EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Изготвянето на обща за ЕС правна методика за екодизайн* на продукти, свързани с енергопотреблението, е ефективно и последователно, и предотвратява дублирането или различията при доброволни или национални регулаторни инициативи.

АКТ

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

ОБОБЩЕНИЕ

Изготвянето на обща за ЕС правна методика за екодизайн* на продукти, свързани с енергопотреблението, е ефективно и последователно, и предотвратява дублирането или различията при доброволни или национални регулаторни инициативи.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя определя рамка за минимални изисквания за екодизайн, на които стоките, които консумират електроенергия, трябва да отговарят преди да могат да се използват или продават в ЕС. Директивата не се прилага за транспорт, използван за превоз на хора и стоки.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Изискванията за екодизайн обхващат всички етапи от живота на продукта: от суровини, производство, опаковане и дистрибуция до инсталиране, поддръжка, използване и край на живота.
 • За всеки етап органите, определени от държавите от ЕС, оценяват различни екологични аспекти. Те проверяват аспекти като материали и консумирана енергия, очаквани емисии и отпадъци, както и възможности за повторно използване, рециклиране и възстановяване.
 • Производителите трябва да конструират екологичен профил* на своите продукти и да го използват за обмисляне на алтернативни възможности за дизайн.
 • Продуктите, които отговарят на изискванията, получават „CE“ маркировка и могат да се продават навсякъде в ЕС.

Директива 2012/27/EС измени законодателството от 2009 г. с цел допълнителното насърчаване на енергийната ефективност*. Тя изисква от националните органи да извършат следното:

 • да определят индикативна национална цел за енергийна ефективност;
 • да одобрят дългосрочна стратегия за реновиране на жилищни и търговски сгради;
 • да реновират от 1 януари 2014 г. 3 % от общата подова площ на правителствените сгради;
 • да въведат схеми за задължения за енергийна ефективност с оглед постигане на годишно енергоспестяване* от 1,5 % от крайните клиенти между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2020 г.;
 • да подложат големите предприятия на независим енергиен одит от 2016 г.;
 • да гарантират, че клиентите получават сметки за тяхното реално потребление най-малко веднъж годишно;
 • да информират Комисията до 31 декември 2015 г. за потенциала за ефективна когенерация* и централно отопление и охлаждане*.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

*Екодизайн: интегрирането на екологични аспекти в продуктовия дизайн с цел подобряване на екологичната ефективност на продукта през целия му жизнен цикъл.

*Екологичен профил: описание на входящите и изходящите данни (например за материали, емисии и отпадъци), свързани с продукта през неговия жизнен цикъл, които са значителни от гледна точка на неговото въздействие върху околната среда. Тези входящи и изходящи данни се изразяват чрез физически количества, които могат да се измерват.

*Енергийна ефективност: използване на по-малко енергия за осигуряване на същата услуга. Примерите във връзка с продукти включват: енергийно ефективни хладилници и перални.

*Енергоспестяване: намаляване или изключване на услуга с цел пестене на енергия. Пример: изключване на осветлението.

*Когенерация: едновременното производство на електричество и топлина като и двете се използват.

*Централно отопление: отоплителна мрежа, която позволява енергията, която често пъти се губи при производството на електроенергия или при индустриални процеси, да се усвои и използва.

*Централно охлаждане: централизираното производство и разпределение на енергия за охлаждане. Студената вода, изпомпвана през централната охладителна мрежа, се използва за охлаждане на въздуха, циркулиращ във вентилационните системи. След това водата се връща обратно в производствената инсталация за повторно охлаждане.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2009/125/EО

20.11.2009 г.

20.11.2010 г.

OВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10-35

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2012/27/EС

4.12.2012 г.

5.6.2014 г.

OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1-56

последно актуализация 25.08.2015

Top