EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейска стратегия за хората с увреждания

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Европейска стратегия за хората с увреждания

РЕЗЮМЕ НА:

Подновен ангажимент за Европа без бариери за хората с увреждания — COM(2010) 636 окончателен

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

С него се определя стратегия за предоставяне на възможност на хората с увреждания да упражняват всичките си права и да участват в пълна степен в обществото и икономиката равноправно с останалите.

Стратегията се основава на Конвенцията на Организацията на Обединените нации за правата на хората с увреждания (КООНПХУ) и тя допълва също така стратегия „Европа 2020“ (стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж) и Хартата на основните права на ЕС към Договора от Лисабон.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В тази стратегия са очертани 8 области за съвместни действия между ЕС и държавите от ЕС:

Достъпност: гарантиране на достъп до стоки, услуги и спомагателни уреди за хората с увреждания;

Участие: предоставяне на възможност на хората с увреждания да упражняват всички свои основни права като европейски граждани;

Равенство: гарантиране на изпълнението на политики (на равнище ЕС и на национално равнище), които насърчават равенството;

Заетост: увеличаване на дела на работниците с увреждания на пазара на труда и гарантиране на по-добра достъпност до работни места;

Образование и обучение: предоставяне на възможност на децата с увреждания да се ползват от достъпна образователна система и програми за обучение през целия живот. Европейската комисия вече стартира няколко инициатива в областта на образованието, като създаване на Европейска агенция за развитие на образованието за хората със специални потребности;

Социална закрила: преодоляване на широкоразпространените социални предизвикателства пред хората с увреждания, като неравенство в доходите, риск от бедност и социално изключване. Структурните фондове на ЕС и националните мерки на държавите от ЕС могат да се използват за осигуряване на тази социална закрила;

Здравеопазване: осигуряване на равноправен достъп на хората с увреждания до здравни услуги (включително услуги, свързани с психическото здраве) и материална база на достъпни цени;

Външни действия: насърчаване на правата на хората с увреждания на международно равнище.

С оглед прилагане на стратегията по най-добър начин, институциите на ЕС и държавите от ЕС трябва да работят съвместно за:

повишаване на осведомеността относно въпроси, свързани с уврежданията;

разработване на възможности за финансиране;

подобряване на статистическите данни; и

гарантиране на изпълнението на КООНПХУ.

Напредъкът по изпълнението на КООНПХУ е представен в работен документ на службите на Комисията от 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Осем милиона души в ЕС (една шеста от населението) имат увреждане, вариращо от леко до тежко. При тези хора, които често поради своето увреждане не могат да участват в обществото и икономиката, делът на бедните е със 70 % по-висок от средния за ЕС.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.: Подновен ангажимент за Европа без бариери (COM(2010) 636 окончателен, 15.11.2010 г.)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Работен документ на службите на Комисията: Доклад за изпълнение на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КООНПХУ) от страна на Европейския съюз (SWD(2014) 182 final, 5.6.2014 г.)

последно актуализация 13.10.2015

Top