EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Преносни мрежи за природен газ

Преносни мрежи за природен газ

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 715/2009 относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се определят правила за достъп до:

 • мрежите за пренос* на природен газ,
 • съоръженията за съхранение на газ, и
 • съоръженията за втечнен природен газ.

Целта на тези правила е да се предотвратят пречките пред конкуренцията на пазара в ЕС за природен газ и да се осигури неговото безпроблемно функциониране.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С регламента се установяват:

 • начинът на определяне на тарифите (единствено за достъп до мрежите),
 • услугите, които ще се предлагат,
 • разпределението на капацитет на операторите на преносната система (ОПС)* за газ,
 • изисквания за прозрачност (като правила за публикуване на начина на образуване на техните тарифи и структурите на техните тарифи), и
 • правила за балансиране* такси за дисбаланс на пазара.

Сертифициране на операторите на преносни системи

Националните регулаторни органи (НРО) трябва да уведомят Европейската комисия за решенията, свързани със сертифицирането на ОПС. Комисията разполага с 2 месеца да предостави становището си на национален регулаторен орган. След това органът приема окончателното решение за сертифицирането на ОПС. Това решение и становището на Комисията се публикуват.

Създаване на Европейска мрежа на операторите на преносни системи за газ (ЕМОПС за газ)

ОПС за газ трябваше да подадат до Комисията и до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) проекта на устава за ЕМОПС за газ, списък на членовете и проекта на процедурния правилник до 3 март 2011 г.

Задачи на ЕМОПС за газ във връзка с мрежовите кодекси

Комисията трябва да се консултира с ACER и ЕМОПС за газ, за да изготви годишен списък на приоритетите за разработване на набор от правила (известни като мрежови кодекси). Тези кодекси се разработват въз основа на необвързващи насоки, които ACER представя на Комисията. Кодексите се отнасят по-специално до:

 • правилата за разпределение на капацитет и управление на претоварването,
 • правилата за оперативна съвместимост между операторите на преносни системи,
 • правилата за балансиране,
 • прозрачността на правилата,
 • хармонизираните тарифни структури за пренос.

Задачи на ЕМОПС за газ

ЕМОПС за газ отговаря за приемането на:

 • инструменти за съвместна експлоатация на мрежата,
 • 10-годишен план за развитие на мрежата,
 • препоръки относно координацията на техническото сътрудничество между ОПС от ЕС,
 • годишна работна програма,
 • годишен доклад,
 • годишна лятна и зимна прогноза за доставките.

Разходи и тарифи

Регулаторните органи определят тарифите или методологиите за тяхното изчисляване. Държавите от ЕС могат да вземат решения относно тарифите, като например договорености за организиране на търгове.

Услуги за достъп на трети страни

 • ОПС трябва да предлагат своите услуги по недискриминационен начин на всички ползватели на мрежата.

  Подробни правила за разпределението са установени в Мрежовия кодекс относно механизма за разпределение на капацитет.

 • Операторите на съоръженията за втечнен природен газ и на съоръженията за съхранение трябва също да предлагат своите услуги по недискриминационен начин и да осигурят тяхната съвместимост с използването на взаимосвързани газопреносни мрежи. Държавите от ЕС могат да решат дали достъпът за съхранение да бъде регулиран или договарян.

Управление на претоварването

 • Всички участници на пазара трябва да имат достъп до максимален капацитет на мрежата, както и до съоръжения за съхранение и съоръжения за втечнен природен газ.
 • ОПС трябва да прилагат и да публикуват прозрачни процедури за управление на претоварването*, които гарантират недискриминационен трансграничен обмен на газ.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 3 март 2011 г. Той отмени Регламент (EО) № 1775/2005, считано от 3 март 2011 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Пренос: транспортиране на газ от производствените зони до крайните потребители чрез подземни тръбопроводи.
Оператор на преносна система (ОПС): организация, която транспортира енергия, като например природен газ, на национално или регионално ниво чрез използване на фиксирана инфраструктура.
Балансиране: уеднаквяване на количествата газ, които са получени и доставени в дадено дружество или са изтеглени от него. Балансирането може да се извършва ежедневно, месечно или сезонно, като по принцип се начисляват санкции за прекомерен дисбаланс.
Управление на претоварването: претоварване възниква, когато преносната система не е достатъчна, за да осигури пренос на желаната мощност съгласно търсенето на пазара. Управлението на претоварването гарантира използването на наличната мощност без нарушаване на ограниченията на системата.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36—54)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 715/2009 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 (ОВ L 72, 17.3.2017 г., стр. 1—28)

Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ (ОВ L 72, 17.3.2017 г., стр. 29—56)

Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията от 30 април 2015 година за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни (ОВ L 113, 1.5.2015 г., стр. 13—26)

Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи (ОВ L 91, 27.3.2014 г., стр. 15—35)

последно актуализация 05.07.2018

Top