EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Емисии от промишлеността

Емисии от промишлеността

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2010/75/ЕС — относно емисиите от промишлеността

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя установява правила за предотвратяване или — в случаите, когато това е практически неосъществимо, за намаляване на емисиите във въздуха, водите и земята и за предотвратяване на генерирането на отпадъци, с цел постигането на висока степен на опазване на околната среда.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Приложно поле

 • Настоящата директива обхваща промишлени дейности в следните отрасли:
  • енергетика;
  • производство и обработване на метали;
  • минерали;
  • химични вещества;
  • управление на отпадъците;
  • и други отрасли като производство на целулозна каша и на хартия, кланици и интензивно отглеждане на птици и свине.
 • Всички инсталации, обхванати от директивата, трябва да предотвратяват и намаляват замърсяването чрез прилагане на най-добрите налични техники (НДНТ)* и да се обърнат към ефективно използване на енергията, предотвратяване на отпадъците и предприемане на необходимите мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците им.

Разрешителни

 • Инсталациите могат да работят, само ако притежават разрешително и трябва да отговарят на условията, определени в него.
 • Условията на разрешителното се основават на заключенията за НДНТ, приети от Европейската комисия.
  • Граничните стойности на емисиите трябва да бъдат определени на ниво, което гарантира, че емисиите на замърсители не превишават нивата, свързани с използването на НДНТ, освен ако не е доказано, че това би довело до непропорционални разходи в сравнение с ползите за околната среда.
 • От националните органи се изисква да извършват редовни проверки на инсталациите.

Специфични правила

Директивата определя минимални изисквания за специфични отрасли в отделни глави. Тя включва специфични правила, свързани с:

 • горивни инсталации — експлоатационни аспекти, емисионни нива, правила за мониторинг и съответствие;
 • инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци — експлоатационни изисквания, емисионни нива, правила за мониторинг и съответствие;
 • инсталации и дейности, при които се използват органични разтворители — включват емисионни нива, схеми за намаляване на емисиите и изискванията за заместване на опасни вещества;
 • инсталации, които произвеждат титанов диоксид — задава емисионни нива, правила за мониторинг и забранява изхвърлянето на определени форми на отпадъци в какъвто и да е воден обект.

Отмяна

Директивата отменя и заменя 7 предходни съществуващи директиви: директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC) (Директива 2008/1/EО), директивата за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (Директива 2001/80/EО), директивата относно изгарянето на отпадъците (Директива 2000/76/EО), директивата относно емисиите на разтворители (Директива 1999/13/EО) и 3 директиви относно титановия диоксид (78/176/ЕИО, 82/883/ЕИО, 92/112/ЕИО).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 6 януари 2011 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 7 януари 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Директива 2011/92/EС определя правилата за оценка на въздействието върху околната среда на широка гама публични и частни проекти — вж. резюмето.
 • За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Най-добри налични техники (НДНТ): най-ефективните техники за предотвратяване или намаляване на емисии, които са технически приложими и икономически жизнеспособни в рамките на отрасъла.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (преработена) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17—119)

Последващите изменения на Директива 2010/75/EС са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2011/92/EС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1—21)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 30.06.2020

Top