисията трябва незабавно да сформира кризисно звено за установяване на вариантите за опазване на здравето на хората.
 • Освен това ЕС се опитва да защитава хората от измамни или подвеждащи практики при търговията с храни, като например подправяне на храни (например конско месо в говежди продукти), и да осигурява база на потребителите за правене на информиран избор относно храните.

С Регламент (ЕС) 2019/1381 относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига се изменя основно Регламент (ЕО) № 178/2002. Целта му е следната:

 • Осигуряване на повече прозрачност: Обществеността ще има автоматичен достъп до всички изследвания и информацията, представени в подкрепа на всяко искане, адресирано до ЕОБХ, напр. до всички проучвания в подкрепа на искане за разрешение от страна на стопански субект в областта на храните, в началото на процеса на оценка на риска. Няма да бъде разкривана надлежно обоснована поверителна информация. За тези проучвания ще се провеждат консултации и със заинтересованите страни и широката общественост. Получените обратно мнения позволяват на ЕОБХ да има достъп до възможно най-широката база данни, преди да предостави своите научни становища.
 • Увеличаване на независимостта и устойчивостта на представените научни проучвания: ЕОБХкато ще бъдат надлежно представени в управителния му съвет ще бъде уведомен за всички проучвания, когато те бъдат възложени, с оглед на бъдеща процедура за кандидатстване по време на фазата преди подаване на заявления. Това ще гарантира, че дружествата, които кандидатстват за разрешения, предоставят цялата съответна информация и не задържат неблагоприятни проучвания. ЕОБХ ще предоставя и общи становища на кандидатите, по-специално за малките и средни предприятия, преди подаването на досието. При изключителни обстоятелства на сериозни спорове или противоречиви резултати Комисията може да поиска от ЕОБХ да възложи допълнителни проучвания с цел проверка. Комисията също така ще изпълнява мисии за установяване на факти, за да провери съответствието на лабораториите с приложимите стандарти за извършване на изследвания, представени на ЕОБХ. Резултатите от мисиите за установяване на факти ще бъдат представени в обобщаващ доклад.
 • Засилване на управлението и сътрудничеството в областта на науката: държавите на ЕС, гражданското общество и Европейският парламент ще участват в управлението на ЕОБХ, като ще бъдат надлежно представени в управителния му съвет. Държавите от ЕС ще насърчават развитието на научните възможности на ЕОБХ, например, чрез съвместни проекти и споделяне на най-добри практики и ще предприемат рекламни дейности за осигуряване на назначаването на най-добрите независими експерти в работата на ЕОБХ.
 • Разработване на цялостна комуникация в областта на рисковете: чрез акт за изпълнение ще бъде приет общ план за комуникация в областта на рисковете за осигуряване на цялостна рамка за комуникация през целия процес на анализ на рисковете, съчетана с открит диалог между всички заинтересовани страни.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламент (ЕО) № 178/2002 се прилага от 21 февруари 2002 г.

Новите правила в Регламент (ЕС) 2019/1381 за изменение се прилагат от 27 март 2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

С Регламент (ЕС) 2019/1381 се изменят също така и 8 други секторни законодателни акта (т.е. актове относно конкретни съответни сектори), що се отнася до аспектите на прозрачността:

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1—24)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 178/2002 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО (OB L 231, 6.9.2019 г., стр. 1—28)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1—175)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1—22)

Регламент (ЕС) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1—50)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1—6)

Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (OВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4—17)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29—43)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1—23)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 22.10.2019

Top