Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Защита на правата и свободите на хората с увреждания на международно равнище

Защита на правата и свободите на хората с увреждания на международно равнище

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2010/48/EО относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО И КОНВЕНЦИЯТА?

С решението се приема от името на Европейската общност (понастоящем ЕС) Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, включени в приложението към решението.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Тази международна конвенция има за цел гарантиране на пълното ползване от хората с увреждания на всички човешки права и основни свободи.

За тази цел Конвенцията се основава на редица принципи:

 • зачитане на достойнството, автономността и независимостта на хората;
 • недискриминация;
 • участие и включване в обществото;
 • зачитане на различията и приемането на хората;
 • равенство на възможностите;
 • достъпност, по-конкретно достъп до транспорт, информация и комуникации, обществени съоръжения и услуги, както в градските, така и в селските райони;
 • равенство между мъжете и жените;
 • зачитане на идентичността на децата с увреждания и техните развиващи се способности.

Държавите, които са страни по конвенцията, трябва да предприемат всички необходими мерки за гарантиране на непрекъснато спазване на тези принципи. Те също така се ангажират да подкрепят икономическите, социалните и културните права на хората с увреждания.

Освен това трябва да се провеждат консултации с хората с увреждания относно разработването и прилагането на законодателството и политиките, свързани с тях.

Защита срещу дискриминация

Всякаква дискриминация на основата на увреждане е забранена и хората с увреждания трябва да получават равна и ефективна правна защита.

Конвенцията съдържа конкретни правила във връзка с 2 групи от населението:

 • жените с увреждания, които са обект на множество форми на дискриминация. Трябва да се вземат мерки за гарантиране на пълното им развитие и на автономността им;
 • децата с увреждания, които имат право на защита на най-добрите за тях интереси при вземането на решения, също имат право свободно да изразяват мнението си и да им се осигурява подходяща помощ.

Държавите, които са страни по конвенцията, се ангажират да се борят със стереотипите и да насърчават осведомеността по отношение на възможностите на хората с увреждания.

Права, признати от конвенцията

Конвенцията определя редица от права и свободи, които се полагат на хората с увреждания. Те включват:

 • правото на живот;
 • защита в ситуации на риск и хуманитарни извънредни ситуации;
 • признаване като лица пред закона и на правоспособност, особено с оглед на притежаването на собственост и свободата за управление на личните финансови средства, като същевременно се осигурява защита срещу злоупотреби;
 • достъп до правосъдие, благодарение на процедурни улеснения;
 • свобода и сигурност на личността;
 • защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание;
 • защита срещу експлоатация, насилие и тормоз;
 • защита на физическата и душевната цялост;
 • свобода на придвижването, правото за избор на място за живеене и националност;
 • самостоятелен живот и включване в общността;
 • лична мобилност, особено с помощта на устройства и технологии за придвижване;
 • свобода на изразяване и на достъпа до информация;
 • зачитане на неприкосновеността;
 • уважение към дома и семейството;
 • правото на образование;
 • достъп до здравни услуги;
 • абилитация и рехабилитация чрез придобиване на физически, психически, социални и професионални способности;
 • правото на работа, без дискриминация и при справедливи и благоприятни условия;
 • правото на подходящ жизнен стандарт и социална защита;
 • участие в политическия и обществения живот, включително чрез гласуване и право на участие в избори;
 • участие в културния живот, почивка, свободно време и спорт.

Прилагане на Конвенцията

Всяко предприето действие за международно сътрудничество трябва да включва хората с увреждания, особено в партньорство със съответните международни и регионални организации.

Държавите трябва да създадат един или повече национални координационни центрове, които да отговарят за прилагането на Конвенцията и да информират обществото за нея. Те трябва да установят независим механизъм за мониторинг на прилагането на Конвенцията. Гражданското обществото трябва да бъде включено изцяло в действието за мониторинг.

На последно място, всяка държава трябва да представи подробен доклад за мерките, предприети за изпълнението на нейните задължения, в рамките на 2 години след приемането на конвенцията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЕТО И КОНВЕНЦИЯТА?

Решението се прилага от 26 ноември 2009 г. Конвенцията влезе в сила на 3 май 2008 г. и се прилага в ЕС от 22 януари 2011 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2010/48/EО на Съвета от 26 ноември 2009 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (OВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35—61)

последно актуализация 18.07.2018

Top