Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Вътрешен пазар на електроенергия

Go to the summaries’ table of contents

Вътрешен пазар на електроенергия

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/72/ЕО — правила за пазара на електроенергия на ЕС

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя има за цел да се въведат общи правила за производството, преноса, разпределението и доставката на електроенергия.
 • С нея се уреждат задълженията за предоставяне на универсална услуга и правата на потребителите и се изясняват изискванията по отношение на конкуренцията.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Правила за организацията на сектора

С правилата за организацията на сектора се цели да се развие конкурентен, сигурен и екологично устойчив пазар на електроенергия.

Държавите от ЕС могат да налагат на предприятията, работещи в електроенергийния сектор, задължения за предоставяне на обществени услуги, които обхващат аспекти, свързани със сигурността, сигурността на доставките, редовността и качеството на услугата, цената, опазването на околната среда и енергийната ефективност.

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че всички клиенти имат право да изберат своя доставчик на електроенергия и до го сменят лесно с помощта на оператора в срок от 3 седмици. Те също така трябва да гарантират, че клиентите получават съответни данни за потреблението.

Доставчиците на електроенергия са длъжни да информират крайните клиенти за:

 • дела на всеки енергиен източник;
 • причиненото въздействие върху околната среда;
 • техните права в случай на спор.

Държавите от ЕС трябва да въведат независим механизъм (омбудсман по въпросите на енергетиката или орган на потребителите) за ефикасно разрешаване на жалби или спорове.

Държавите от ЕС са длъжни също така да гарантират наблюдение на сигурността на доставките. Те трябва да определят технически критерии за безопасност, за да гарантират интегрирането на своите национални пазари на едно или повече регионални равнища. Освен това националните регулаторни органи следва да си сътрудничат с Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, за да се гарантира съвместимостта на регулаторните рамки между регионите.

Производство

Държавите от ЕС трябва да определят критерии за изграждането на производствени мощности на своя територия, като вземат под внимание аспекти, като например:

 • сигурността и безопасността на електроенергийните мрежи;
 • защитата на общественото здраве и безопасност;
 • приноса за постигане на целите „20-20-20“ на Комисията.

Експлоатация на преносната система

Считано от 3 март 2012 г., държавите от ЕС трябваше да отделят преносните системи и операторите на преносни системи.

Дадено предприятие трябва първо да бъде сертифицирано, преди официално да бъде определено като оператор на преносна система. Списъкът на операторите на преносни системи, определени от държавите от ЕС, трябва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Операторите на преносни системи отговарят основно за:

 • гарантирането на дългосрочния капацитет на системата да покрива търсенето на електроенергия;
 • осигуряването на подходящи средства за изпълнение на задълженията за предоставяне на услуги;
 • подобряването на сигурността на доставките;
 • управлението на потоците на електроенергия през системата;
 • предоставянето на оператора на всяка друга система информация, свързана с експлоатацията, развитието и оперативната съвместимост на свързаната система;
 • недопускането на недискриминация между ползвателите на системата;
 • предоставянето на ползвателите на системата информацията, която им е необходима за достъп до системата;
 • събирането на такси и приходи за претоварване по механизма за компенсиране между операторите на преносни системи.

Експлоатация на разпределителната мрежа

Държавите от ЕС трябва да определят оператори на разпределителните системи или да изискат от предприятията, които притежават свои собствени или които отговарят за разпределителните системи, да направят това.

Операторите на разпределителните системи отговарят основно за:

 • гарантирането на дългосрочния капацитет на системата по отношение на разпределението на електроенергия, експлоатацията, поддръжката, развитието и опазването на околната среда;
 • гарантирането на прозрачността по отношение на ползвателите на системата;
 • предоставянето на информация на ползвателите на системата;
 • поемането на енергийните загуби и поддържането на резервна електроенергийна мощност.

Държавите от ЕС имат възможност да въведат затворена разпределителна система за разпределение на електроенергия в рамките на географски обособен промишлен или търговски обект или обект с общо ползване на услуги.

Отделяне и прозрачност на счетоводните отчети

Държавите от ЕС и компетентните органи имат право на достъп до счетоводните отчети на електроенергийните предприятия, но те трябва да запазват поверителността на определена информация.

Електроенергийните предприятия трябва да водят отделни счетоводни отчети за своите преносни дейности и за своите разпределителни дейности.

Организация на достъпа до системата

Държавите от ЕС трябва да организират система за достъп на трети страни до преносните и разпределителните системи. Трябва да се публикуват тарифите въз основа на тази система.

Държавите от ЕС трябва също така да определят обективни и недискриминационни критерии за предоставянето на разрешителни за изграждането на директни електропроводни линии на своя територия.

Национални регулаторни органи

Държавите от ЕС трябва да определят регулаторен орган на национално равнище. Той трябва да бъде независим и да упражнява правомощията си безпристрастно. Той отговаря основно за:

 • определянето на тарифите за пренос или разпределение;
 • осъществяването на сътрудничество по отношение на трансгранични въпроси;
 • наблюдението на инвестиционните планове на операторите на преносните системи;
 • гарантирането на достъп до данните за потреблението на клиентите.

Пазари на дребно

Трябва да се определят договорните споразумения, задължението към клиентите, правилата за обмен на данни и уреждане на спорове, собствеността върху данните и отговорността за отчитане на показанията.

Небитовите клиенти могат да се договарят едновременно с няколко доставчика.

Дерогации

Всяка държава от ЕС може да предприеме необходимите защитни мерки в случай на внезапна криза на пазара или при заплаха на безопасността на хората. Дерогации могат да се получат и в случай на проблеми при експлоатацията на изолирани системи.

С Директива 2009/72/EО беше отменена Директива 2003/54/EО, считано от 3 март 2011 г.

Интелигентно измерване—постигнатият напредък досега

През 2012 г. Европейската комисия прие Препоръка 2012/148/EС. С нея се определят подробни препоръки относно:

 • защитата и сигурността на данните;
 • методиката за икономическата оценка на дългосрочните разходи и ползи относно въвеждането на интелигентни измервателни системи; и
 • общите минимални функционални изисквания за интелигентните системи за измерване на електроенергията.

В съответствие с Директива 2009/72/ЕО държавите от ЕС докладваха на Комисията през 2012 г. относно резултатите от анализите на разходите и ползите относно въвеждането на интелигенти измервателни системи. Резултатите от този сравнителен анализ бяха публикувани в доклад на Комисията през 2014 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 3 септември 2009 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 3 март 2011 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж. страница „Законодателство в областта на пазара“ от уебсайта на Европейската комисия

АКТ

Директива 2009/72/EО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55—93)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Препоръка 2012/148/EС на Комисията от 9 март 2012 година относно подготовката за въвеждането на интелигентни измервателни системи (ОВ L 73, 13.3.2012 г., стр. 9—22)

Доклад на Комисията: Сравнителен анализ (бенчмаркинг) за въвеждането на интелигентно измерване на енергопотреблението в ЕС-27, със специална насоченост към електропотреблението (COM(2014) 356 final, 17.6.2014 г.)

последно актуализация 08.05.2016

Top