EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия в ЕС

This summary has been archived and will not be updated. See 'Агенция за сътрудничество между националните енергийни регулатори' for an updated information about the subject.

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия в ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 713/2009 — създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С него се създава Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)* (агенцията), определят се нейната мисия и задачи, организирани в годишни работни програми.
 • Агенцията допълва и координира работата на националните енергийни регулатори на равнището на ЕС.
 • Тя играе централна роля за разработването на обща за ЕС пазарна мрежа и правила за електроенергията и газа в рамките на общите цели на ЕС относно енергийната политика.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Агенцията:

 • издава незадължителни становища и препоръки на операторите на преносни системи*, регулаторните органи, Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия;
 • взема задължителни индивидуални решения в конкретни случаи и при определени условия по въпроси, свързани с трансгранична инфраструктура;
 • предоставя проекти на насоки, които да се използват от Комисията като база за изготвяне на мрежови кодекси (правила);
 • осигурява рамка, чрез която националните регулаторни органи могат да си сътрудничат;
 • координира инициативи за регионална и трансгранична инфраструктура в области като разпределянето на капацитет и налагането на такси на потребителите;
 • следи работата на Европейските мрежи от оператори на преносни системи* (ЕМОПС);
 • наблюдава пазарите за електроенергия и природен газ на ЕС, по-специално цените на дребно и достъпа до мрежата, включително електроенергията от възобновяеми енергийни източници;
 • се управлява от директор, който се назначава за първоначален период от 5 години. Той изготвя годишната работна програма за следващата година и може да сформира работни групи за предоставяне на консултации относно регулаторните дейности на агенцията;
 • може да създава експертни групи за предоставяне на специални консултации относно разработването на регулаторна политика;
 • има управителен съвет, съвет на регулаторите и апелативен съвет;
 • разполага с бюджет, финансиран от субсидия от ЕС, такси, доброволни национални вноски и завещания, дарения или безвъзмездни средства;
 • може да приеме участието на държави извън ЕС при определени условия в своята работа.

През 2011 г. на агенцията беше възложена допълнителна задача съгласно Регламент (EС) № 1227/2011 (известен като REMIT — Регламент относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия). Това има за цел да повиши прозрачността и стабилността на енергийните пазари на ЕС и да се справи с търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара.

През 2013 г. Регламент (ЕС) № 347/2013 относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура определи допълнителна роля за агенцията при възлагането и мониторинга на проекти от общ интерес.

Агенцията може да създава експертни групи на специална база, които да ѝ предоставят подкрепа при разработването на политики. В момента има 3 експертни групи, които се занимават с:

 • прилагането на Регламента относно REMIT;
 • надзор на енергийния пазар за търговия на едро;
 • информационни технологии (ИТ) за прилагането на REMIT.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ACER, която е агенция на ЕС, беше създадена с Третия пакет за енергетиката с цел допълнителен напредък на изграждането на пазара за електроенергия и за природен газ.

Агенцията официално започна работа през март 2011 г. и е със седалище в Любляна, Словения.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Енергийни регулатори: органи, назначени от държавите от ЕС, за да осигуряват правилното функциониране на техните енергийни пазари, а именно, че енергийните доставчици изпълняват своите задължения и че потребителите получават надеждно обслужване на разумна цена.

* Оператор на преносна система (ОПС): субект, който транспортира енергия, например природен газ или електричество, на национално или регионално ниво чрез използване на фиксирана инфраструктура.

АКТ

Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1—14)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 713/2009 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (OВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1—16)

Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (OВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39—75). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 28.10.2015

Top