Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и смеси

Класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и смеси

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) 1272/2008 — класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (законодателство за CLP)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

В него се определят единни изисквания за класифицирането, етикетирането и опаковането на химически вещества и смеси в съответствие с Глобалната хармонизиране система на ООН (GHS). Той изисква дружествата да класифицират, етикетират и опаковат опасните химикали по подходящ начин, преди да ги пуснат на пазара.

Основните области, които не са обхванати от настоящия регламент, са: радиоактивни вещества и смеси, козметика, лекарства и определени медицински изделия, храни, както и транспорта на опасни продукти.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Класификация

Веществата и смесите се класифицират в специфични класове на опасност (тип опасност) и категории (ниво на опасност):

 • физикохимична опасност (напр. запалима течност);
 • опасност за здравето (напр. остра токсичност);
 • опасност за околната среда (напр. за озоновия слой).

В приложение I се определят критериите за класифицирането и етикетирането на опасни вещества и смеси.

Етикетиране

Веществата и смесите трябва да бъдат етикетирани със следната информация:

 • самоличност на доставчика;
 • наименование на веществото или сместа и/или идентификационен номер;
 • номинално количество на продукта в опаковката;
 • пиктограми за опасност (графичен състав, комбиниращ символи и други визуални елементи);
 • сигнални думи за нивото на опасност („Предупреждение“ или „Опасност“);
 • рискови фрази („Опасност от пожар или разпръскване“, „Смъртоносен при поглъщане“ и др.);
 • препоръки за безопасност („Да се съхранява само в оригиналната опаковка“, „Да се пази от влага“, „Да се съхранява извън обсега на деца“ и т.н.).

Опаковане

Опаковката на опасни вещества и смеси трябва:

 • да не позволява изсипване на съдържанието;
 • да е изработена от материали, които са устойчиви при контакт със съдържанието;
 • да е здрава и солидна; и
 • да има приспособления за затваряне, които се запечатват.

В някои случаи се изискват приспособления за затваряне за предпазване на деца и осезаеми предупреждения.

Хармонизиране

Индустрията следва да постигне консенсус относно класификацията на всички вещества. За особено сериозни опасности, например при вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, държавите от ЕС могат да предложат хармонизирани класификации, които след това Европейската комисия да направи задължителни със закон.

Уведомяване

Класификацията и етикетирането на всяко регистрирано в REACH или опасно вещество за продажба трябва да се нотифицира на Европейската агенция по химикалите(ECHA) за включване в класификацията и в списъка за етикетиране, който агенцията актуализира редовно.

Приложения

Регламентът има 8 приложения:

 • приложение I — изисквания за класифициране и етикетиране за опасни вещества и смеси;
 • приложение II — специални правила за етикетиране и опаковане на определени вещества и смеси;
 • приложение III — списък с фрази за опасност, допълнителна информация за опасност и допълнителни елементи на етикетите;
 • приложение IV — списък с препоръки за безопасност;
 • приложение V — пиктограми за опасност;
 • приложение VI — хармонизирано класифициране и етикетиране за определени опасни вещества;
 • приложение VII — таблица с преобразуване на класификацията съгласно Директива 67/548/ЕИО в класификацията по настоящия регламент;
 • приложение VIII — хармонизирана информация, свързана с реагиране при спешни случаи за здравето и превантивни мерки.

Редакции на регламента

След приемането му през 2008 г. регламентът беше изменян няколко пъти, най-скоро с Регламент (ЕС) 2018/1480. Хармонизираното класифициране и етикетиране на опасни вещества се актуализира чрез „адаптиране към технически прогрес (АТП)“, което Европейската комисия приема всяка година след получаване на становището на Комитета за оценка на риска на ECHA. Чрез АТП могат да бъдат направени и други промени на правния текст, например добавянето на приложение VIII към регламента. Последната консолидирана версия на регламента включва 12 адаптации към техническия прогрес (но все още не инкорпорира Регламент (ЕС) № 2018/1480).

Повечето от направените изменения са свързани с приложенията към регламента.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 20 януари 2009 г. Той се прилага задължително за веществата от 1 декември 2010 г., а за смесите — от 1 юни 2015 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регламентът допълва системата относно REACH за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества. Той заменя и отменя Директива 67/548/ЕИО относно химичните вещества и Директива 1999/45/ЕО относно опасните препарати.

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1—1355)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1272/2008 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2018/1480 на Комисията от 4 октомври 2018 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и поправка на Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията (OВ L 251, 5.10.2018 г., стр. 1—12)

Директива 2014/27/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OВ L 65, 5.3.2014 г., стр. 1—7)

Регламент (ЕС) № 440/2010 на Комисията от 21 май 2010 година относно таксите, дължими на Европейската агенция по химикали съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OВ L 126, 22.5.2010 г., стр. 1—5)

последно актуализация 03.04.2019

Top