EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Стратегия за конкурентна, устойчива и сигурна енергия

Стратегия за конкурентна, устойчива и сигурна енергия

Световните енергийни системи претърпяват значителни промени. Те ще окажат постоянно въздействие. Изключително важно е Европейският съюз (ЕС) да насочи своите различни енергийни източници в сигурна и устойчива посока.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Енергия 2020: стратегия за конкурентна, устойчива и сигурна енергия (COM(2010) 639 окончателен, 10.11.2010 г.)

ОБОБЩЕНИЕ

Световните енергийни системи претърпяват значителни промени. Те ще окажат постоянно въздействие. Изключително важно е Европейският съюз (ЕС) да насочи своите различни енергийни източници в сигурна и устойчива посока.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

С него се предлага нова енергийна стратегия за периода до 2020 г. Тя надгражда вече постигнатия напредък, определя начини за справяне с нови предизвикателства и определя стъпките, необходими за изпълнението на средносрочните политически цели на ЕС. Новата енергийна стратегия се фокусира върху пет приоритета.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Постигане на енергийно ефективна Европа. Съществуващата връзка между икономически растеж и повишаващо се потребление на енергия трябва да бъде прекъсната. Сградите и транспорта могат да играят основна роля, а обществените органи следва да дават пример.

Осигуряване на свободно движение на енергия. Трябва да се създаде по-интегриран, взаимно свързан и конкурентен пазар. Това може да стане чрез пълното прилагане на съществуващото законодателство на ЕС и разработването на схема, която позволява енергията да се придвижва от една държава до друга.

Осигуряване на сигурна, безопасна и достъпна енергия за обществеността и за предприятията. Много потребители не са запознати с възможностите, които един либерализиран енергиен пазар може да осигури. Една ориентирана повече към потребителите политика, основана на ползите на конкуренцията, би донесла преимущества.

Разширяване на водещата роля на Европа в енергийните технологии и иновации. Ако не се извърши основна технологична промяна, ЕС няма да постигне своите амбиции за 2050 г. за прекъсване на зависимостта на електричеството и транспорта от изкопаемите горива. Стратегическият план за енергийни технологии и 6-те европейски индустриални инициативи (вятърна енергия, слънчева енергия, биоенергия, интелигентни мрежи*, термоядрен разпад и улавяне и съхранение на въглероден диоксид*) имат за цел да насърчат необходимите иновации.

Осигуряване на стабилни международни партньорства. Много от предизвикателствата, пред които е изправен ЕС - изменение на климата, достъп до нефт и газ, технологично развитие и енергийна ефективност - се споделят и от други страни. Съвместната работа, заедно със сериозния принос на ЕС, ще улеснят намирането на правилните отговори.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Интелигентни мрежи: енергийни мрежи, които автоматично следят енергийните потоци и регулират промените в доставките и търсенето.

* Улавяне и съхранение на въглероден диоксид (УСВ): улавяне на отпаден въглероден диоксид (CO2), транспортирането и съхранението му, обикновено под земята, за да не може да попадне в атмосферата.

За допълнителна информация, вж. уебсайта за Енергийната стратегия 2020 на Европейската комисия.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (COM(2011) 885 окончателен, 15.12.2011 г.)

последно актуализация 14.09.2015

Top